Λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων – Οι προθεσμίες και οι δόσεις φόρου που ισχύουν σήμερα

/
Ημερομηνία23 Μαρ 2016
/

Επιστημονική ομάδα

TaxHeaven

 

Ψηφίστηκε τελικά χθες το μεσημέρι η τροπολογία που αφορούσε σε ορισμένες ρυθμίσεις για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015. Μετά την ψήφιση των διατάξεων αυτών, ουσιαστικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της εφαρμογής υποβολής των δηλώσεων, ωστόσο ακόμη δεν είναι όλα έτοιμα, διότι αφενός μεν, εκκρεμεί η απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων, αφετέρου δε, αναμένουμε την απόφαση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων. Όπως αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής με τα φορολογικά δρώμενα σε καμία περίπτωση —λόγω της καθυστέρησης της έναρξης της υποβολής αυτών—, δεν πρόκειται να ισχύσει η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική προθεσμία της 30ης Απριλίου 2016 (σ.σ. 3 Μαΐου).

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα (εάν δεν αλλάξει κάτι με επόμενο νομοσχέδιο) γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 67  σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Συνοψίζοντας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων και οι δόσεις του φόρου εισοδήματος έχουν ως εξής :

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Φυσικών προσώπων 3η Μαΐου 2016 (αναμένεται μεταβολή)
Νομικών προσώπων 30η Ιουνίου 2016
 Φυσικών προσώπων συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών) 15η Ιουλίου 2016

 

Δόσεις φόρου φυσικών προσώπων Καταβολή φόρου μέχρι
1η Δόση  29 Ιουλίου 2016
2η Δόση   30 Σεπτεμβρίου 2016
3η Δόση  30 Νοεμβρίου 2016

 

Ας δούμε στο σημείο τι προβλέπει το άρθρο 8 του ψηφισθέντος πλέον νομοσχεδίου:

” Άρθρο 8

  1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
    «Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.»
  2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος, και για τα εισοδήματα της συζύγου του ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

α. Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος,

β. Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που ασκεί τη γονική μέριμνα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 11.».

  1. Στην παράγραφο 35 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015»”.

Η αιτιολογική έκθεση των ανωτέρω διατάξεων έχει ως ακολούθως:

“1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 67, σύμφωνα με το οποίο εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, να μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν, οπότε και καθίσταται η διανομή οριστική.

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2, δίνεται η δυνατότητα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τους έγγαμους, εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά στο σύμφωνο συμβίωσης.

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση και για το φορολογικό έτος 2015, σύμφωνα με την οποία τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ”.

 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ηγεσία του υπ. Οικονομικών οφείλει να αντιληφθεί εγκαίρως ότι το υφιστάμενο χρονικό περιθώριο δεν επαρκεί για την ορθή και απρόσκοπτη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οπότε απαιτείται να θεσπιστεί άμεσα νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες —αφού η πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων υποβάλλεται μέσω λογιστών και λογιστικών γραφείων— να εργαστούν κάτω από ομαλές συνθήκες και όχι υπό την πίεση των υφιστάμενων ασφυκτικών προθεσμιών.

Για να αποφευχθούν οι τραγελαφικές καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά και να μην συνεχιστεί για μία ακόμη φορά το ανόητο και συνάμα ψυχοφθόρο για μας του λογιστές παιχνίδι των συνεχόμενων παρατάσεων που δίνονται την τελευταία στιγμή, πρέπει οι ιθύνοντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πράξουν αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική αλλά και οι κείμενες διατάξεις των νόμων.

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση