«Κρυφή» αύξηση ΦΠΑ κατά μία μονάδα

/
Ημερομηνία09 Ιούλ 2013
/

Αλλαγή στη διαδικασία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και στην καταβολή του φόρου

Κρυφή αύξηση του ΦΠΑ κατά μία εκατοστιαία μονάδα υπέκρυπτε τελικά η αλλαγή της διαδικασίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και η καταβολή του φόρου σε δύο μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ακόμη και εάν το ποσό καταβληθεί ολόκληρο εντός του μήνα της υποβολής δήλωσης, ο φορολογούμενος θα «χρεωθεί» προσαύξηση 2% στο 50% του ποσού.

Με το τρυκ αυτό, που μηχανεύτηκε η γενική γραμματεία Εσόδων, ο επιτηδευματίας που εισπράττει ΦΠΑ 13% ή 23%, στην πραγματικότητα θα αποδίδει στη ΔΟΥ ΦΠΑ που θα αντιστοιχεί στο 14% ή 24%!

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος (ΠΟΛ. 1170/2013) καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων από τον τρέχοντα μήνα (Ιούλιο 2013), μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4152/2013. Σύμφωνα με αυτές, η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ μπορεί πλέον να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή εάν καταβληθεί ταυτόχρονα ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2013. Ως καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων έχει οριστεί πλέον η 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (αντί της 26ης που ίσχυε). Αν η 20ή μέρα είναι αργία, η προθεσμία ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Για τη φορολογική περίοδο που έληξε (Ιούνιος ή β’ τρίμηνο 2013) η καταληκτική ημερομηνία είναι η 22α Ιουλίου.

Η προσαύξηση του ΦΠΑ

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δηλαδή σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, πρέπει να καταβληθεί άμεσα ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ αντί του 40%, όπως προβλεπόταν μέχρι πρότινος. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό του ΦΠΑ, το οποίο απομένει μετά την καταβολή του ποσού των 10 ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου μεγαλύτερου ποσού, μπορεί να εξοφληθεί σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση πρέπει να είναι ίση με το 50% του συνολικού οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ, αφού αφαιρεθεί το ποσό που καταβλήθηκε με την υποβολή της δήλωσης. Η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης. Η δεύτερη δόση ισούται με το 50% του χρεωστικού υπολοίπου προσαυξημένο κατά 2% και πρέπει να καταβληθεί έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβλήθηκε η δήλωση. Τα ποσά των δόσεων που δεν καταβάλλονται καθίστανται ληξιπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο είναι πληρωτέα εκάστη δόση.

Εάν με την υποβολή της δήλωσης καταβληθεί άμεσα ένα ποσό που καλύπτει ή υπερβαίνει το 50% του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ποσού στο τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβλήθηκε η δήλωση, προσαυξημένο κατά 2%.

Παράδειγμα

Εστω ότι υποβάλλεται εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο 1.000 ευρώ για τη φορολογική περίοδο του Απριλίου-Ιουνίου 2013 και καταβάλλεται κατά την καταληκτική προθεσμία της 22ας-7-2013 το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό προκαταβολής των 10 ευρώ. Στις 22-7-2013 βεβαιώνεται το ποσό των 10 ευρώ, καθώς και οι δύο δόσεις για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό. Η πρώτη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 490 ευρώ (στο 50% των 1.000 ευρώ μειωμένο κατά τα 10 ευρώ της προκαταβολής).

Η δόση αυτή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου (31-7-2013). Η δεύτερη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 510 ευρώ (500 ευρώ προσαυξημένα κατά 2%, δηλαδή κατά επιπλέον 10 ευρώ). Η δεύτερη αυτή δόση θα καταστεί ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, δηλαδή στις 31-8-2013. Ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία θα εξοφληθεί το σύνολο του ποσού των δόσεων έως το τέλος του Ιουλίου, υπάρχει υποχρέωση καταβολής και του ποσού της προσαύξησης των 10 ευρώ.

Εάν στην ανωτέρω περίπτωση καταβληθεί μέχρι 22-7-2013 ποσό 600 ευρώ, τότε με την υποβολή της δήλωσης θα βεβαιωθεί το ποσό των 600 ευρώ και μία δόση ποσού 408 ευρώ (400 ευρώ, πλέον προσαύξηση 2% επί του ποσού αυτού), η οποία θα καταστεί ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη μέρα του Αυγούστου, δηλαδή στις 30-8-2013. Η προσαύξηση του 2% θα πρέπει να καταβληθεί ακόμη και στην περίπτωση που το ποσό των 400 ευρώ καταβληθεί έως το τέλος του Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή του οφειλόμενου ποσού πρέπει να πραγματοποιείται στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ, όπως ίσχυε έως τώρα, δηλαδή με τη χρήση του κωδικού «ταυτότητας πληρωμής».

Εφόσον οι δόσεις καταστούν ληξιπρόθεσμες επιβαρύνονται για κάθε μήνα καθυστέρησης με προσαύξηση 1%. Οι δόσεις που καθίστανται ληξιπρόθεσμες είναι δυνατό να υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Οφειλόμενος φόρος και προσαύξηση

Το σύνολο του οφειλόμενου φόρου βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης, μαζί με την προσαύξηση του 2% επί της δεύτερης δόσης. Συνεπώς, ακόμη κι αν ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ ή πάνω από το 50% του ποσού αυτού καταβληθεί έως το τέλος του μήνα υποβολής της δήλωσης, εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση καταβολής της προσαύξησης του 2% για το οφειλόμενο ποσό της δεύτερης δόσης, δηλαδή για το 50% της συνολικής οφειλής, διευκρινίζει η εγκύκλιος.

Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και μαζί με την υποβολή της δήλωσης έχει καταβληθεί ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ, αλλά χαμηλότερο των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου πρέπει να εξοφληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης.

Πηγή : naftemporiki

Αφήστε μια απάντηση