Η τροπολογία για την κατάργηση του Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση. Νέα δήλωση μεταβολών έως 30.12.2015 – Τι προβλέπει για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί με ΦΠΑ.

/
Ημερομηνία19 Νοέ 2015
/

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο
Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης

1. Η διάταξη της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 20 Ιουλίου 2015».

2. Ο ΦΠΑ που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από 20.07.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρείται ως μη οφειλόμενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.

3. Οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Να υποβάλουν δήλωση μεταβολών έως 30.12.2015 για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.07.2015, εφόσον διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις και από την ημερομηνία αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

β. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αντισυμβαλλομένους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 20.07.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση που ο λήπτης του αρχικού ή συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαιτείται η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου στο σώμα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του λήπτη: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ημερομηνία υπογραφής.

4. Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί από 20.07.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, από τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

5.    Πρόστιμα που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.07.2015, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ από υποκείμενους που πραγματοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις της ανωτέρω περίπτωσης ιβ’, διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

6.    Επιμέρους θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα ανωτέρω ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία ισχύει από την υπογραφή της.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …….
Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της Υποπαραγράφου Δ.2 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με τις οποίες υπήχθησαν σε καθεστώς ΦΠΑ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ ως είχαν πριν την αντικατάστασή τους, με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή των υπηρεσιών αυτών από το φόρο. Εάν τυχόν έχει καταβληθεί φόρος επιστρέφεται, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο. Ομοίως διαγράφονται τυχόν πρόστιμα που έχουν εν τω μεταξύ επιβληθεί και επιστρέφονται με αίτηση του φορολογούμενου ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί. Οι υποκείμενοι που από 20.7.2015 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015. Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Τρύφωνας Αλεξιάδης
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση