Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε57/2/4.3.2014 Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων

/
Ημερομηνία04 Μαρ 2014
/

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001, 81/2003 και εγκύκλιο 97/11.
Το υπ. αριθμ. Α20/251/13/28.6.1999 Γενικό Έγγραφο.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος έθεσε σε λειτουργία από 10/1/2012 την διαδικασία on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με παράλληλη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας τους μέσω διαδικτύου σύμφωνα με την Φ.11321/25754/1695/15.12.2011 Απόφαση Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία επιτρέπεται προσωρινά για τις κοινές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις των:

– Δήμων, Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που προήλθαν, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης ), από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεων ή Νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., αντίστοιχα.

– Επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, (εγκύκλιο 80/11).

– Επιτηδευματίες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εμπειροτέχνες εργολάβους, (εγκ. 45/2001 παρ. 11.11.2 και 11.11.3).

Κατόπιν των ανωτέρω και με αφορμή προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για τα Κ.Ε.Κ. κρίθηκε σκόπιμο, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, (on line χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας) και σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ. αρ. Α20/251/13/28.6.1999 έγγραφό μας να χορηγείται χειρόγραφη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και στα Κ.Ε.Κ. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Γενικού Εγγράφου.

Επισημαίνεται ότι τα Κ.Ε.Κ. είναι υποχρεωμένα να καταχωρούν στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης και αμοιβής ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρέωσής τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Η προθεσμία καταβολής εισφορών και η υποχρέωση καταβολής αυτών, συνδέονται χρονικά με την καταβολή της 2ης δόσης, από τις τρεις δόσεις που δικαιούνται με την χρηματοδότηση των Κ.Ε.Κ. από την εγκεκριμένη συνδρομή του Ε.Κ.Τ.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον τα Κ.Ε.Κ. δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών για την ασφαλιστική τακτοποίηση μέχρι την καταβολή σ΄ αυτά της 2ης δόσης, θα χορηγείται χειρόγραφη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης του προαναφερόμενου εγγράφου (από την Υπηρεσία χρηματοδότησης) στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι δεν έχει καταβληθεί η 2η δόση, την ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση