Κατατέθηκε η τροπολογία για τον «κόφτη» δημοσιονομικών δαπανών. Τι προβλέπει.

/
Ημερομηνία19 Μαΐ 2016
/

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο  προβλέπει αναλυτικά:

1. Θεσμοθετείται Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής: «ο Μηχανισμός»), με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στο ν.4336/2015.

2. Προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας του Μηχανισμού. Συγκεκριμένα:

Ο Υπουργός Οικονομικών συντάσσει έως την 10η Μαΐου έκαστου έτους Έκθεση με την οποία, μεταξύ άλλων:
διαπιστώνει τυχόν αρνητική απόκλιση από την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων και το εύρος της απόκλισης αυτής, υποδεικνύει τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
αποτιμά το συνολικό ποσό κατά το οποίο η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γ ενικής Κυβέρνησης πρέπει να περιοριστεί για το τρέχον οικονομικό έτος,
αποτιμά σε ποσοστό επί του ΑΕΠ τη δημοσιονομική επίδραση των μέτρων προσαρμογής που λαμβάνονται, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γ ενικής Κυβέρνησης.
Σε ειδικό παράρτημα της Έκθεσης προσδιορίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης επί των οποίων εφαρμόζεται η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς επίσης και το επιβαλλόμενο ποσοστό περιορισμού δαπανών για την υλοποίηση αυτής.

3. Αναφέρεται το ύψος των μέτρων προσαρμογής σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, περιορισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γ ενικής Κυβέρνησης στο σκέλος των δαπανών έως 2% του ΑΕΠ.

4. Ο Μηχανισμός τίθεται σε εφαρμογή με την έκδοση, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δημοσιεύεται σε αποκλειστική προθεσμία έως την 31η Μαΐου και στο οποίο προσδιορίζονται το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του παραπάνω ορίου μέτρα, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Εάν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η καθορισμένη στην Έκθεση δημοσιονομική προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης επέρχεται αυτοδικαίως και αυτομάτως από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους.

5. Παρατίθενται οι κατηγορίες δαπανών που εξαιρούνται από την εν λόγω δημοσιονομική προσαρμογή.

6. Τα προαναφερόμενα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής ισχύουν για την περίοδο των οικονομικών ετών 2017 – 2019 προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής του ν.4336/2015.

7. Παρέχεται η δυνατότητα:
α. λήψης μόνιμων διαρθρωτικών μέτρων σε αντικατάσταση μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επί του σκέλους
των εσόδων, ,
β. επανεξέτασης της εφαρμογής του μηχανισμού δημοσιονομικής
προσαρμογής εφόσον υφίστανται οι αναφερόμενες συνθήκες.

Β. Από ενδεχόμενη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων θα προκόψει μείωση δαπανών ή και αύξηση εσόδων, το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα.
Αθήνα, 19 Μαίου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενόψει των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο ν. 4336/2015 (Α’ 94) και με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, ιδρύεται μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, κάθε έτος θα συντάσσεται από τον Υπουργό Οικονομικών Έκθεση με συγκεκριμένο περιεχόμενο (παρ. 2). Εφόσον διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση μεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και του αποτελέσματος της Γενικής Κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε στο οικονομικό έτος που προηγείται του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα εκδίδεται μέχρι την 31η Μαΐου του ίδιου έτους, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα περιορίζεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, με μείωση των δαπανών που θα ορίζονται σε αυτό.
Το ύψος της δημοσιονομικής προσαρμογής ορίζεται κλιμακωτά σε αντιστοιχία με το ποσοστό της τυχόν απόκλισης (παρ. 3). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η δημοσιονομική προσαρμογή θα επέρχεται αυτόματα σύμφωνα με τα προ βλεπό μένα στην Έκθεση από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους με μείωση κατά ίσο ποσοστό, του συνόλου των δαπανών όλων των κατηγοριών του εκτελούμενου προϋπολογισμού. Από τη μείωση αυτή θα εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που ορίζονται στη διάταξη (παρ. 5).
Επιπρόσθετα προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ή επανεξέτασης της εφαρμογής του μηχανισμού σε περιπτώσεις αποκλίσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα και εξωγενείς παράγοντες (παρ. 9).
Η θεσμοθέτηση του μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, στην περαιτέρω εμπέδωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην προστασία κατηγοριών δαπανών με κοινωνικό πρόσημο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της
Γενικής Κυβέρνησης

1. Ενόψει των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο ν. 4336/2015 (Α’ 94) και με σκοπό την επίτευξη των εκεί μνημονευόμενων δημοσιονομικών στόχων, ιδρύεται ο προβλεπόμενος στις επόμενες παραγράφους μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής: «ο Μηχανισμός»).

2. Έως την 10η Μαΐου εκάστου έτους, ο Υπουργός Οικονομικών συντάσσει έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και γνωστοποιείται στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Έκθεση»). Η Έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Διαπιστώνει τυχόν αρνητική απόκλιση κατά την έννοια της παρ. 10 στοιχ. (α) του παρόντος και το εύρος αυτής της απόκλισης.
β) Υποδεικνύει το εφαρμοστέο από τα στοιχεία (α) έως (ε) της παρ. 3 του παρόντος.
γ) Αποτυπώνει σε ποσό το συνολικό ύψος, σύμφωνα με το οποίο η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να περιοριστεί κατά το έτος που συντάσσεται και δημοσιεύεται η έκθεση του Υπουργού Οικονομικών.
δ) Διαπιστώνει τη δημοσιονομική επίπτωση από τυχόν υστέρηση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το έτος αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης του πραγματικού ρυθμού ετήσιας μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ όπως αποτυπώνεται στην ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ του μήνα Μαρτίου.
ε) Αποτυπώνει σε ποσό και σε ποσοστό επί του ΑΕΠ τη δημοσιονομική επίδραση των μέτρων προσαρμογής που λαμβάνονται, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU).
στ) Σε ειδικό παράρτημα της Έκθεσης προσδιορίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης επί των οποίων εφαρμόζεται η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς επίσης και το επιβαλλόμενο ποσοστό περιορισμού δαπανών για την υλοποίηση αυτής. Η παραπάνω προσαρμογή επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση που το Προεδρικό Διάταγμα του στοιχ. (α) της παρ. 4 του παρόντος δεν εκδοθεί μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία, οπότε και ενεργοποιείται αυτομάτως η προβλεπόμενη από το στοιχ. (β) της ιδίας παραγράφου αυτοδίκαιη δημοσιονομική προσαρμογή.

3. Σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση, κατά την έννοια της παρ. 10 στοιχ. (α) του παρόντος και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος, η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται από την 1η Ιουνίου του ιδίου οικονομικού έτους με αντίστοιχη μείωση των δαπανών, κατ’ ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.
β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ.
γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ.
δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ.
ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ.

Ποσοστό ίσο με 10% των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για δαπάνες εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στην παρ. 5 του παρόντος δεν διατίθεται και δεν αναλαμβάνεται έως την 30η Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους. Η διάθεση και ανάληψη των πιστώσεων από την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση μη ενεργοποίησης του μηχανισμού της παρ. 4 και με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/14 για την επίτευξη στοχοθεσίας και την τήρηση των ορίων δαπανών.

4. Με την διαπίστωση τυχόν αρνητικής απόκλισης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 στοιχ. (α) του παρόντος τίθεται σε εφαρμογή ο Μηχανισμός, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, ως εξής :

α) Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία συντάσσεται βάσει της Έκθεσης, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται σε αποκλειστική προθεσμία έως την 31η Μαΐου. Στο Προεδρικό Διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης και τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, οι Φορείς και οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται η δημοσιονομική προσαρμογή, το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά φορέα Γενικής Κυβέρνησης και κατηγορία δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του παραπάνω ορίου μέτρα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
β) Εάν η προθεσμία της περίπτωσης α) της παρούσης παρέλθει άπρακτη, η καθορισμένη στην Έκθεση δημοσιονομική προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται αναλυτικά στα στοιχεία α) έως στ) της παρ. 2 του παρόντος, επέρχεται αυτοδικαίως και αυτομάτως από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους. Η δημοσιονομική προσαρμογή επέρχεται με μείωση ανεξαιρέτως και κατά ίσο ποσοστό, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παρ. 10 στοιχ. (β) του παρόντος, του ανώτατου ορίου εκτέλεσης του συνόλου των δαπανών όλων των κατηγοριών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
5. Από την δημοσιονομική προσαρμογή της παρ. 4 του παρόντος εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με τη βασική λειτουργία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την κοινωνική προστασία και την προστασία των δημοσίων επενδύσεων:
α) Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν. 4281/2014, από τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις μισθώσεων, από καταπτώσεις εγγυήσεων και από αμετάκλητα επιδικασθείσες απαιτήσεις εις βάρος του Δημοσίου.
β) Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου.
γ) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών.
δ) Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ε) Το σύνολο των δαπανών υγείας .
στ) Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόματα, που καταβάλλονται μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).
ζ) Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους.
η) Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
θ) Δαπάνες για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
ι) Δαπάνες σχετικές με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
6. Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι της περιόδου των οικονομικών ετών 2017-2019 του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, όπως περιλαμβάνεται στο ν.4336/2015, και τουλάχιστον έως την 31 Μαΐου του έτους που έπεται της έναρξης εφαρμογής τους, οπότε και επανεξετάζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος. Η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο διάρκεια ισχύος των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής τελεί υπό την επιφύλαξη αντικατάστασής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος.
7. Οι εκ των ανωτέρω παραγράφων προκύπτοντες περιορισμοί στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, πλην όσων αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνιστούν έκτακτη εισφορά δημοσιονομικής προσαρμογής για κάθε δικαιούχο.
8. Εφόσον επιβληθούν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής κατά την παράγραφο 4 του παρόντος και σε αντικατάσταση αυτών δύνανται να ληφθούν μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό του ακόλουθου οικονομικού έτους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επί του σκέλους των εσόδων, κατόπιν ειδικής διαβούλευσης με τους Θεσμούς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής κατά την έννοια του ν. 4336/2015, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εκεί προβλεπόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι. Τα μέτρα αυτά δύνανται να επανεξετασθούν μετά τη λήξη του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
9. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δεν ανάγονται σε ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, η εφαρμογή του μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής δύναται να επανεξετασθεί ως εξής:
α) Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους με δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνάει το 0,5% του ΑΕΠ δύναται να λάβει χώρα, ύστερα από ειδική διαβούλευση με τους Θεσμούς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής κατά την έννοια του ν.4336/15, αναστολή επιβολής ή μείωση του ύψους των μέτρων του μηχανισμού.
β) Σε περίπτωση υστέρησης του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που ξεπερνάει το 0,5%, κατά τους όρους της παρ. 2 στοιχ. (δ) λαμβάνει χώρα αυτόματη προσαρμογή του μηχανισμού με αντίστοιχη μείωση της απόκλισης όπως ορίζεται στο παρόν. Η μείωση θα υπολογίζεται ως το ήμισυ της διαφοράς που προκύπτει από την πρόβλεψη του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραμμα του εκάστοτε Τεχνικού Μνημονίου Συνεργασίας (TMU) και του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ όπως προκύπτει από την ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ το μήνα Μάρτιο.
10. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) Ως αρνητική απόκλιση νοείται η διαφορά, που διαπιστώνεται στην Έκθεση, μεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτός τίθεται με βάση τις δεσμεύσεις, που περιλαμβάνονται στο Ν. 4336/2015, και του αποτελέσματος της Γενικής Κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε στο οικονομικό έτος που προηγείται του τρέχοντος οικονομικού έτους, αφού αφαιρεθεί το ύψος δημοσιονομικής προσαρμογής της παρ. 3. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) εγγράφως στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του παρόντος μέχρι την 25η Απριλίου εκάστου οικονομικού έτους. Η καθυστέρηση έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), από την οποία αντλούνται τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική ευθύνη της επιφέρει ισόχρονη παράταση όλων των ανωτέρω προθεσμιών.
Η μετάβαση από τα στοιχεία που ανακοινώνονται από την Eurostat, σε όρους σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης γίνεται με την ενσωμάτωση των παραγόντων
προσαρμογής (programme adjustors) όπως περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον τεχνικό μνημόνιο συνεργασίας.

β) Το ποσοστό, με βάση το οποίο θα αναπροσαρμόζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 στοιχ. (β) τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους αναφοράς υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Ποσοστό % περιορισμού Εκτέλεσης Δαπανών = 100 x (% Περιορισμός παρ. 3 + %Δημοσιονομική Επίπτωση της παρ. 2 στοιχ. ε) X ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους – Εξαιρέσεις της παρ. 5 του παρόντος)

Αθήνα, 18.5.2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Χουλιαράκης

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση