Η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επιφέρουν απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων

/
Ημερομηνία25 Ιαν 2016
/

Οι όροι και προϋποθέσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014 ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, όπως ισχύουν (σχετική κατ’ εξουσιοδότηση Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015, όπως ισχύει- σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1117/10.6.2015 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), και του άρθρου 51 του ν.4305/2014 όπως ισχύει (σχετική κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύει – σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1066/18.3.2015 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015).

Ειδικότερα οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν.4321/2015 ορίζονται ρητά στο άρθρο 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ενώ για την ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.4305/2014 ορίζονται ρητά στην περίπτωση 11 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

Πιο αναλυτικά αναφορικά με τη ρύθμιση του ν.4321/2015, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν  καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις η μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να μη γίνεται κατάχρηση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4321/2015 και του ν.4305/2014 από οφειλέτες οι οποίοι αμελούν να εκπληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, προστέθηκε, με τις διατάξεις του ν.4336/2015 και ν.4337/2015 (Α’129) εδάφιο αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει να τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο οφειλές του, προκειμένου να μην απολέσει τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις του ν.4346/2015 προβλέπεται το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίου ο  οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά περίπτωση, τις νέες βεβαιωμένες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση των οποίων η νόμιμη προθεσμία καταβολής λήγει μετά τις 15.12.2015, ώστε να μην απολέσει ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και του άρθρου 51 του ν.4305/2014.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγία ΠΟΛ.1226/9.10.2015, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης ή του ποσού της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επιφέρουν απώλεια ρύθμισης.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις  διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(Β’237 – σχετικές και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ.1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας -σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι εφόσον εκπέσει δημόσιο έσοδο που έχει εξοφληθεί (εν όλο ή εν μέρει), προκύπτει επιστρεφόμενο ποσό κατά το μέρος εξόφλησής του, το οποίο εφόσον υφίστανται οφειλές του δικαιούχου, συμψηφίζεται ή παρακρατείται κατά τις οικείες διατάξεις (άρθ. 83 του ν.δ. 356/1974, άρθ.12 του ν.4174/2013, κλπ).

Επίσης, θέματα που αφορούν «νόμω και ουσία» τον τίτλο βεβαίωσης της οφειλής όπως η πράξη προσδιορισμού φόρου, η διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, κτλ., αποτελούν αρμοδιότητα των κατά περίπτωση βεβαιουσών εν ευρεία έννοια αρχών και αποτελούν πρόκριμα για τα λοιπά ζητήματα που έπονται της ταμειακής βεβαίωσης ή της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση