Λογιστικά προσδιορίζεται μετά την 1.1.2014 το εισόδημα από τεχνικά έργα, που αποκτάται από ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

/
Ημερομηνία19 Ιαν 2016
/

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016/19.1.2016, οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ’ του ιδίου άρθρου και νόμου (κοινοπραξίες) στα οποία δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (πρώην Κ.Φ.Ε.), όταν αποκτούν εισόδημα από τεχνικά έργα μετά την 1.1.2014, ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ανεξάρτητα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, προσδιορίζουν το εισόδημα αυτό σε κάθε περίπτωση λογιστικά.

Για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος, στις περιπτώσεις αυτές, γίνεται δεκτό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων εφαρμόζονται για τις οικοδομικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και ΠΟΛ.1097/28.4.2015 εγκύκλιοι), οι δαπάνες που αφορούν εισοδήματα από τεχνικά έργα τα οποία θα φορολογηθούν από 1.1.2014 και μετά, να λαμβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις που αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προγενέστερα έτη.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση