Καθυστερήσεις από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου

/
Ημερομηνία31 Μαρ 2016
/

Έγγραφη απάντηση σε σχετική ερώτηση βουλευτών σχετικά με τις καθυστερήσεις από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων στην απόδοση κατασχέσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, κατέθεσε το το υπ. Οικονομικών στην βουλή.

Οι βουλευτές αναφέρουν σχετικά στην ερώτησή τους.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν τη δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, κυρίως επαγγελματιών.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, άρθρο 30Α, ορίζεται ρητά πως « Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος».
Παρόλα αυτά, οι τράπεζες παρακρατούν παρανόμως για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα ποσά που κατάσχονται υπέρ του Δημοσίου, με διάφορες δικαιολογίες.
Με τις ενέργειες αυτές, αφενός το Δημόσιο εισπράττει με καθυστέρηση (ορισμένες φορές ιδιαίτερα σημαντική) και αφετέρου οι οφειλές διογκώνονται με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να επιβαρύνονται διαρκώς με προσαυξήσεις και τόκους.

Αναλυτικά απάντηση που δίνει το υπ. Οικονομικών εξηγώντας την διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων είναι η εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

Επίσης, στα άρθρα 32 και 30Α του Κ.Ε.Δ.Ε. καθιερώνεται η υποχρέωση των τρίτων- Πιστωτικών Ιδρυμάτων να προβούν σε δήλωση με συγκεκριμένο τύπο και περιεχόμενο εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την επίδοση σε αυτά του κατασχετηρίου εγγράφου καθώς και η υποχρέωση να αποδώσουν τα ποσά στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της θετικής δήλωσής τους.

Η θετική δήλωση του τρίτου αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά αυτού (άρθρο 989 του Κ.Πολ.Δ.). Περαιτέρω, με την αριθ. πρωτ. 1013971/892/0016/ΠΟΛ.1138/7.12.2006 εγκύκλιο της Διοίκησης, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ. 57/2006 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου και τη βεβαίωση-είσπραξη του χρέους σε βάρος του, έγινε δεκτό, μεταξύ των άλλων, ότι η αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσης απαίτησης στο Δημόσιο (μετά από κατάσχεση εις χείρας τρίτου) καθιστά την απαίτηση αυτή δημόσιο έσοδο και ως εκ τούτου, για την επιδίωξη της είσπραξής της με τα μέσα της διοικητικής εκτέλεσης απαιτείται η συγκρότηση νέου νόμιμου τίτλου κατά του τρίτου και η βεβαίωση αυτού. Στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία του νέου νόμιμου τίτλου αποτελούν: το κατασχετήριο έγγραφο, η έκθεση κοινοποίησης στον τρίτο καθώς και η θετική δήλωση αυτού και η βεβαίωση της υπηρεσίας για μη καταβολή του κατασχεθέντος ποσού βάσει αυτής.

Επισημαίνεται όμως, ότι η αναγκαστική εκχώρηση προς το Δημόσιο της κατασχεθείσας στα χέρια τρίτου απαίτησης μετά τη θετική δήλωση του τρίτου, δεν απαλλάσσει τον καθού η κατάσχεση οφειλέτη από την ευθύνη για την εξόφληση του χρέους προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν δήλωση τρίτου και αποδίδουν τα σχετικά χρηματικά ποσά, με τη χρήση ταυτότητας οφειλής κατασχετηρίου, κατά κανόνα εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθούν αδικαιολόγητες χρονικές αποκλίσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης δύνανται να επιβάλλουν τις ως άνω αναφερόμενες κυρώσεις σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση