Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο δημόσιο

/
Ημερομηνία04 Φεβ 2016
/

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις διαδικασίες προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων, την βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

1. ΜΕΡΟΣ Α’

1.α. Συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις.
β. Καθορίζονται οι κατηγορίες υπαλλήλων που εγγράφονται στο Μητρώο, αυτοί που δεν επιτρέπεται να εγγραφούν, καθώς και η σχετική διαδικασία. (άρθρα 1-5)

2. α. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, οι Γενικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων, επιλέγονται από το Μητρώο, με εξαίρεση τους Γενικούς Γραμματείς που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραμματειών. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον οικείο Υπουργό, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων από Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) που εισηγείται σχετικά.
β. Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής στελεχών από το Μητρώο, εφαρμόζεται εφεξής και για την πλήρωση των οριζόμενων θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οι εν γένει επικεφαλής (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές) των ν.π.δ.δ και ν.π.ι.δ. (πλην των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) και τα λοιπά μέλη των συλλογικών οργάνων Διοίκησης των εν λόγω νομικών προσώπων, των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, επιλέγονται από μέλη του Μητρώου, καθώς και από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Ένα μέλος δε από τα λοιπά μέλη συλλογικών οργάνων Διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων επιλέγεται με πράξη του αποφασίζοντος οργάνου κατά πλήρη διακριτική του ευχέρεια.
γ. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την επιλογή στελεχών σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του.
δ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη θητεία, την παύση των επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης, τη δυνατότητα άσκηση ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ κ.λπ.
ε. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση, μετά το διορισμό τους, ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και σεμιναρίων σε θέματα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
στ. Συνιστάται στο ΑΣΕΠ Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ), το οποίο λειτουργεί σε τρία τμήματα, απαρτιζόμενο το καθένα από εννέα (9) μέλη (δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί και εμπειρογνώμονες). Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του ΕΣΕΔ παρέχεται από το ΑΣΕΠ.
ζ. Ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση που πρόκειται για άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλό, ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καθορίζεται ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν γένει την κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, ο τρόπος χορήγησης αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κ.υ.α.
η. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31/7/2016, για τη δημιουργία του Μητρώου και η 31/12/2016, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης των θέσεων ευθύνης.
θ. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Κεντρικό Συμβούλιο για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των προτεινομένων. (άρθρα 12 – 13)

II. ΜΕΡΟΣ Β’

α. Επανακαθορίζεται το σύστημα αξιολόγησης των τακτικών και με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και λοιπών μνημονευόμενων υπηρεσιών και εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα όργανα, τη διαδικασία, τα κριτήρια, την κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων, την υποβολή ενστάσεων από τους αξιολογούμενους, τη σύσταση Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης και στις Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων κ.λπ.
Συνιστάται στο ΥΠΕΣΔΑ Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, με αποστολή την παρακολούθηση και διαχείριση στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών αξιολόγησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την αξιολόγηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων από τους άμεσους υφισταμένους τους, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου και των οριζόμενων κριτηρίων.
γ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με τη διαδικασία στοχοθεσίας των υπηρεσιών, η οποία εφαρμόζεται εφεξής και από τους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού.
δ. Ορίζονται, ως συμβουλευτικά όργανα διοίκησης, η Ολομέλεια Διεύθυνσης και Τμήματος, με έργο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων τους. Στα όργανα αυτά συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση.
στ. Καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών με σκοπό τον κοινωνικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, η οποία διεξάγεται από Επιτροπές Ακρόασης που συγκροτούνται σε κάθε Υπουργείο και εν γένει κρατική δομή. Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες ηλεκτρονικές και μη. Περαιτέρω, εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες σύστημα ικανοποίησης των πολιτών με τη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ (συγκρότηση ομάδων εργασίας κ.λπ.).
Με υπουργική απόφαση, συνιστάται, στο ΕΚΔΔΑ, Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑΔΔ), το οποίο στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες του Κέντρου και έχει ως αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και το συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Στα μέλη του ΠΑΔΔ δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή. (άρθρα 14 – 24)

III. ΜΕΡΟΣ Γ’

α. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.35828/2007), αναφορικά με τη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το σύστημα προαγωγής των υπαλλήλων (Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών και ν.π.δ.δ.). Ειδικότερα:
Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς από τον βαθμό Ε’ έως Α’ [Σήμερα κατατάσσονται σε συνολικά έξι (6) βαθμούς].
Ορίζεται ως εισαγωγικός βαθμός για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ο Βαθμός Δ’ και για την κατηγορία ΥΕ ο Βαθμός Ε’, με τις οριζόμενες επιφυλάξεις για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ανεξαρτήτως συνάφειας αντικειμένου), καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ως καταληκτικός ορίζεται ο Βαθμός Α’ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και ο Βαθμός Β’ για την κατηγορία ΥΕ. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό διαρκεί υποχρεωτικά δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία υπαλλήλων, ο οποίος μπορεί να μειώνεται με βάση την αξιολόγησή τους. (Το ισχύον σύστημα προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό και βαθμολογική εξέλιξη βάσει κριτηρίων και ποσόστωσης επί των εκάστοτε κρινόμενων που κυμαίνεται από 100% έως 30%).
β. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με την βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
γ. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).
δ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται από 1/1/2016 αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί για τη βαθμολογική ή μισθολογική τους εξέλιξη.
ε. Καταργούνται οι σχετικές με τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων διατάξεις του ν. 4024/2011, πλην εκείνων που αναφέρονται στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθμό ένταξης. (άρθρα 25 – 28)

IV. ΜΕΡΟΣ Α’

α. Επανακαθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα:
Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους, της εμπειρίας τους, της αξιολόγησής τους κατά τις κείμενες διατάξεις, και της συνέντευξης, ενώ καταργείται το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Επίσης, καταργούνται τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, καθόσον οι συνεντεύξεις διενεργούνται από τα όργανα επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο.τ.α. β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. γίνεται από πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής (ΕΙΣΕΠ) που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, γίνεται από τα οικεία πενταμελή Συμβούλια Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ), που συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο, αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε κάθε ν.π.δ.δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης περισσότερων ΣΕΠ για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών εποπτευόμενων φορέων. Η επιλογή προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια. (Σήμερα, κατά βάση η επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων των Υπουργείων, των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ που εποπτεύονται από αυτά διενεργείται από τα οικεία ΕΙΣΕΠ που είναι πενταμελή και λειτουργούν στα Υπουργεία, ενώ η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που χαρακτηρίζονται ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης διενεργείται από το ΚΕΙΣΕΠ).
β. Ομοίως, επανακαθορίζεται και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ο.τ.α. α’ βαθμού.
γ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, για την πρώτη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων προβλέπεται η εξαίρεση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Κεφαλαίου.
Παράλληλα, καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα απόσπασης/ μετακίνησης σε ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης, προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων που δεν επιλέγονται εκ νέου σε θέσεις προϊστάμενων. (άρθρα 29-31)

V. ΜΕΡΟΣ Ε’

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης, διάθεσης, ή τοποθέτησης, με υπουργική απόφαση, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδαχ προσωπικού από Υπουργείο προς τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και στις θυγατρικές εταιρείες αυτών και αντίστροφα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Οι τακτικές αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, ενώ τυχόν πρόσθετες αμοιβές από τον φορέα όπου παρέχουν υπηρεσία.
β. Επιτρέπεται με την απόφαση κατανομής η μεταβολή του φορέα διορισμού των διοριστέων του ΑΣΕΠ, εντός του ιδίου ή όμορου νομού, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρα 32, 33)

2. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών για ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στις οριζόμενες περιπτώσεις.
β. Ορίζεται ρητά ότι, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση και μεταβολή της διαδικασίας που διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ μονομερώς από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α..
γ. Καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αναφέρονται στην αρμοδιότητα χορήγησης πιστοποιητικού για την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών και εφεξής, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η ένταξη στοιχείων ή κριτηρίων στη διαδικασία αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας. (άρθρο 34)

3. α. Συνιστώνται, αναδρομικά από 23-9-2015, στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), δύο (2) επιπλέον θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν, πριν την συμπλήρωση της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, την παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι πέντε (5) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατ’ ανώτατο όριο.
Αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν και για τους υπαλλήλους που έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και έως την δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων.
γ. Καταργείται το δικαίωμα κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδαχ των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, από άτομα που ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό ή δημοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Προβλέπεται δε, για τα ανωτέρω άτομα, η προσαύξηση κατά 100 μονάδες της συνολικής βαθμολογίας τους κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψής στους προαναφερόμενους φορείς.
(άρθρα 35-37)

3.α. Μετατίθενται για την 31-12-2016, οι προθεσμίες για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού των φορέων του δημοσίου τομέα.
β. Προβλέπεται η κατάταξη των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού, που προκηρύχτηκε από το ΑΣΕΠ με την αριθ. 8/1997 προκήρυξη, σε νέο πίνακα διοριστέων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, για τους υπαλλήλους που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4093/2012, 4172/2013, 4250/2014 και 4316/2014 και επανήλθαν στην υπηρεσία τους. Περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις και για τους εκπαιδευτικούς των οποίων οι ειδικότητες καταργήθηκαν (άρθρο 82 ν.4172/2013) και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
δ. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων, των μελών, των γραμματέων και των εισηγητών των επιτροπών και όσων μετέχουν στη διαδικασία των διαγωνισμών πλήρωσης θέσεων φορέων του δημοσίου τομέα. (άρθρα 38-41)

4. α. Ορίζεται ότι, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιος για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.
β. Συνιστάται στο ΥΠΕΣΔΑ Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, η συγκρότηση του οποίου γίνεται με υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται, επίσης, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Στο Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες ή στελέχη δημοσίων υπηρεσιών.
γ. Προβλέπεται η εκπόνηση προγράμματος για την εν γένει υποστήριξη των έργων Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Νομοθεσίας, στο πλαίσιο του οποίου συγκροτείται και το σύστημα Διοίκησης και Παρακολούθησης αυτού, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. (άρθρο 42)

5. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαστικούς υπαλλήλους να ζητήσουν την παραμονή τους στην Υπηρεσία για επιπλέον τρία (3) έτη και μέχρι το 65° έτος της ηλικίας, κατ’ ανώτατο όριο. Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και για όσους έχει λυθεί, αυτοδίκαια, η υπαλληλική σχέση εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 43)

6. α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, από το ΥΠΕΣΔΑ, για την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημόσιου τομέα.
Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠ.ΕΣΔΑ συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προγραμματική Συμφωνία με το ΕΑΠ, όπου καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοσίων υπαλλήλων, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Η εν λόγω χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των προβλεπομένων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τετραετή φοίτηση.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΕΑΠ (ορισμός Αντιπροέδρων και αναπλήρωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, καθήκοντα αυτών κ.λπ.). (άρθρα 44, 45)

7. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ/γμα, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, σχετικά με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως δημοτικά νομικά πρόσωπα, καθώς και για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η λειτουργία των οποίων μεταφέρθηκε στους δήμους ή σε ν.π.δ.δ. αυτών ή λειτουργούν στο πλαίσιο δημοτικής επιχείρησης. (άρθρο 46)

8. Παρατείνεται, με τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μέχρι τις 31-12-2016 (έληξε στις 31-12-2015), η προθεσμία για τη δυνατότητα απόσπασης σε φορείς του δημοσίου τομέα, του προσωπικού των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του ν.3429/2005 (άρθρο 1 παρ.5), όπου το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. (άρθρο 47)

9. α. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παραίτηση των ο.τ.α. από την άσκηση ενδίκων μέσων για μισθολογικές απαιτήσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που διατάσουν την παραμονή ή την επάνοδο εργαζομένων στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και υπαλλήλων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών με: ί) τη μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και ii) την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού. (άρθρο 48)

10. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 181 του ν.3852/2010 και προστίθενται στους δικαιούμενους προσαύξησης αντιμισθίας και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων, κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος της Αντιμισθίας του Περιφερειάρχη, σε περίπτωση που η αντιμισθία τους είναι μικρότερη των πάσης (ρύσεως αποδοχών της θέσης τους. (άρθρο 49)

11. Εξακολουθούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν.305/2014 (30-10-2014), οι διατάξεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος. (άρθρο 50)

12. Κατανέμονται, μεταξύ των προτεινόμενων νέων ειδικοτήτων, οι θέσεις με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικοτήτων Αρχαιολόγων και Ιστορικών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με υπουργική απόφαση, κατατάσσονται οι υπηρετούντες σε θέσεις των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια και προϋποθέσεις. (άρθρο 51)

13. Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, στους απασχολούμενους στα Α.Ε.Ι. ως πανεπιστημιακούς υποτρόφους, επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 52)

14. Ρυθμίζονται, με π.δ/γμα, θέματα σχετικά με: i) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις αρμοδιότητές τους, ii) την κατανομή και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, τη δικαιολόγηση, εκκαθάριση και πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών της Προεδρίας, την οικονομική διαχείριση, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και iii) τη διαχείριση και συντήρηση των δημοσίων κτιρίων και οχημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. (άρθρο 53)

15. Παρατείνεται για πέντε (5) μήνες, από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3-7- 2016, η διάρκεια συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου συγκεκριμένων υπαλλήλων που προσλήφθησαν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). (άρθρο 54)

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση