Η φορολογική αντιμετώπιση των βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα κυριότητας τρίτων

/
Ημερομηνία13 Μαΐ 2015
/

Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1103/11.5.2015 εγκύκλιος διαταγή με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος διαταγή διευκρινίζει ότι:

·  Ο όρος εισόδημα από ακίνητη περιουσία σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος

· Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 είχαν δοθεί εκτεταμένες διευκρινήσεις σχετικά με τη καταβολή μισθώματος σε είδος που αφορά ανάληψη από τον μισθωτή υποχρέωσης πραγματοποίησης συγκεκριμένων βελτιώσεων στο μίσθιο

·  Το κόστος των πραγματοποιηθέντων βελτιώσεων διαιρείται δια του αριθμού των ετών που εναπομένουν από τη μισθωτική σύμβαση, αποτελούν δε αναλογικά εισόδημα για τον εκμισθωτή ανά έτος και σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης. Αν η τελευταία λυθεί πρόωρα, το εναπομείναν ποσό των βελτιώσεων το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί από τον εκμισθωτή ως εισόδημα, συνυπολογίζεται στο σύνολό του στο τελευταίο έτος της μίσθωσης

·  Ο συνυπολογισμός των βελτιώσεων ως εισόδημα από μισθώματα για τον εκμισθωτή, γίνεται ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο εμπεριέχει όρο για τις συγκεκριμένες βελτιώσεις, ή αν αυτές έγινα εξωσυμβατικά. Φυσικά το ζήτημα είναι πραγματικό και έγκειται στην αρμοδιότητα της ελεγκτικής αρχής

·  Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2014

·   Γίνεται η διαπίστωση πως οι δαπάνες ανέγερσης κτίσματος σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες βελτιώσεων και επεκτάσεων που πραγματοποιεί ο μισθωτής σε μισθωμένο ακίνητο. Συνεπώς, τα σχετικά με τον χαρακτηρισμό του μισθώματος σε είδος, έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή.

·  Δίνονται οδηγίες σχετικά με τις αποσβέσεις που πραγματοποιεί ο εκμισθωτής επί των βελτιώσεων, όταν αυτές παραμένουν στο κτίσμα και μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης και όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο για το οποίο το εισόδημα από ακίνητα συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

·  Τέλος, αίρεται η παράγραφος 5ε της με αριθμό ΠΟΛ. 1073/2015 εγκυκλίου διαταγής, σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου, στο σύνολό τους κατά τον χρόνο που τις πραγματοποίησε. Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μίσθιου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη.
Πηγή: e-forologia

Αφήστε μια απάντηση