Καταβολή δαπανών νοσηλείας από ασφαλιστικό οργανισμό

/
Ημερομηνία25 Ιούλ 2013
/

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό, επιβαρυνθήκατε με έξοδα νοσηλείας σε Κέντρο ……………………….. και το ασφαλιστικό ταμείο σας (………., Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ……..) δεν σας καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό που σας αποδίδει.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, ο Φ.Π.Α. επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της παραγράφου 10 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., από 01/07/2010 υπάγονται σε Φ.Π.Α. οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικές κλινικές σε νοσηλευομένους και φορολογούνται με το χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (13% από 01/01/2011).

4. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 19 και 22.1.δ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α., ο Φ.Π.Α. που χρεώνεται στα φορολογικά στοιχεία των ιδιωτικών κλινικών υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των νοσηλίων, εξετάσεων, θεραπειών, φαρμάκων και υλικών για τον κάθε νοσηλευόμενο και επιρρίπτεται από τις κατά νόμο υπόχρεες ιδιωτικές κλινικές σε βάρος των νοσηλευομένων – αντισυμβαλλομένων τους. Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. αποτελεί δαπάνη που επιβαρύνει τους νοσηλευομένους.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που ασφαλιστικός οργανισμός αναλαμβάνει την απόδοση σε ασφαλισμένο του, του συνόλου ή μέρους της δαπάνης που ο τελευταίος έχει καταβάλει για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη με το συγκεκριμένο οργανισμό ιδιωτική κλινική, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, για τον υπολογισμό του προς απόδοση ποσού, το σύνολο της δαπάνης του ασφαλισμένου (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και όχι μόνο το ποσό της καθαρής αξίας που τιμολογούν οι κλινικές.

6. Ο καθορισμός του τελικού ποσού που αποδίδεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, καθώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν καθορίσει ένα συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια τη μείωση της συμμετοχής τους στη συνολική δαπάνη νοσηλείας των ασφαλισμένων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση