Η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2015

/
Ημερομηνία15 Σεπ 2016
/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2928 τεύχος Β’/14-09-2016, η απόφαση 16241/6.9.2016 για την ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2015

Η έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. κατά το ημερολογιακό έτος 2015. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/20.07.2016 απόφαση της Ολομέλειας του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 περ. η’ του υπ’ αριθμ. 72/2003 Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.. Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη θεσμική μορφή και στις αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π., την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, στη δραστηριότητα του κατά το έτος 2015 όσον αφορά στις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων του σώματος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2015, καθώς και σχετικές προτάσεις. Στο συνημμένο μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 περιλαμβάνονται πίνακες και γραφήματα που παρουσιάζουν αναλυτικά τις δραστηριότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατά το έτος που αφορά η έκθεση.

Όσον αφορά τα ποσοτικά μεγέθη, το Α.Σ.Ε.Π. κατά το έτος 2015:

• προέβη διά των συλλογικών του οργάνων (Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας και Τμημάτων) στην έκδοση 560 αποφάσεων.

• ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς (Α.Σ.Ε.Π. και φορέων) τις διαδικασίες πλήρωσης 1.996 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 15.003 θέσεων εποχικού προσωπικού.

• εξέδωσε 9 προκηρύξεις για την πλήρωση 2.094 θέσεων και παρέλαβε 56.506 αιτήσεις υποψηφίων.

• έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις/ανακοινώσεις 1.338 διαγωνισμών (για την πλήρωση 16.586 θέσεων).

• έκρινε 1.237 ενστάσεις και 79 αιτήσεις θεραπείας.

• προέβη σε 660 αναπληρώσεις επί συνόλου 12.466 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω μη αποδοχής διορισμού/πρόσληψης, παραίτησης κτλ.

• έλεγξε 2 προκηρύξεις φορέων για την πλήρωση 215 θέσεων τακτικού προσωπικού και έκρινε 2 ενστάσεις.

• έλεγξε 69 συμβασιούχους (επί αιτημάτων επανεξέτασης, δικαστικών αποφάσεων ή ελέγχων κατόπιν πορισμάτων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ως προς τις προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου βάσει του Π.δ. 164/2004.

• όρισε 16 Συμβούλους του μέλη σε επιτροπές επιλογής προσωπικού φορέων που είτε από το νόμο υποχρεούνται να συμπεριλάβουν μέλος του Α.Σ.Ε.Π. στις οικείες επιτροπές είτε με δική τους πρωτοβουλία ζήτησαν τον ορισμό Συμβούλου στη σύνθεση των επιτροπών αυτών..

• περάτωσε 12 επιθεωρήσεις και συνέταξε θετικά ή αρνητικά πορίσματα (αρχείο).

Αναφορικά με τη δραστηριότητα του έτους 2015 αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως το Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Α.Σ.Ε.Π. για αναβάθμιση των υπηρεσιών του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει αξιοποιήσει την πληροφορική και την τεχνολογία για την πλήρη μετάβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, στη δημιουργία ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων για την επικαιροποίηση των στοιχείων και των προσόντων των αδιάθετων υποψηφίων, την ενσωμάτωση της δυνατότητας χρήσης του ηλεκτρονικού παραβόλου στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Πέρα από τα παραπάνω, το 2015 προέκυψε ένα διοικητικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Αρχής λειτούργησε μέχρι τις 29.10.2015, ημερομηνία αυτοδίκαιης αποχώρησης ενός (1) Αντιπροέδρου και δέκα (10) Μελών του Συμβουλίου. Μετά την ως άνω ημερομηνία, η Ολομέλεια της Αρχής δεν μπορούσε να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα της αρμοδιότητας της. Η εκκρεμότητα αυτή, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Αρχή, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε κάποια ανάσχεση που αφορούσε μόνο στα θέματα λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας της Ολομέλειας ενώ κατά τα λοιπά τα Τμήματα και οι γραμματειακές υπηρεσίες της Αρχής λειτούργησαν κανονικά με έμφαση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη και στην προετοιμασία νέων συναφών δραστηριοτήτων και παράλληλα αντιμετωπίστηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα λειτουργίας της, καθώς και όποια επείγοντα ζητήματα ανέκυψαν στο διάστημα αυτό. Η διοίκηση της Αρχής κατέβαλε συστηματική προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες εκκρεμότητες και ειδικότερα το ζήτημα της συγκρότησης της Ολομέλειας του Συμβουλίου από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής για την εκπλήρωση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αποστολής της.

Όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2015, η πλέον σημαντική ήταν η ψήφιση του νόμου 4325/2015, με τον οποίο ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. ως αρμοδιότητα η δημιουργία και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου (μητρώου) υποψηφίων, στο οποίο θα καταχωρούνται στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά α) ενδιαφερομένων που θα ανταποκριθούν σε σχετική πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π. ασχέτως συμμετοχής σε κάποια προκήρυξη, β) όλων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο εξής σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. και γ) ορισμένων κατηγοριών παλαιών υποψηφίων που θα επιλεχθούν από το Α.Σ.Ε.Π. γιατί πιθανολογείται γι’ αυτούς ότι θα επανέλθουν σε επόμενες διαδικασίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, μία μόνο φορά, των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των προσόντων των υποψηφίων χωρίς να απαιτείται πλέον επανυποβολή τους σε κάθε μελλοντική διαδικασία. Συγχρόνως, με το άρθρο αυτό, δημιουργείται αντίστοιχο μητρώο για τους υπαλλήλους φορέων που συνεργάζονται με το Α.Σ.Ε.Π. και παρέχεται εξουσιοδότηση στην Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. για ρύθμιση θεμάτων (αριθμ. αποφ. 13/30.9.2015- Φ.Ε.Κ. 2849/B/2015), που αφορούν στο χρόνο τήρησης του αρχείου/μητρώου, την εγγραφή σε αυτό και λοιπά σχετικά θέματα. Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για δομική αλλαγή στη λειτουργία και οργανωτική λογική της Αρχής, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση