Καταργείται το «πορτοκαλί» βιβλίο του ΙΚΑ με τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή

/
Ημερομηνία07 Απρ 2014
/

Με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για άλλη μία φορά προωθούμε διατάξεις με σαφή στόχευση την μείωση των διοικητικών βαρών, την απλούστευση των διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας στις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, καταργείται με διάταξη, μετά από 20 χρόνια, το «πορτοκαλί» βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για 196.695 επιχειρήσεις. Πλέον, κανένας εργοδότης δεν χρειάζεται να τηρεί το συγκεκριμένο βιβλίο που για χρόνια αποτέλεσε αιτία σοβαρών δικαστικών διενέξεων και τριβών με τις υπηρεσίες του υπουργείου. Όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι υπηρεσίες μας για το διασταυρωτικό και ελεγκτικό έργο τους περιέχονται στην «Εργάνη».

Επίσης, με διάταξη μας δίνουμε τη δυνατότητα στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α), ελεγκτικού οργάνου του ΙΚΑ, να ελέγχει όχι μόνο περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας αλλά και αδήλωτης. Διευρύνουμε, δηλαδή, το πεδίο των ελέγχων της ΕΥΠΕΑ στα πρότυπα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ενισχύουμε και εναρμονίζουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Εργασίας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους στον διαρκή
αγώνα της πάταξης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Άλλωστε, με το νέο- σαφώς ευνοϊκότερο- θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον που έχει πλέον διαμορφωθεί, κανένας εργοδότης δεν μπορεί να επικαλείται καμία δικαιολογία ώστε να προβαίνει σε καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά και τη γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες στην οποία, προσφάτως, προβήκαμε σαν υπουργείο, δείξαμε έμπρακτα ότι στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, τους συνεπείς επιχειρηματίες και την νόμιμη και αξιοπρεπή εργασία».

———————

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

Παράγραφοι 1 και 2: Κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου.

Σύμφωνα με την περ. στ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179, Α’), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 νου ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270, Α’) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48, Α’), οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) τους μισθωτούς που απασχολούνται σε αυτούς και υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Επίσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε βάρος του εργοδότη όταν αυτός δεν τηρεί ι.ο Ειδικό Βιβλίο και όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εντοπίζουν απασχολούμενο σε επιχείρηση, ο οποίος δεν είναι καταχωρισμένος στο Ειδικό Βιβλίο, όταν δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο στα ελεγκτικά όργανα, καθώς και όταν αυτό απωλεσθεί.

Με την αριθμ. 28153/126/30.8.2013 (ΦΕΚ 2163, Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Θεσπίστηκε η υποχρέωση του εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ», μεταξύ άλλων, τα έντυπα Ε3-Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού. Τα ανωτέρω έντυπα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο της επιχείρησης το έντυπο Ε4-Πίνακας προσωπικού.

Με την αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062, Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προβλέπεται η επιβολή προστίμου ο τον εργοδότη σε περίπτωση μη αναγραφής εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού.

Σημειώνεται ότι, τα έντυπα Ε3 και Ε4 εμπεριέχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και τα οποία είναι τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός), η ημερομηνία πρόσληψης, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, η ειδικότητα και οι αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο).

Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι, αφενός τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού εμπεριέχονται στα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού και αφετέρου υφίσταται πλέον η υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα Ε3- Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού, πριν οι εργαζόμενοι αναλάβουν εργασία, αλλά και για λόγους μείωσης του διοικητικού κόστους τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όσο και των εργοδοτών, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να τηρούν το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και κατ’ επέκταση η κατάργηση των προστίμων που επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης (ή ελλιπούς τήρησης) της υποχρέωσης αυτής.

Τέλος, καταργούμενης της υποχρέωσης των εργοδοτών να τηρούν ιο Ε.Β.Κ.Ν.Π., κρίνεται αναγκαία η εκχώρηση αρμοδιότητας στις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ελέγχουν την τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών για ηλεκτρονική υποβολή και τήρηση των εντύπων Ε3-Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας προσωπικού, καθώς και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062, Β’) απόφαση Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας πρόστιμα, σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η
ανασφάλιστη εργασία.

Παράγραφος 5:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κ. ν. 5945/34 και ίου άρθρου 4 ίου ν. 982/79, όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του ιατρού στην Ελλάδα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ.. Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 του α.ν. 2326/1940, στην ασφάλιση του Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε. ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα εγγεγραμμένα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από την εγγραφή τους σε αυτό, ανεξαρτήτως της άσκησης του επαγγέλματος ή όχι. Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.δ. 4114/1960, οι δικηγόροι είναι υποχρεωτικά ασφαλιστέοι στο Τ.Α.Ν. από την εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω φορείς (εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ακόμα και αν είναι μισθωτοί.

Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση οι μισθωτοί γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι που απασχολούνται με την αυτή ιδιότητα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 της Υποπαραγράφου ΙΔ. 1. της Παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ107/Α), όσοι εντάσσονται οτα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα τα οποία καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., υπάγονται οτην ασφάλιση του I.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α. Έτσι, αντί να ασφαλίζονται οίο φυσικό φορέα, Ε.Τ.Α.Α., όπου υπάγονται λόγω ιδιότητας υποχρεωτικά ασφαλίζονται και στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. με συνέπεια να επιβαρύνονται οι απασχολούμενοι στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την καταβολή διπλών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Α.Α.

Για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος αυτού ζητήματος και την αποκατάσταση της ανωτέρω περιγραφόμενης διατάραξης από την έναρξη λειτουργίας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα κι εφεξής, προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 6 της Υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του ν. 4152/2013.

Παράγραφος 6:
Με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.3863/2010 και του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως η παρ.2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν.4144/2013 (Α’ 88), συστήθηκαν ο Ειδικός λογαριασμός Επαγγελματικής Εστίας και ο Ειδικός Λογαριασμός ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτους απασχολουμένων, αντιστοίχως.
Επειδή ποσά από τους ανωτέρω λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή κύριων συντάξεων, με ιην παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΕ να αποδώσει σταδιακά στους λογαριασμούς τα ποσά αυτά, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
1. « Η περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 (Α 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1- 6- 2014.»

Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου.
1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2556/1997 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1-6-2014 ως εξής:
«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για την διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 449) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εφαρμογή του άρθρου Ια της 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2062) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας α)ς προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου περί μη αναγραφής εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού, επιβολή των προστίμων περί μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού.
Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και ιης τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.»
2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προοιμίων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα ιου τρίτου εδαφίου ιης περ. β’ ιης παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2556/1997 (Α’ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.
4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ασφαλιστικές διαφορές ή αμφισβητήσεις επί πράξεων επιβολής ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ζητημάτων που αφορούν την ασφάλιση εργαζομένων επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,όπως ισχύει.
5. Τα δελτία ελέγχου των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ διαβιβάζονται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου στο αρμόδιο υποκατάστημα ιου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εκθέσεις επιτόπιου ελέγχου των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των αρμοδίων υπαλλήλων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαβιβάζονται εντός 15 ημερών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την τήρηση της Εργατικής νομοθεσίας.
6. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως την 31-5-2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/ 1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγουμένη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που ίσχυαν μέχρι την προηγουμένη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος όρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι την 10-05-2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που φορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων .
8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:».
Β. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, εκ των οποίων σι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των υπολοίπων Τομέων, με τους αναπληρωτές τους.».
Γ. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που ήδη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΙΤ παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..

Παράγραφος 4:
Οι διατάξεις του άρθρου 26 Του νόμου 4208/2013 (Α 252) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας Η παρ. 6 της Υποπαραγράφου ΙΔ. 1. ιης παρ. ΙΔ ίου άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως:
«6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1-1- 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση».

Παράγραφος 6:
α. ΣΤΟ τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν.3863/2010 (Α’115) και β) 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως η παρ.2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν.4144/2013 (Α’ 88), προστίθενται, από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των ν.3863/2010 και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:
«Ι.Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί, συνεκτιμωμένης της όλης οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, διατεθέντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός δέκα πέντε ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 01.01.2015. Για τα πέντε πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόμενα δέκα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής.
Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσης, διατιθέμενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασμό εντός δέκα ετών από το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»
β. Από ιη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση
α της παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν.3863/2010 (Α* 115) και β) 2 του άρθρου 44 του v.3986/2011, όπως η παρ.2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν.4144/2013 (Α’ 88).

Πηγή :Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση