Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης

/
Ημερομηνία14 Ιαν 2015
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Εκίζογλου
Τηλέφωνο: 210 69 87 727
FAX : 210 69 87 730

ΘΕΜΑ: «Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης».

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας 25089/2-12-2014.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και αναφορικά με την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 4262/2014 (Α.114) σε υπαλλήλους του Υπουργείου σας, που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.α. Με την, κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, εκδοθείσα, αριθ. 2/49954/0026/12.9.2014 (Β.2525) κ.υ.α., καθορίστηκαν η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης των μονίμων και των υπηρετούντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των λοιπών ν.π.δ.δ., οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

β. Μεταξύ των εν λόγω δικαιολογητικών περιλαμβάνεται και η βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου φορέα περί της συμπλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

Η εν λόγω βεβαίωση απορρέει ευθέως από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου και είναι απολύτως απαραίτητη για τον υπολογισμό του ύψους της δικαιούμενης αποζημίωσης.

2. Κατόπιν αυτών και εφόσον η Υπηρεσία σας δε διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή της υπόψη βεβαίωσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι αριθμ. 21432, 21436, 21439, 21449 και 21454/15-10-2014 βεβαιώσεις της Υπηρεσίας σας, να συμπληρωθούν από σχετικές όμοιες του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί συμπλήρωσης ή μη από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους των προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση