Καθολική απαγόρευση συμμετοχής σε αλλοδαπές εταιρίες – Η τροπολογία για τη διόρθωση της διάταξης με τις offshore

/
Ημερομηνία01 Ιούν 2016
/

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει, αναφορικά με τα υπόχρεα προς δήλωση πόθεν έσχες πρόσωπα, το περιεχόμενο της δήλωσης, τα όργανα ελέγχου κ.λπ. Επίσης, επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο απαγορεύσεων συμμετοχής συγκεκριμένων υπόχρεων προσώπων στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Προς τούτο, τίθεται αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών για την υποχρέωση μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα. Τέλος, καταργείται από τότε που ίσχυσε η διάταξη του άρθρου 178 του Ν. 4389/2016 (Α’ 97).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόμου “Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.”

Οι τρεις πρώτες παράγραφοι τίθενται για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης εν όψει της επαναδιατύπωσης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η τέταρτη παράγραφος, με την προσθήκη της φράσης «ως τακτικό μέλος» βελτιώνει προφανή παραδρομή που εμφιλοχώρησε στην μόλις προηγηθείσα τροποποίηση της παρ. 2 του άρ. 3Α του νόμου 3213/2003.

Με την παράγραφο 5 αναδιαμορφώνεται πλήρως το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης που τίθεται με το άρθρο 8 του νόμου 3213/2003. Εν όψει του ότι τέθηκε (και εξακολουθεί να τίθεται) σε αμφιβολία η διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου κρίθηκε σκόπιμη η άρση της αντίφασης που επισημάνθηκε στην έκθεση επί του 4ου κύκλου αξιολόγησης της χώρας μας από την GRECO αναφορικά με το ότι οι βουλευτές έχουν μεν δικαίωμα να υποβάλλουν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης τη συμμετοχή τους σε αλλοδαπές εταιρείες, στερούνται δε της δυνατότητας να έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή σε (μη προσδιοριζόμενες) «εξωχώριες εταιρείες». Υπενθυμίζεται ότι ο περιορισμένης, στο φορολογικό δίκαιο, εμβέλειας ορισμός του όρου «εξωχώρια εταιρεία» που είχε δοθεί με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 3091/2002 είχε λειτουργικά εξασθενήσει μετά την θέση σε ισχύ του άρ. 51Α του ν. 3842/2010 (άρα ήδη πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3849/2010) και καταργήθηκε και τυπικά με το άρ. 3 παρ. 22 του ν. 4110/2013, ήδη δηλαδή πριν την θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τον ν. 4174/2013, οποίος αναφέρει μεν τον όρο στο άρ. 2 αυτού, χωρίς να προσφέρει κάποιο εργαλείο ορισμού αυτού.

Προκειμένου λοιπόν για την άρση της προαναφερθείσης αντίφασης, κρίθηκε σκόπιμη, με την προτεινόμενη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 η καθιέρωση καθολικής απαγόρευσης συμμετοχής στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα στην αλλοδαπή για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου 1 παρ. 1 του 3213/2003, αλλά και για τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύει πλέον η παραπάνω απαγόρευση. Η συγκεκριμένη προσαρμογή αυτή τίθεται για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου έναντι της κοινής γνώμης. Όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα και ηγούνται της χώρας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλουν να απέχουν από την όποια επιχειρηματική και επενδυτική τους δραστηριότητας εκτός Ελλάδας, προς εξασφάλιση της διαφάνειας και της πάταξης της διαφθοράς.

Με την προτεινόμενη νέα παράγραφο 2 του άρ. 8 του ν. 3213/2003, η ρυθμιστική εμβέλεια της προτεινόμενης νέας παραγράφου καταλαμβάνει πλέον τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, τους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης τα πρόσωπα των περιπτώσεων θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Στη νέα διάταξη, η απαγόρευση που καθιερώνεται για τα εν λόγω πρόσωπα αφορά όχι μόνο στις εταιρείες που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα, αλλά και στις εταιρείες που έχουν έδρα (πραγματική ή καταστατική) σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει η ρύθμιση της προτεινόμενης παραγράφου δεν συμμετέχουν όχι μόνο σε μη συνεργαζόμενα κράτη στον φορολογικό τομέα (όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εργασίες του ΟΟΣΑ), αλλά και σε κράτη των οποίων το φορολογικό σύστημα είναι καταφανώς ελαφρύτερο έναντι του ελληνικού. Οι δημόσιοι λειτουργοί που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη οφείλουν, να μην επιβραβεύουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό κρατών κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στερώντας ενδεχομένως από πόρους το ελληνικό φορολογικό σύστημα ή/και αποκρύπτοντας τα εισοδήματά τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Άρθρο …

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3213/2003 (Α’309), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου».

2. Το στοιχείο iii. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους».

3. Το στοιχείο viii. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου).».

4. Στο στοιχείο θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003, όπως τροποποιηθείς ισχύει, μετά την λέξη «Κυβέρνηση» προστίθεται η φράση: «ως τακτικό μέλος».

5. Το άρθρο 8 του νόμου 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, και στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

2. Στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τιμωρείται με την ίδια ποινή.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:
α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοι τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη.

6. Το άρθρο 178 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 97/τ’Α/27-5-2016) καταργείται από τότε, που τέθηκε σε ισχύ».

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση