Η παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης για ορισμένες περιπτώσεις (Κατάσχεση εις χείρας τρίτων – Δικαστική απόφαση)

/
Ημερομηνία20 Ιούλ 2016
/

Με την απόφαση  ΔΕΑΦ Β’ 1110286 ΕΞ 2016/ 18.7.2016 η Γ.Γ.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι δεν θα γίνεται η παρακράτηση φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις στις οποίες η πληρωμή των προμηθευτών των φορέων γενικής κυβέρνησης για τις παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, πραγματοποιείται με κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι εν λόγω φορείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν καταβάλλουν όπως είναι ευνόητο οι ίδιες τα ποσά συνεπώς δεν μπορούν να εκδώσουν και σχετική εντολή πληρωμής.

Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος (λήπτης) της αμοιβής δεν αποδίδει ο ίδιος τον φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας.

Αντίθετα με την απόφαση, διευκρινίζεται ότι υφίσταται υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση που οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεώνονται, κατόπιν δικαστικής απόφασης, στην πληρωμή ποσών στους προμηθευτές τους για παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, καθόσον το επιδικασθέν ποσό αποτελεί την αμοιβή των προμηθευτών για τις υπηρεσίες που παρείχαν .

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση