Η μη επιβολή διαδικαστικού προστίμου για την μη έκδοση αποδείξεων

/
Ημερομηνία23 Ιούν 2016
/

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει τελευταία για το εν λόγω θέμα, όπως επίσης έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές καταγγελίες συλλόγων εφοριακών σχετικά με τη μη επιβολή προστίμων στις περίπτωσης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων (αποδείξεων, κ.λπ.), μετά τις τροποποιήσεις του Κ.Φ.Δ. από τον νόμο 4337/2015.

Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στα γεγονότα για να δούμε τι έχει συμβεί πραγματικά.

 

Α. Το προηγούμενο καθεστώς

Από 1.1.2014 μέχρι και 16.10.2015 τα πρόστιμα που ίσχυσαν για τις περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων ήταν μετά και τις τροποποιήσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. από τον νόμο 4254/2014 τα εξής:

-250,00 ευρώ για κάθε παράβαση με οροφή τα 30.000 ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

-500,00 ευρώ για κάθε παράβαση με οροφή τα 30.000 ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά βέβαια ίσχυαν εφόσον η αποκρυβείσα ύλη ήταν μικρότερη από 5.000 ευρώ.  Σε αντίθετη περίπτωση είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. οι οποίες καταργήθηκαν με τον νόμο 4337/2015.

 

Β. Η μνημονιακή δέσμευση του Αυγούστου 2015

Οι μεταβολές στα πρόστιμα τον Σεπτέμβριο με τον νόμο 4337/2015 έγιναν με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας με βάση το 3ο μνημόνιο (ν.4336/2015), το οποίο ανέφερε σχετικά:

Μέτρα που πρέπει να θεσμοθετηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο 2015

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας:
θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομοθεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997·
θα εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του Κ.Φ.Δ.
θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων’ η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πράξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ.

 

Γ. Υλοποίηση μνημονικής δέσμευσης

Κατ’ επιταγή των μνημονιακών αυτών διατάξεων ψηφίστηκε ο νόμος 4337/2015 με τις διατάξεις του οποίου επήλθαν οι βασικές μεταβολές ως προς τα πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα εισήχθησαν και νέες αυστηρότερες διατάξεις για την φοροδιαφυγή.

Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των αλλαγών παίζει πάντα η ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης η οποία αναφέρει:

Αιτιολογική έκθεση:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ’ καταργείται η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 54, με την οποία προβλέπεται πρόστιμο για την διαδικαστική παράβαση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, με στόχο οι παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης επαγγελματικών στοιχείων να αντιμετωπίζονται πλέον ως μία ενιαία διαδικαστική παράβαση, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, η οποία σχετίζεται με την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λογιστική νομοθεσία. Εξάλλου, η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως άμεση συνέπεια τη φοροδιαφυγή, και συνεπώς καταλήγει σε ουσιαστικές και όχι διαδικαστικές παραβάσεις, τιμωρούμενες κατά τα άρθρα 58, 58Α και 59. Έτσι, το ύψος του προστίμου συνδέεται με τη ουσιαστική φοροδιαφυγή και όχι με τον αριθμό των μη εκδοθέντων στοιχείων.

 

Δ. Ερμηνεία Φορολογικής Διοίκησης

Η ΓΓΔΕ μετά από μια μικρή καθυστέρηση μόλις δύο ετών εξέδωσε την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 με την οποία έγινε η απαραίτητη ερμηνεία των διατάξεων ορισμένων άρθρων του ΚΦΔ. (άρθρα 53-έως 62)

Στη συγκεκριμένη απόφαση έγινε ερμηνεία της καταργηθείσας περίπτωσης θ’ (Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων), δεν έγινε όμως ολοκληρωμένη ερμηνεία της περίπτωσης η΄ η οποία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση είναι η περίπτωση που καλύπτει πλέον  -μαζί με το άρθρο 58Α-  την παράβαση της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων ως μία ενιαία διαδικαστική παράβαση.

Η ερμηνεία της καταργηθείσας περίπτωσης θ’ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015

η) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (παρ. 1 περ. θ’)

1. Μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα. Οι περιπτώσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία παράβαση, μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνονται στα πλαίσια του ιδίου ελέγχου, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των παραβάσεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54.

Αντίθετα, τα πρόστιμα της περίπτωσης θ’ επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως και 16.10.2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσής τους. Για αντίστοιχες παραβάσεις προγενέστερες της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, μετά την κατάργηση των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, καταργούνται τα ανώτατα όρια των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που προβλέπονταν από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 2.

3. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 προστέθηκε νέο άρθρο 58Α αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α.

Ως εκ τούτου, για κάθε παράβαση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, ανεξαρτήτως αξίας, για πράξη που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., και η οποία (παράβαση) διαπράττεται από την 17.10.2015 (έναρξη ισχύος ν. 4337/2015) και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα (άρθρο 58Α παρ. 1).

Με τον τρόπο αυτό το ύψος του προστίμου συνδέεται με την αποφυγή απόδοσης του Φ.Π.Α. και όχι με τον αριθμό των μη εκδοθέντων στοιχείων.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων (περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με την κατάργηση της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 54) παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: Παραδείγματα

1. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 25.10.2015, σε επιχείρηση, η οποία αν και ήταν υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, τηρούσε απλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί δέκα (10) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, για τη μη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (πλήρη λογιστικά πρότυπα), καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Για τη μη έκδοση δέκα τιμολογίων καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης 1 του άρθρου 58Α και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από τα μη εκδοθέντα τιμολόγια, δηλαδή του ΦΠΑ που θα είχε αναγραφεί επ’ αυτών αν είχαν εκδοθεί νομίμως.

2. Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, στις 21.1.2016, σε ΕΠΕ (κέντρο διασκέδασης) που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριάντα πέντε (35) Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) για πώληση αγαθών/παροχή υπηρεσιών την ημέρα του ελέγχου, η εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών-προμηθευτών φορολογικής περιόδου 2013, καθώς και η μη διαφύλαξη των μνημών του ΦΗΜ. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζονται οι εξής παραβάσεις:

α. Για την εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων πελατών – προμηθευτών φορολογικής περιόδου 2013 καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή 100 ευρώ.

β. Για τη μη διαφύλαξη των μνημών του ΦΗΜ , καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

γ. Για τη μη έκδοση τριάντα πέντε (35) ΑΛΣ καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης 1 του άρθρου 58Α και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από τις μη εκδοθείσες ΑΛΣ, δηλαδή του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία τους αν είχαν εκδοθεί νομίμως.

3. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 15.9.2015, σε ατομική επιχείρηση (συνεργείο αυτοκινήτων) που τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα διαπιστώθηκε η μη έκδοση σαράντα (40) ΑΛΣ κατά την περίοδο από 1.9.2014 έως 15.9.2015. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζονται οι εξής παραβάσεις:

α. Για τη μη έκδοση σαράντα ΑΛΣ, καταρχάς καταλογίζεται παράβαση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ για κάθε παράβαση με ανώτατο όριο τα 30.000,00 ευρώ (άρθρο 54 παρ.2 περ. γ’, όπως ίσχυε μέχρι την 16.10.2015). Σε περίπτωση, όμως, που η μη έκδοση των ΑΛΣ είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής και η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 5.000,00 ευρώ, τότε αντί του ανωτέρω προστίμου, θα επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 25% επί της αξίας των μη εκδοθεισών ΑΛΣ (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 4337/2015).

β. Ως προς τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ που αναλογεί στις ανωτέρω ΑΛΣ, εφόσον έχουν υποβληθεί ανακριβείς δηλώσεις, θα επιβληθεί πρόστιμο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν.4337/2015, εκτός εάν οι νεότερες ρυθμίσεις του άρθρου 58 ή 58Α (παρ. 2) είναι ευνοϊκότερες (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 4337/2015), καθώς και τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53.

4. Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 15.12.2015, σε επιχείρηση διαπιστώνεται η εκπρόθεσμη έκδοση ΑΛΣ, μη συνεχόμενη αρίθμηση στα στοιχεία και εκπρόθεσμη ενημέρωση των βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται πρόστιμα του άρθρου 54, δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικαστικές παραβάσεις που δεν έχουν ως συνέπεια ουσιαστική φορολογική παράβαση. Ειδικά για την παράβαση της εκπρόθεσμης έκδοσης ΑΛΣ και εφόσον αυτή συνεπάγεται την υποβολή ανακριβών δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ, θα επιβληθούν τα πρόστιμα που αφορούν την υποβολή ανακριβών δηλώσεων (άρθρα 58 και 58Α, κατά περίπτωση, και με εφαρμογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος αν η ανακρίβεια αφορά περίοδο προγενέστερη της 17.10.2015), εφόσον ο αναλογών φόρος δεν έχει περιληφθεί και αποδοθεί με δήλωση υποβληθείσα πριν τη διενέργεια του ελέγχου.

 

Μερική ερμηνεία της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015

ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η’)

1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε’).

Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, “Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.”

Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.

Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

 

Ε. Διαπιστώσεις – προβληματισμοί

‘Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα που περιπλέκουν τη σαφή —κατά την άποψή μας— ερμηνεία των διατάξεων.

-Η μνημονιακή επιταγή βάση της οποίας το πρόστιμο για την μη έκδοση αποδείξεων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή, αλλά σοβαρή παράβαση του ΦΠΑ, έχει εκπληρωθεί με το άρθρο 58Α του ΚΦΔ (πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ των μη εκδοθέντων στοιχείων) ως προς το σκέλος της απλής παράβασης, όχι όμως ως προς το σκέλος της σοβαρής.

-Η αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης —που αποτελεί πάντα την βάση για την ερμηνεία των διατάξεων— ότι η παράβαση της μη έκδοσης αποδείξεων  αντιμετωπίζεται πλέον ως μία ενιαία διαδικαστική παράβαση, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 (2.500 ευρώ πρόστιμο),  δεν έχει υιοθετηθεί από την Γ.Γ.Δ.Ε. αν και προκύπτει —ομολογουμένως όχι εναργώς— και από τη διάταξη της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ιδίου  νόμου.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. προφανώς δυσκολεύεται να ερμηνεύσει το κατά πόσο η παράβαση της ανακριβούς ή της μη έκδοσης στοιχείων, αποτελούν μη συμμόρφωση του φορολογούμενου με τις κατά το άρθρο 13 του ΚΦΔ υποχρεώσεις του1.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει ακόμη τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρόλο έχουν περάσει περίπου 9 μήνες μετά τη σχετική αναφορά στην ΠΟΛ.1252/2015 και έτσι οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιβάλλουν μόνο το πρόστιμο του άρθρου 58Α του Κ.Φ.Δ. στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων μικρής έκτασης2.

Με βάση τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση οι ελεγκτές θα έπρεπε να επιβάλλουν το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, ωστόσο η Διοίκηση δυσκολεύεται να ερμηνεύσει ότι μια τέτοια παράβαση έχει έρεισμα στη διάταξη της περίπτωσης η’ της παρ.1 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ.

Οι λόγοι είναι απλοί και τα ακόλουθα ερωτήματα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις:

α) Θεωρείται βάσει του άρθρου 13 του νόμου αναξιόπιστο το λογιστικό σύστημα εάν ο φορολογούμενος δεν εκδώσει μια ή δύο αποδείξεις πχ. των 5 ευρώ;
β) Από ποιο ποσό απόκρυψης φορολογητέας ύλης και πάνω μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα λογιστικό σύστημα μη αξιόπιστο;
γ) Υπάρχει συνάρτηση του ποσού σε σχέση με τον κύκλο εργασιών;
δ) Πως κρίνεται ένα λογιστικό σύστημα μη αξιόπιστο σε συνδυασμό με την μη έκδοση στοιχείων;

Κατά την άποψή μας το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ πρέπει να επιβάλλεται ανά έλεγχο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τους ελεγκτές μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων, εφόσον βέβαια το ποσό αυτό υπολείπεται του προστίμου του άρθρου 58Α (50% επί του ΦΠΑ των μη εκδοθέντων στοιχείων), αφού ως γνωστόν σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κ.Φ.Δ. (σώρευση προστίμων) σε περίπτωση που προκύπτει, κατόπιν έλεγχου, ζήτημα επιβολής περισσότερων του ενός προστίμων δυνάμει του άρθρου 54 ή των άρθρων 58, 58Α ή 59 για την ίδια παράβαση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 62, επιβάλλεται το μεγαλύτερο πρόστιμο.

‘Έτσι, σε κάθε περίπτωση είτε βρεθεί φορολογούμενος να μην έχει εκδώσει μια ή περισσότερες αποδείξεις θα του επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ ως διαδικαστικό πρόστιμο συμμόρφωσης και το πρόστιμο του άρθρου 58Α θα επιβάλλεται μόνο εφόσον υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Η φορολογική Διοίκηση πρέπει είτε να ερμηνεύσει αναλόγως την παράβαση της περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. ή να τροποποιήσει τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. έτσι ώστε να επιβάλλεται το συγκεκριμένο πρόστιμο με σκοπό τη συμμόρφωση όσων “ξεχνάνε” να κόψουν απόδειξη.

Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή μόνο του προστίμου του άρθρου 58Α (50% επί της αξίας του Φ.Π.Α.) εάν επιπλέον δεν επακολουθήσει με βάση το δελτίο πληροφοριών έλεγχος της επιχείρησης (μερικός) είναι αν μη τι άλλο αμελητέα κύρωση προς τον παραβάτη.

 

[1] Υπενθυμίζουμε ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αναφέρει τα ακόλουθα:

  1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

 

[2] Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση έχει σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη φόρων μεγάλης έκτασης, αναλαμβάνουν οι αυστηρές διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ..

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση