«Θέματα σχετικά με την Εγκύκλιο 7613/95/2019»

/
Ημερομηνία19 Φεβ 2019
/

Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

Με την παρ. 2 της Εγκυκλίου 7613/395/2019 γίνεται παραπομπή στις υποπεριπτώσεις γ, δ, ε και στ της περ. 3 ΥΠΟΠΑΡ ΙΑ.11 του Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436).

►  Στην υποπερίπτωση γ΄ στοιχ. i αναφέρονται οι τριετίες των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών 25 ετών και άνω, οι οποίες ισχύουν από 1.2.2019 και για τους κάτω των 25 ετών, εξαλειφομένης της σχετικής διακρίσεως.

Ορίζεται ότι οι μεν υπάλληλοι δικαιούνται τρεις (3) τριετίες ποσοστού 10% η κάθε μία, οι δε εργατοτεχνίτες δικαιούνται έξη (6) τριετίες ποσοστού 5% η κάθε μία.

► Στην υποπερίπτωση γ΄ στοιχ. iii (προσετέθη με τον Ν. 4254/14-ΔΕΝ 2014 σελ. 444(472) ορίζεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, δικαιούνται τρεις (3) τριετίες ποσοστού 5% η κάθε μία (σύνολο 15% αντί 30% για 9 και πλέον έτη).

► Στην υποπερίπτωση δ΄ αναφέρεται ότι οι ανωτέρω τριετίες καταβάλλονται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη (εξηρτημένη εργασία) και με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφ’ όσον έχουν διανυθή για μεν τους υπαλλήλους, μετά από την συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους εργατοτεχνίτες, μετά από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Πρόκειται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθή την 14.2.2012, όπως ορίζεται ρητώς στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄.

► Στην υποπερίπτωση ε΄, τονίζεται ότι πέρα της προσαυξήσεως λόγω υπηρεσίας-προϋπηρεσίας, καμμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθωρισμένο κατώτατο όριο μισθού-ημερομισθίου.

Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα χορηγήσεως επιδόματος γάμου, το οποίο θα αποτελούσε προσαύξηση του μισθού-ημερομισθίου.

► Στην υποπερίπτωση στ΄ ορίζεται ότι δεν συνυπολογίζεται υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή μετά από την 14.2.2012. Ο μη συνυπολογισμός θα ισχύση μέχρι να διαμορφωθή η ανεργία κάτω του 10%.

Στην  παράγραφο 6 της Εγκυκλίου αναφέρεται ότι κάθε αναφορά γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, νοείται ως αναφορά στον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

► Μόνο ισχύον κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου είναι το νομοθετημένο ποσόν των 650 € για υπαλλήλους και των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες.

► Για όσους έχουν προσληφθή ή προσλαμβάνονται μετά την 14.2.2012, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, τα ποσά αυτά ισχύουν χωρίς καμμία προσαύξηση, ενώ

► Για όσους έχουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε καθήκοντα μέχρι 14.2.2012, στα ποσά αυτά προστίθενται μέχρι 3 τριετίες από 10% για τους υπαλλήλους και μέχρι 6 τριετίες από 5% για τους εργατοτεχνίτες. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους υπαλλήλους, μέχρι 3 τριετίες από 5%.

► Δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

► Η υποχρέωση καταβολής των νέων μισθών-ημερομισθίων μετά …. τριετιών ή μη, αρχίζει από 1.2.2019 (ΥΑ 4241/19).

► Απαιτείται η υποβολή Ε4 με την στήλη των νέων αποδοχών μέχρι 28.2.2019 (ΥΑ 4595/19).

► Απαιτείται κατά το ΠΔ 156/94 Γνωστοποίηση όρων, ολόκληρη ή τροποποιητική, αν δε αντί Γνωστοποιήσεως έχει συνταχθή σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους όρους του ΠΔ 156/94, απαιτείται τροποποιητική ως προς τις αποδοχές σύμβαση.

► Σε περίπτωση Μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται για την μεταβολή των αποδοχών επανυποβολή του Ε9.

Πηγή: www.den.gr

Αφήστε μια απάντηση