Η επιχειρούμενη κατάργηση της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) και αντικατάστασή της με μία παραλλαγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διακρινόμενη από συνοπτική περιγραφή, πλήθος ασαφειών και πολλούς προαιρετικούς χειρισμούς, που εκ του ασφαλούς οδηγούν όλα αυτά σε λογιστική και φορολογική αναρχία και ασυδοσίαΗ επιχειρούμενη κατάργηση της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) και αντικατάστασή της με μία παραλλαγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, διακρινόμενη από συνοπτική περιγραφή, πλήθος ασαφειών και πολλούς προαιρετικούς χειρισμούς, που εκ του ασφαλούς οδηγούν όλα αυτά σε λογιστική και φορολογική αναρχία και ασυδοσία

/
Ημερομηνία13 Ιαν 2014
/

του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

Ι. Εισαγωγικές διευκρινίσεις

Με την απόφαση Δ6Α1077883 ΕΞ 2013/13.5.2013 του Υφυπουργού Οικονομικών (Γ. Μαυραγάνη) συγκροτήθηκε ενδεκαμελής Ομάδα εργασίας «για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία».

Η Ομάδα Εργασίας αυτή αποτελείται μόνο από καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης κλπ, χωρίς συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων και των επαγγελματιών Λογιστών. Συντονιστής ορίζεται ο αναπλ. Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Καραμάνης, ο οποίος περί το τέλος Νοεμβρίου 2013 άρχισε να επισκέπτεται ορισμένους Φορείς, εκπροσώπους της Πολιτικής ηγεσίας κλπ. για την ενημέρωσή τους στο σχέδιο νόμου που κατάρτισε η Ομάδα Εργασίας με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», το οποίο αποτελείται από 122 σελίδες, 76 σελ. κείμενο (άρθρα 1 έως 38) και 46 σελ. τρία Προσαρτήματα («Ενδεικτικό Σχέδιο λ/σμών», «υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων», «ορισμοί»).

ΙΙ. Επιδιώξεις του νομοσχεδίου

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η κατεδάφιση του οικοδομήματος της λογιστικής τυποποίησης και η αντικατάστασή του από μία παραλλαγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που συνοδεύεται από ένα «ενδεικτικό Σχέδιο Λογαριασμών», η χρήση του οποίου είναι «καθαρά προαιρετική». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου αυτού ορίζεται ότι:

«Από 1η Ιανουαρίου 2014 καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» του Ν. 4093/2012 και ότι από 1ης Ιανουαρίου 2015 καταργούνται :

– Τα άρθρα 16 §8 περ. δ ‘, 42, 42α §§ 1 έως 4, 42β έως 43, 43α §§ 1 και 2, 43γ, 90 έως 107, 110 έως 130, 132 έως 134 και 138 έως 143 του κωδ. Ν. 2190/1920 (δηλαδή όλες οι λογιστικοοικονομικές διατάξεις).

– Τα άρθρα 20 έως 27 (περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ανά τετραετία) του Ν. 2065/1992.

– Το άρθρο 23 §1 περ. β ‘ και τα άρθρα 62 έως 78 του Ν.Δ. 400/1970 (περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως).

– Το άρθρο 22 §2 του Ν. 3190/1955 περί ΕΠΕ (που παραπέμπει στις προαναφερόμενες λογιστικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920).

– Το Ελληνική Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980) και όλα τα Κλαδικά, Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, δηλαδή: Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΠΔ 148/1984) και Τραπεζών (ΠΔ 384/1992) του Ιδιωτικού Τομέα και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΔ 80/1997), ΝΠΔΔ (ΠΔ 205/1998), Δήμων (ΠΔ 315/1999) και Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΠΔ 146/2003) του Δημόσιου Τομέα(1).

ΙΙΙ. Συνοπτική παράθεση των σοβαρότατων επιπτώσεων που θα έχει το προτεινόμενο νομοσχέδιο στις μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση

1. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κατεδαφίζεται το οικοδόμημα της λογιστικής τυποποίησης και επιβάλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή μιας παραλλαγής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και από τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς οι δραματικές αυτές αλλαγές να προβλέπονται ως υποχρεωτικές από το εταιρικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ/26.07.2013.

– Από τις 27 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία της (βλ. την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias-use-of-options_en.pdf), δήλωσαν ότι εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες μόνο 2 χώρες, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

– Οι άλλες 25 χώρες – μέλη της Ε.Ε., για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, είτε δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., είτε τα εφαρμόζουν προαιρετικά. Ούτε αυτή η Μ. Βρετανία, η οποία στη Λογιστική Τυποποίηση ακολουθεί το αγγλοσαξωνικό μοντέλο που βασίζεται μόνο σε Κλαδικά Σχέδια λογαριασμών, δεν εφαρμόζει υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις.

2. Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των Ομίλων και μόνο από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες. Η Ελλάδα για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες εφαρμόζει υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση και των Ενοποιημένων και των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου που κάνει την ενοποίηση (Κ.Ν. 2190/1920).

3. Τα Δ.Λ.Π. περιλαμβάνουν κανόνες – αρχές – μεθόδους που εφαρμόζονται ή ακολουθούνται για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και συνακόλουθα για τον προσδιορισμό των Ετήσιων Αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Τα Δ.Λ.Π. δεν εκφράζουν, ούτε αποτελούν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, που είναι γνωστή με τη μορφή των ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ όπως είναι το Ε.ΓΛΣ και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια ή το Γαλλικό ή το Γερμανικό Λογιστικό Σχέδιο κ.ο.κ.

4. Με την καθιέρωση της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα (Ε.ΓΛΣ / 1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια που ακολούθησαν), οι επιχειρήσεις βάσισαν τη λογιστικοοικονομική οργάνωσή τους στο Ε.ΓΛΣ, μηχανογράφησαν τα λογιστικά τους συστήματα της Γενικής Λογιστικής και της Διοικητικής τους Λογιστικής και στα κεντρικά αυτά μηχανογραφικά συστήματα προσάρμοσαν τα αναλυτικά υποσυστήματα της παραγωγής, της κοστολόγησης, των αποθηκών και της διακίνησης αγαθών, της αποτίμησης, των πωλήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης, της είσπραξης των απαιτήσεων, της παρακολούθησης των πελατών, των πάγιων στοιχείων, των χρηματοοικονομικών τίτλων και του διοικητικού τους κόστους. Στην ίδια λογική του Ε.ΓΛΣ βασίστηκε η οργάνωση της συγκέντρωσης και της εκτύπωσης των οικονομικών καταστάσεων, ετήσιων και περιοδικών.

5. Οι δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων, προσαρμόστηκαν στο Ε.ΓΛΣ και επικοινωνούν με τις επιχειρήσεις με ερωτηματολόγια, με εγκυκλίους Οδηγίες, με τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων κ.λπ., χρησιμοποιώντας τους κωδικούς των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών που περιγράφει λεπτομερώς το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των εισροών και εκροών του Φ.Π.Α., ενδοκοινοτικών, εσωτερικής αγοράς και εξαγωγών, κάτω από το λογαριασμό 54.

6. Με την κατάργηση του Ε.ΓΛΣ και την εισαγωγή στη θέση του των Δ.Λ.Π., με την εφαρμογή σχεδίων λογαριασμών που κάθε επιχείρηση θα εφαρμόζει όπως η ίδια θα τα επιλέγει και με τις τρομακτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υπάρχουσα οργάνωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης, θα δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο “μπάχαλο” που κανείς δεν θα ξέρει πώς να το μαζέψει.

7. Με τη Λογιστική Τυποποίηση που καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Ε.ΓΛΣ, οι Ελληνικές επιχειρήσεις:

– Βελτίωσαν την οργάνωσή τους και στον τομέα αυτό προσέγγισαν τις επιχειρήσεις προηγμένων χωρών όπως της Γερμανίας, Γαλλίας κ.λπ., στα Λογιστικά Σχέδια των οποίων βασίστηκε το Ε.ΓΛΣ.

– Απέκτησαν κοινή γλώσσα συνεννόησης με τη δημόσια διοίκηση και τις επαγγελματικές τους οργανώσεις και κυρίως απέκτησαν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω των τυποποιημένων κωδικών των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.

– Έχουν τη δυνατότητα της πρόσληψης εκπαιδευμένων λογιστών, οι οποίοι είτε από τις σχολές που τελείωσαν, είτε από την αγορά, είναι γνώστες του Ε.ΓΛΣ και της εφαρμογής των κανόνων της Λογιστικής Τυποποίησης.

– Έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν αξιόπιστα στοιχεία από τις δημόσιες υπηρεσίες και να τα αξιοποιούν στην ανάλυση της Αγοράς.

8. Με την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και από τις μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, η οικονομική επιβάρυνσή τους θα είναι πολύ μεγάλη, τόσο με το εφάπαξ κόστος των τεράστιων αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στα μηχανογραφικά πακέτα τους, όσο και στο ετήσιο λειτουργικό κόστος με την αναγκαστική τήρηση διπλών βιβλίων, αυτά των φορολογικών νόμων και αυτά των Δ.Λ.Π. Αυτή η υποχρέωση επιβάλλεται από την ανάγκη παρακολούθησης των διαφορών αποτίμησης και με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. όπως, για δύο κατηγορίες αποσβέσεων, για δύο κατηγορίες επισφαλών απαιτήσεων, για δύο κατηγορίες προβλέψεων κ.λπ. Ειδικότερα οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις:

– Θα τηρούν διπλό σύστημα κατά εργαζόμενο για τις προβλέψεις των αποζημιώσεων του προσωπικού (Δ.Λ.Π. και φορολογικής νομοθεσίας / Φ.Ν.).

– Θα τηρούν διπλό σύστημα κατά τίτλο – χρεώστη / πελάτη για τις επισφαλείς απαιτήσεις και την απόσβεσή τους (Δ.Λ.Π. και Φ.Ν.).

– Θα τηρούν διπλό σύστημα κατά τίτλο – χρεόγραφο για τις αξίες (Δ.Λ.Π. και Φ.Ν.).

– Θα τηρούν διπλό σύστημα για τα πάγια στοιχεία, κατά πάγιο στοιχείο για τις αποσβέσεις (Δ.Λ.Π. και Φ.Ν.).

– Θα τηρούν διπλό κεντρικό λογιστικό σύστημα, αυτό των Φ.Ν. και αυτό των Δ.Λ.Π.. Στο δεύτερο (Δ.Λ.Π.) θα συνδέονται όλα τα άνω διπλά υποσυστήματα και θα γίνονται οι εγγραφές των διαφορών μεταξύ αξιών Δ.Λ.Π. και Φ.Ν. Επίσης από το σύστημα των Φ.Ν. θα μεταφέρονται στο σύστημα των Δ.Λ.Π. τα υπόλοιπα των λογαριασμών των φορολογικών βιβλίων.

– Θα συντάσσουν πρόσθετες, πολύπλοκες, οικονομικές καταστάσεις για τις χρηματοροές και τις μεταβολές τις Καθαρής Θέσης.

– Θα οργανώσουν ιδιαίτερη λογιστική για την καταγραφή, παρακολούθηση και εξέλιξη των αναβαλλόμενων φόρων.

– Θα οργανώσουν και θα ενημερώνουν πρόσθετο Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης, στον οποίο καταχωρούνται οι αξίες των δύο συστημάτων (Δ.Λ.Π. και Φ.Ν.) και οι διαφορές τους.

9. Οι μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, με την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και συνακόλουθα με την τεράστια αύξηση του λειτουργικού τους κόστους, δεν θα έχουν κανένα όφελος, ούτε για τις ίδιες, ούτε για τους τρίτους π.χ. τους πιστωτές τους. Η Τράπεζα που θα δώσει το δάνειο ποτέ δεν θα βασιστεί στις αμφιβόλου αξιοπιστίας αποτιμήσεις των Δ.Λ.Π. Θα στείλει τους δικούς της εκτιμητές και θα εξασφαλίσει την απαίτησή της με την εκτίμηση, π.χ. του υπό προσημείωση – υποθήκευση ακινήτου, εκείνη τη χρονική στιγμή που θα χορηγηθεί το δάνειο.

10. Το κείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου έχει και ένα άλλο διακριτικό γνώρισμα : είναι και ακαταλαβίστικο. Χρησιμοποιούνται ο όρος «επιμέτρηση» αντί του σωστού «αποτίμηση» και ο όρος «αναγνώριση» αντί του σωστού «καταχώρηση» και έτσι, επειδή λόγω του αντικειμένου οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται πάρα πολλές φορές, ολόκληρο το κείμενο γίνεται ακαταλαβίστικο, αλλά και εξοργιστικό γιατί κακοποιείται βάναυσα η Ελληνική λογιστική ορολογία που έχει καθιερωθεί από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους και περιλαμβάνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά νομικά κείμενα και εγκυκλίους (εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) καθώς και σε όλα τα συγγράμματα Λογιστικής.

Τονίζουμε ότι είναι πασίγνωστο και αναφέρεται και σε όλα τα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, ότι η λέξη «επιμέτρηση» σημαίνει «καθορισμό του ύψους της ποινής από το δικαστή» και υπολογισμό των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί σε τεχνικό έργο, η δε λέξη «αναγνώριση» σημαίνει «διαπίστωση ότι κάποιος /κάτι είναι όντως αυτός/ό που νομίζουμε».

ΙV. Μελέτη για τις δυσμενέστατε συνέπειες του προαναφερόμενου νομοσχεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία

Η μελέτη αυτή καταρτίστηκε από τον υποφαινόμενο και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Συμβούλων – Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μελών του ΣΕΒ και του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, και έχει ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Α….ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ …………………………………….

Β….ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ………………………………………..

Γ….ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ………………..

Δ….ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1606/2002 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ …………………….

Δ1…ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ………………………………………………………………..

Δ2…ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ …………………………………………………………

Δ3…ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.………….

Ε….ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ στις 27 ΧΩΡΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ……

Ε1…ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ …………………………………………….

ΣΤ…ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …………………….

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ……………

Ζ….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ Γ’ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ……………

Η….Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 2004 …………………..

Θ….ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ………………………….

Θ1…Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ …………………………….

Θ2…Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ …………

1…… Γιατί εισηγούνται την κατάργηση της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ και Κλαδικών) – Αντίλογος ………………………….

2…… Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελλάδα εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013 – Αντίλογος ……………………….

3…… Δικαιολογία της κατάργησης της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ Π.Δ. 1123/1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) – Αντίλογος……………..

4…… Η συνεισφορά του Ε.ΓΛΣ και της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελληνική Οικονομία – Αντίλογος ……………………………………

5…… Για την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ, όπως ισχύει – Αντίλογος ……

6…… ’λλα επιχειρήματα των συντακτών του νομοσχεδίου – Αντίλογος ………….

Ι…….. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ……………………………

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1606/2002 – ’ρθρο 4):

«Από 1η Ιανουαρίου 2005 οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ετερόρρυθμες κατά μετοχές) καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), εάν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους».

Η διατύπωση του Κανονισμού ΕΚ 1606/2002 – ’ρθρο 4 είναι σαφής. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται υποχρεωτικά μόνο από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες και μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, κ.λπ.).

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις εταιρείες για την κατάρτιση των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων.

Β. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Κωδ. Ν.2190/1920, ’ρθρα 134 – 143):

– Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, τόσο για την κατάρτιση των Ατομικών τους Οικονομικών Καταστάσεων, όσο και για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, όταν γίνεται ενοποίηση.

– Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται προαιρετικά από μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, με την προϋπόθεση αν γίνει αυτή η επιλογή η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. θα συνεχίζεται υποχρεωτικά για 5 έτη.

Γ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (Κ.Φ.Α.Σ. – ΚΩΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ):

– Τα βιβλία των εταιρειών (φορολογικά) τηρούνται όπως προβλέπεται στον Κ.Φ.Α.Σ., στο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) – Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.) και στον Κωδ. Ν.2190/1920 – Κανόνες Αποτίμησης των πάση φύσεως περιουσιακών στοιχείων. Την επιλογή αυτή, δηλαδή να τηρούν τα φορολογικά τους βιβλία όπως προβλέπει η ως άνω φορολογική – εταιρική νομοθεσία, την έχουν κάνει, τόσο οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, οι οποίες για την κατάρτιση των Οικονομικών τους Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., όσο και όλες οι μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις.

– Οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες, για την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., παράλληλα με τα φορολογικά τους βιβλία τηρούν, λογιστικά ή εξωλογιστικά, και βιβλία στα οποία απεικονίζονται οι αξίες που προσδιορίζονται με βάση τους κανόνες αποτίμησης, απομείωσης και προβλέψεων των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., οι διαφορές σε σύγκριση με αυτές των φορολογικών βιβλίων, οι αναβαλλόμενοι φόροι από τα επιπλέον κέρδη ή ζημίες σε σύγκριση με τα φορολογικά, η αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων και οι αποσβέσεις που προσδιορίζονται με βάση τους κανόνες αποσβέσεων των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. Επιπλέον οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο εταιρείες καταρτίζουν, εκτός από τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από τους φορολογικούς νόμους (για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος) και Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., οι οποίες δημοσιεύονται. Δηλαδή, οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Ελληνικές Επιχειρήσεις εφαρμόζουν δύο παράλληλα λογιστικά συστήματα, ένα αυτό του προσδιορισμού των φορολογικών αποτελεσμάτων και της απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων τους στις φορολογικές αξίες, και δεύτερο αυτό του προσδιορισμού των Ετήσιων Αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται με τους κανόνες των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α. και τις απεικόνισης των περιουσιακών στοιχείων τους στις αξίες των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.

Δ. ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1606/2002 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

Βλέπετε πίνακα ερωτήσεων και απαντήσεων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_marke/accounting/docs/ias-use-of-options_en.pdf.

Δ1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών

1.

Αυστρία

OΧΙ

OΧΙ

2.

Βέλγιο

OΧΙ

ΝΑΙ (μόνο εταιρείες επενδύσεων)

3.

Βουλγαρία

OΧΙ

ΝΑΙ

4.

Κύπρος

OΧΙ

ΝΑΙ

5.

Τσεχία

OΧΙ

ΝΑΙ

6.

Δανία

ΝΑΙ (μόνο χρηματιστηριακές)

ΝΑΙ (λοιπές)

7.

Εσθονία

OΧΙ

ΝΑΙ

8.

Φιλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

9.

Γαλλία

OΧΙ

OΧΙ

10.

Γερμανία

ΟΧΙ (τοπικά πρότυπα)

OΧΙ

11.

Ελλάδα

OΧΙ

ΝΑΙ

12.

Ουγγαρία

ΟΧΙ (τοπικά πρότυπα)

OΧΙ

13.

Ιρλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

14.

Ιταλία

OΧΙ

ΝΑΙ (με εξαίρεση τις ασφαλιστικές)

15.

Λετονία

OΧΙ

ΝΑΙ

16.

Λιθουανία

OΧΙ

ΝΑΙ

17.

Λουξεμβούργο

ΝΑΙ

OΧΙ

18.

Μάλτα

OΧΙ

ΝΑΙ

19.

Ολλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

20.

Πολωνία

ΝΑΙ

OΧΙ

21.

Πορτογαλία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (ορισμένες περιπτώσεις)

22.

Ρουμανία

OΧΙ

ΝΑΙ (μόνο πιστωτικά ιδρύματα)

23.

Σλοβακία

ΝΑΙ (περιπτώσεις)

ΝΑΙ

24.

Σλοβενία

ΝΑΙ

OΧΙ

25.

Ισπανία

OΧΙ

OΧΙ

26.

Σουηδία

OΧΙ

OΧΙ

27.

Ηνωμένο Βασίλειο

ΝΑΙ

OΧΙ

Δ2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών

1.

Αυστρία

ΝΑΙ

OΧΙ

2.

Βέλγιο

ΝΑΙ

ΝΑΙ (μόνο πιστωτικά ιδρύματα)

3.

Βουλγαρία

ΝΑΙ (Μ.Μ.Ε.)

ΝΑΙ

4.

Κύπρος

ΝΑΙ

OΧΙ

5.

Τσεχία

OΧΙ

OΧΙ

6.

Δανία

ΝΑΙ

OΧΙ

7.

Εσθονία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (πιστωτικά ιδρύματα)

8.

Φιλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

9.

Γαλλία

ΝΑΙ

OΧΙ

10.

Γερμανία

ΝΑΙ (αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο)

ΟXΙ (τοπικά πρότυπα)

11.

Ελλάδα

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες κ.λπ.)

12.

Ουγγαρία

ΝΑΙ

OΧΙ

13.

Ιρλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

14.

Ιταλία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (ορισμένες)

15.

Λετονία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

16.

Λιθουανία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

17.

Λουξεμβούργο

ΝΑΙ

OΧΙ

18.

Μάλτα

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

19.

Ολλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

20.

Πολωνία

ΝΑΙ (αίτηση εισαγωγής)

ΝΑΙ (Τράπεζες)

21.

Πορτογαλία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

22.

Ρουμανία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

23.

Σλοβακία

OΧΙ

ΝΑΙ

24.

Σλοβενία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

25.

Ισπανία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Όμιλοι)

26.

Σουηδία

ΝΑΙ

OΧΙ

27.

Ηνωμένο Βασίλειο

ΝΑΙ

OΧΙ

Δ3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.:

Προαιρετική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών Υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Λ.Π. για την κατάρτιση των ΕΤΗΣΙΩΝ Οικονομικών Καταστάσεων μη εισηγμένων εταιρειών

1.

Αυστρία

OΧΙ

OΧΙ

2.

Βέλγιο

OΧΙ

OΧΙ

3.

Βουλγαρία

ΝΑΙ (Μ.Μ.Ε.)

ΝΑΙ (Λοιπές)

4.

Κύπρος

OΧΙ

ΝΑΙ

5.

Τσεχία

OΧΙ

OΧΙ

6.

Δανία

ΝΑΙ

OΧΙ

7.

Εσθονία

ΝΑΙ (Λοιπές)

ΝΑΙ (Τράπεζες)

8.

Φιλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

9.

Γαλλία

OΧΙ

OΧΙ

10.

Γερμανία

ΟΧΙ (τοπικά πρότυπα)

OΧΙ

11.

Ελλάδα

ΝΑΙ (Ελ. Ορκωτών)

ΝΑΙ (Τράπεζες)

12.

Ουγγαρία

ΟΧΙ (τοπικά πρότυπα)

OΧΙ

13.

Ιρλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

14.

Ιταλία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (χρηματοδοτικές)

15.

Λετονία

OΧΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

16.

Λιθουανία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

17.

Λουξεμβούργο

ΝΑΙ

OΧΙ

18.

Μάλτα

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

19.

Ολλανδία

ΝΑΙ

OΧΙ

20.

Πολωνία

ΝΑΙ (με αίτηση)

OΧΙ

21.

Πορτογαλία

ΝΑΙ (για Χρηματιστήριο)

OΧΙ

22.

Ρουμανία

OΧΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

23.

Σλοβακία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (δημοσίου συμφέροντος)

24.

Σλοβενία

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Τράπεζες)

25.

Ισπανία

OΧΙ

OΧΙ

26.

Σουηδία

OΧΙ

OΧΙ

27.

Ηνωμένο Βασίλειο

ΝΑΙ

OΧΙ

Ε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ στις 27 ΧΩΡΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.:

– Το νομοσχέδιο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις» προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή από τις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση τις πολύ μικρές.

– Από τις 27 χώρες – μέλη της Ε.Ε. στις μη εισηγμένες εταιρείες εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., μόνο σε 2 χώρες (Βουλγαρία και Κύπρος) για όλες τις εταιρείες και σε 9 χώρες περιορισμένα στα πιστωτικά ιδρύματα, ως ακολούθως:

– Βουλγαρία: για όλα τα είδη εταιρειών, εκτός από τα Μ.Μ.Ε.
– Κύπρος: για όλα τα είδη εταιρειών
– Εσθονία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Ουγγαρία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Ιταλία: μόνο εποπτευόμενες χρηματοδοτικές εταιρείες με χρηματοπιστωτικά μέσα ευρέως περιερχόμενα στο κοινό
– Λετονία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Λιθουανία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Μάλτα: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Ρουμανία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα
– Σλοβακία: μόνο για εταιρείες δημοσίου συμφέροντος
– Σλοβενία: μόνο για πιστωτικά ιδρύματα

– Η Ελλάδα επέλεξε να δημιουργήσει λογιστική τυποποίηση με την εφαρμογή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων κατά τα πρότυπα των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ελβετίας και Σοβιετικής Ένωσης. Η ηπειρωτική Ευρώπη δεν ακολούθησε το Αγγλοσαξωνικό μοντέλο (Αγγλία – Ιρλανδία). Με την επιλογή αυτή η Ελλάδα καθιέρωσε το Ε.ΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980 και τα επακολουθήσαντα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια για τις Τράπεζες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. Το Ε.ΓΛΣ βασίστηκε στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο της Γαλλίας και στο Λογιστικό Σχέδιο για τη Γερμανική βιομηχανία του 1971 και προσαρμόστηκε απόλυτα στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις Οικονομικές Καταστάσεις των εταιρειών.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση με το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ) και με τον κωδ. Ν.2190/1920 εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σε ποσοστό που αγγίζει το 98% με την προσαρμογή που έγινε στην Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε αυτούσια στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Η προσαρμογή στις μικροαλλαγές (2%) που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ θα γίνε από τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. μέχρι 20/07/2015. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη του προτεινόμενου νομοσχεδίου για την προσαρμογή της στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013.

– Έτσι, δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται καθολικά τα τελευταία 25 χρόνια η Λογιστική Τυποποίηση με το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ), τα Π.Δ. των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και τον Κωδ. Ν.2190/1920 (Κεφάλαια Κανόνων Αποτίμησης και Δ.Λ.Π. των εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εταιρειών).

– Με το νομοσχέδιο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ’λλες Ρυθμίσεις» καταργούνται όλα τα προαναφερόμενα νομοθετήματα που συνθέτουν τη Λογιστική Τυποποίηση στην Ελλάδα και αντ’ αυτών υποχρεώνονται όλες οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ να εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α. σε λογιστικά συστήματα που θα σχεδιάζει κατά το δοκούν κάθε επιχείρηση.

– Το ερώτημα που αναδύεται από κάθε ειδικευμένο στα αντικείμενα της Λογιστικής Τυποποίησης και από κάθε αγωνιζόμενο επιχειρηματία είναι: Γιατί γίνονται όλα αυτά αφού οι επιχειρήσεις και τα αρμόδια Υπουργεία για την επιβολή και την είσπραξη των φόρων και για την ανάπτυξη δεν συμφωνούν;

– Από τις 27 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο δύο, η Βουλγαρία και η Κύπρος, αποφάσισαν να υποχρεώσουν όλες τις επιχειρήσεις και τις μη εισηγμένες, να εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και οι υπόλοιπες χώρες – μέλη της Ε.Ε., δεν διανοήθηκαν να επιβάλλουν μία τόσο κοστοβόρα υποχρέωση στις επιχειρήσεις τους και να καταργήσουν τη Λογιστική Τυποποίησή τους δημιουργώντας το λογιστικό χάος που επικρατούσε πριν καθιερωθούν τα Γενικά και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. Ακόμα και η Αγγλία και η Ιρλανδία με τα αγγλοσαξωνικά λογιστικά μοντέλα τους δεν επιχείρησαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις.

– Το γιατί η Κύπρος έχει επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και σχέση με το λογιστικό – ελεγκτικό επάγγελμα και στην ίδια βάση πάει να στηριχτεί το εγχείρημα που εξυφαίνεται στην Ελλάδα.

– Το 2004 – 2006 με παρόμοιες ενέργειες είχε επιχειρηθεί η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες Ελληνικές εταιρείες. Μπροστά στη σθεναρή αντίδραση των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών Οργανώσεων η τότε Κυβέρνηση αντελήφθη το τι πάει να γίνει και σταμάτησε το εγχείρημα.

Ε1 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ:

– Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, στο Κεφάλαιο 2 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ» έχει αντικαταστήσει τις θεμελιώδεις αρχές της ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ και της ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ με τα λογιστικά αρχεία τα οποία θα τηρούνται ως μέρος του λογιστικού συστήματος κάθε επιχείρησης και κάθε οντότητας.

– Από τη διατύπωση των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 δεν προκύπτει αν και ποιες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ποιες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν απλογραφική λογιστική.

– Αν οι επιχειρήσεις και οι άλλες οντότητες δεν εφαρμόζουν διπλογραφική λογιστική, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, ποια θα είναι η αξιοπιστία των στοιχείων των όποιων αρχείων, μηχανογραφικών ή χειρόγραφων, θα έχουν στο λογιστικό τους σύστημα; Και ποια θα είναι η εξασφάλιση των ίδιων των επιχειρήσεων ότι οι κάθε φύσης ελεγκτικές υπηρεσίες θα αποδέχονται τα όποια λογιστικά αρχεία χωρίς τις απαιτούμενες λογιστικές συμφωνίες που διασφαλίζει η διπλογραφική λογιστική; Πως θα εξασφαλίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις χωρίς τις θεμελιώδεις λογιστικές συμφωνίες; Και αν διαπιστώνεται αδυναμία των ελεγκτικών επαληθεύσεων από π.χ. ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης, οι επιχειρήσεις θα υφίστανται τις συνέπειες του εξωλογιστικού προσδιορισμού των ετήσιων φορολογικών αποτελεσμάτων τους;

– Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπαγγελματίες ελεύθεροι επαγγελματίες, ποια λογιστική θα εφαρμόζουν; Θα τηρούν βιβλία, μηχανογραφικά ή χειρόγραφα, ή θα περιορίζονται στα προβλεπόμενα από το νομοσχέδιο αρχεία;

Αν όλα τα παραπάνω ερωτηματικά δεν απαντηθούν και το νομοσχέδιο γίνει ποτέ νόμος, θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο «μπάχαλο» στη χώρα μας, με όσες συνέπειες θα έχει και για τις επιχειρήσεις και για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

ΣΤ. ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

– Το προτεινόμενο νομοσχέδιο καταργεί την υπάρχουσα νομοθεσία για τη Λογιστική Τυποποίηση και στη θέση της καθιερώνονται έμμεσα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με την ονομασία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν και οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην κατηγορία των πολύ μικρών της Οδηγίας 2013/34/Ε.Ε. – 26/07/2013 (2 από τα τρία κριτήρια: α) προσωπικό μέχρι 10 άτομα, β) σύνολο Ενεργητικού μέχρι 350.000 €, γ) τζίρος μέχρι 700.000 € ετησίως), δηλαδή οι χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αξιόλογων επιχειρήσεων και τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

– Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελληνική οικονομία (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) χάνει τα σοβαρότατα πλεονεκτήματα της Λογιστικής Τυποποίησης που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στα τελευταία 25 χρόνια. Τα καταργούμενα, Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) του Π.Δ. 1123/1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια για τις Τράπεζες, τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., βασίστηκαν στα συστήματα Λογιστικής Τυποποίησης της Γαλλίας και της Γερμανίας, στα οποία βασίστηκε αντίστοιχα η Λογιστικής Τυποποίηση της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Στις προαναφερόμενες αυτές χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, όχι μόνο συνεχίζει να εφαρμόζεται η Λογιστική Τυποποίηση με βάση τα Λογιστικά Σχέδια, αλλά βελτιώνονται συνεχώς με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματικών τους Οργανώσεων, οι οποίες, μαζί με τις επιχειρήσεις – μέλη τους, έχουν αντιληφθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή η λογιστική οργάνωση αποτελεί το σημαντικότατο εργαλείο για την ανάπτυξή τους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς δράσεως. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν ασχολούνται με τη Λογιστική, δεν περιέχουν λογιστικούς κανόνες, ούτε βοηθούν στην οργάνωση εκείνων που τα εφαρμόζουν. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνουν κανόνες και αρχές με βάση τις οποίες γίνεται η αποτίμηση (και όχι επιμέτρηση όπως σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώνεται στο νομοσχέδιο), δηλαδή ο προσδιορισμός της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και συνακόλουθα με αυτή την αποτίμηση γίνεται ο προσδιορισμός των Ετήσιων Αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) των επιχειρήσεων και όλων των οικονομικών οντοτήτων.

– Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 1606/2002 επέβαλλε την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. μόνο για την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή αγορά της Ε.Ε. εταιρειών, προκειμένου οι επενδυτές – μέτοχοι των εταιρειών αυτών να μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την πραγματική αξία των εταιρειών αυτών και συνακόλουθα την αξία της μετοχής τους.

– Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. μόνο αρνητικές συνέπειες δημιουργεί στις επιχειρήσεις και δεν προσφέρει τίποτα το ουσιαστικό στους μετόχους τους. Οι πιστωτές των επιχειρήσεων αυτών (π.χ. Τράπεζες) ποτέ δεν πρόκειται να εμπιστευτούν τις αξίες που προσδιορίζονται με τα αμφιβόλου αξιοπιστίας κριτήρια των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Οι Τράπεζες αποτιμούν και θα συνεχίσουν να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία της δανειοδοτούμενης επιχείρησης με τα δικά τους κριτήρια.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και όλες οι άλλες πλην της Κύπρου και της Βουλγαρίας, όχι μόνο δεν πείραξαν την υπάρχουσα Λογιστική Τυποποίηση, αλλά και δεν επέτρεψαν την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, γνωρίζοντας πολύ καλά τις αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις από μία τέτοια υποχρεωτική εφαρμογή.

ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

– Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ σε Χρηματιστήριο εταιρείες (με εξαίρεση τις πολύ μικρές), λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., υποχρεώνονται άμεσα στην τήρηση ΔΙΠΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, των φορολογικών και αυτών των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α., με σοβαρότατη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

– Στα φορολογικά βιβλία παρακολουθούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης, τα έσοδα, τα έξοδα, οι υποχρεώσεις και η καθαρή θέση, προσδιορίζονται τα Ετήσια Αποτελέσματα και καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις που συνοδεύουν τις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται ρητά στο άρθρο 3, παρ. 7 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, αλλά επιβάλλεται υποχρεωτικά και από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

– Στα βιβλία των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., τα οποία συνδέονται άμεσα (μεταφορά υπολοίπων) με τα στοιχεία των φορολογικών βιβλίων, παρακολουθούνται όλα τα πιο πάνω στοιχεία της επιχείρησης στις αξίες που προβλέπουν οι Κανόνες Αποτίμησης των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α., προσδιορίζονται τα Ετήσια Αποτελέσματα και καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.

– Για την παρακολούθηση των ανωτέρω δύο κατηγοριών βιβλίων (φορολογικών και Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α.), εφαρμόζονται δύο παράλληλα λογιστικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με λογαριασμούς που εμφανίζουν και παρακολουθούν συνεχώς τις διαφορές αξιών κάθε συστήματος.

– Με τη διατύπωση των άρθρων 18 – 24 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δεν μπορεί ούτε να συζητηθεί η εξωλογιστική εφαρμογή του συστήματος βιβλίων – καταστάσεων κ.λπ. για τα Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α. Ναι μεν το άρθρο 24 προβλέπει τη δυνητική εφαρμογή της εύλογης αξίας κατά τις αποτιμήσεις, όμως η εφαρμογή της εύλογης αξίας επιβάλλεται υποχρεωτικά από τις διατάξεις των άρθρων 18 – 23 με τις οποίες ορίζονται κανόνες που οδηγούν στην υποχρεωτική έμμεση εφαρμογή της εύλογης αξίας.

Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση των διατάξεων του νομοσχεδίου που οδηγούν στην υποχρεωτική εφαρμογή διαφορετικών αξιών (έμμεση εφαρμογή της εύλογης αξίας) από αυτές που προβλέπουν οι φορολογικοί νόμοι και επιβάλλουν (δεν γίνεται αλλιώς) τη λογιστική τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων:

1. ’ρθρο 18 παρ. 3: Προσαρμογή αξιών ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.

Η προσαρμογή γίνεται μέσω των αποσβέσεων και των απομειώσεων.

α) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων:
Με βάση τους φορολογικούς νόμους:
Συντελεστής απόσβεσης (π.χ. για έπιπλα 10%).
Με βάση το άρθρο 18 παρ. 3α:

Συντελεστής απόσβεσης με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή (π.χ. 20 έτη / συντελεστής απόσβεσης 5%).

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει διπλό λογιστικό σύστημα, ηλεκτρονικά ή μη, για να παρακολουθεί τα πάγια στοιχεία της για τις ανάγκες της φορολογίας και των Δ.Λ.Π./ Δ.Π.Χ.Α. του νομοσχεδίου. Υποχρεωτικά θα τηρείται διπλό λογιστικό μητρώο πάγιων στοιχείων για ΚΑΘΕ ΠΑΓΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, για όσα έτη κάθε πάγιο θα βρίσκεται στην επιχείρηση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. Στην τήρηση του διπλού αυτού συστήματος υπεισέρχεται και ο υποκειμενικός παράγοντας του προσδιορισμού της ωφέλιμης ζωής κάθε παγίου. Ποιος θα την αποφασίζει; Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, οι δυσκολίες επίλυσής του και το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ακολουθεί το ενδεικτικό παράδειγμα ενός επίπλου (π.χ. ενός γραφείου) όπως θα εξελίσσεται στα δύο λογιστικά συστήματα (ανακεφαλαιωτικά στα βιβλία, κατά πάγιο στα μητρώα).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.- ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αρχική αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Αρχική αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Ετήσια Αποτελέσματα Δ.Λ.Π.

1ο

έτος

3.000

300

2.700

3.000

150

2.850

+

150

2ο

έτος

3.000

600

2.400

3.000

300

2.700

+

150

3ο

έτος

3.000

900

2.100

3.000

450

2.550

+

150

4ο

έτος

3.000

1.200

1.800

3.000

600

2.400

+

150

5ο

έτος

3.000

1.500

1.500

3.000

750

2.250

+

150

6ο

έτος

3.000

1.800

1.200

3.000

900

2.100

+

150

7ο

έτος

3.000

2.100

900

3.000

1.050

1.950

+

150

8ο

έτος

3.000

2.400

600

3.000

1.200

1.800

+

150

9ο

έτος

3.000

2.700

300

3.000

1.350

1.650

+

149

10ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

1.500

1.500

150

11ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

1.650

1.350

150

12ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

1.800

1.200

150

13ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

1.950

1.050

150

14ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.100

900

150

15ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.250

750

150

16ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.400

600

150

17ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.550

450

150

18ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.700

300

150

19ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.850

149

149

20ο

έτος

3.000

2.999

1

3.000

2.999

1

0

Διαφορά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής

0

– Σύμφωνα με το νομοσχέδιο (άρθρο 23 παρ. 3) παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εμφανίζουν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους. Στο πιο πάνω παράδειγμα, στα πρώτα 10 έτη η επιχείρηση έχει απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου το μεγαλύτερο φόρο που θα υπολογίσει με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. στα μεγαλύτερα κέρδη και αντίστοιχη αύξηση των αποτελεσμάτων της (150 Χ 10 = 1.500 Χ 26% = 390,00 ευρώ για το συγκεκριμένο γραφείο) και στα επόμενα 10 έτη έχει υποχρέωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου το μικρότερο φόρο που θα υπολογίσει με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. στα μικρότερα κέρδη και αντίστοιχη μείωση των αποτελεσμάτων της (150 Χ 10 = 1.500 Χ 26% = 390,00 ευρώ για το συγκεκριμένο γραφείο).

Οι συντάκτες του νομοσχεδίου αντιλήφθηκαν την πολυπλοκότητα της εφαρμογής της διάταξης που ρυθμίζει τους αναβαλλόμενους φόρους και τη διατύπωσαν ως δυνητική, που σημαίνει ότι καμία επιχείρηση δεν θα την εφαρμόσει, δηλαδή, τουλάχιστον ως προς το θέμα αυτό δεν θα εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.

– Με τέτοιες προβλέψεις και λύσεις ποια θα είναι η αξιοπιστία των αποτιμήσεων και του προσδιορισμού των ετήσιων αποτελεσμάτων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.; Από τη διατύπωση αυτή της διάταξης και από τη διατύπωση των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν αποτιμήσεις σε διαφορετικές αξίες από τις αξίες που προβλέπουν οι φορολογικοί νόμοι, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό βάζει σε πολυδάπανους μπελάδες και τις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις, χωρίς να επιτυγχάνει έστω και ποσοστό της σκοπιμότητας εφαρμογής των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. που είναι η καταγραφή και η απεικόνιση των πραγματικών αξιών (αξιών της αγοράς) των περιουσιακών στοιχείων κάθε επιχείρησης και ο αξιόπιστος προσδιορισμός των ετήσιων αποτελεσμάτων της.

– Σε μία βιομηχανική επιχείρηση που έχει στη λειτουργία της 4.000 πάγια (κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλειομηχανές, έπιπλα, μέσα μεταφοράς κ.λπ.), είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο χωρίς την τήρηση διπλών λογιστικών βιβλίων; Είναι δυνατόν η επιχείρηση να αποφασίσει την εξωλογιστική παρακολούθηση ενός τόσο πολύπλοκου συστήματος διαφορετικών αποτιμήσεων και διαφορετικών αποτελεσμάτων; Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να οργανωθούν δύο, παράλληλα λειτουργούντα, λογιστικά συστήματα με διπλά βιβλία, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία.

β) Απομειώσεις πάγιων στοιχείων: Όταν η απομείωση δεν συμβαδίζει με την φορολογικά αναγνωριζόμενη απώλεια κεφαλαίου, δημιουργούνται ακριβώς τα ίδια προβλήματα όπως αυτά περιγράφονται για τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων.

2. ’ρθρο 21 παρ. 2: Λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

– Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις κατά τρίτων/πελάτες κ.λπ.) αποτιμούνται στην ανακτήσιμη αξίας τους. Ποια είναι η ανακτήσιμη αξία και ποιος θα την προσδιορίσει; Θα προσδιορίζεται στα παζάρια των ελεγκτών με την επιχείρηση; Ασφαλώς πρόκειται για ένα είδος εύλογης αξίας που πρέπει να προσεγγίζει την πραγματική προσδιοριζόμενη με παραδεκτές μεθόδους.

– Οι φορολογικοί νόμοι αναγνωρίζουν την έκπτωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις με τρόπους και μεθόδους που περιγράφονται στους νόμους αυτούς (π.χ. % επί του ετήσιου τζίρου ή ολόκληρη η απαίτηση σε περίπτωση ολοκλήρωσης μίας πτώχευσης κ.λπ.).

– Το νομοσχέδιο προβλέπει την ανακτήσιμη αξία. Συνεπώς και στην κατηγορία αυτή των περιουσιακών στοιχείων (πελάτες κ.λπ.) θα πρέπει να οργανωθούν και να λειτουργούν παράλληλα δύο λογιστικά συστήματα με παρακολούθηση κατά πελάτη, αφενός των φορολογικά εκπιπτώμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου τις απομειώσεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου και τις μεταξύ τους διαφορές. Αντιλαμβανόμαστε τι θα προκύψει για τις επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες πελάτες και ποια θα είναι η αύξηση του κόστους λειτουργίας.

3. ’ρθρο 22:Υποχρεώσεις.

– Για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων το νομοσχέδιο, χωρίς να το διατυπώνει ευθέως, προβλέπει την αποτίμησή τους, είτε στην ονομαστική αξία τους, είτε στο αποσβέσιμο κόστος, που προσδιορίζεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (παρούσα αξία) ή με τη σταθερή μέθοδο.

– Στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις δεν θα αποτιμούνται με την ονομαστική τους αξία όπως αναγνωρίζουν οι φορολογικοί νόμοι, δημιουργούνται τα ίδια ακριβώς προβλήματα όπως στα πάγια στοιχεία και στις απαιτήσεις και οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν δύο, παράλληλα λειτουργούντα, συστήματα με όλες τις αρνητικές συνέπειες από την αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

4. Λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου 5 «Κανόνες Επιμέτρησης» του νομοσχεδίου:
Ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τα πάγια στοιχεία, τις απαιτήσεις -πελάτες και τις υποχρεώσεις. Όταν γίνονται δύο διαφορετικοί προσδιορισμοί της αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, η επιχείρηση αυτή είναι υποχρεωμένη να οργανώσει δύο, παράλληλα λειτουργούντα, συστήματα με ΔΙΠΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, είτε χειρόγραφα, είτε σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΚΑΙ Γ’ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:
Τα άρθρα 37 «Πρώτη εφαρμογή» και 38 «Καταργούμενες διατάξεις» και τα Παραρτήματα Β’ και Γ’ του νομοσχεδίου, δείχνουν φανερά την πλήρη άγνοια των συντακτών του για την πραγματικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο Ελλάδος, όσο και σε επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

– Καλούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο από το έτος 2014, δηλαδή ένα μήνα πριν αρχίσει το έτος αυτό.

– Καταργούν όλα τα νομοθετήματα της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελλάδα και θεωρούν ότι η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενός θεσμού που καμία σχέση δεν έχει με τη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων, θα λύσει τα οργανωτικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, αγνοώντας ότι η οργάνωση, και κάθε μεταβολή της, χρειάζεται ικανοποιητικούς χρόνους (μερικά χρόνια) για να επιβληθεί και να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα.

– Ενώ, το νομοσχέδιο αποποιείται κάθε σχέδιο λογαριασμών για τη λογιστική οργάνωση, οι συντάκτες του αναγνωρίζουν την ανάγκη της ύπαρξης ενός τέτοιου σχεδίου και με το Παράρτημα Γ’ προτείνουν ενδεικτικό σχέδιο λογαριασμών, που δεν είναι τίποτα άλλο από μία κατάσταση στην οποία έχουν περιληφθεί όλοι οι βασικοί λογαριασμοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου κατά τρόπο που προδίδει την προχειρότητα και την άγνοια των συντακτών της. Το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ έχει καταρτιστεί με βάση την εμπειρία που είχε αποκτηθεί στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά την εφαρμογή των Λογιστικών Σχεδίων των δύο αυτών χωρών από το 1947 μέχρι το 1980. Οι δύο αυτές μεγάλες οικονομίες της ηπειρωτικής Ευρώπης, που τις ακολούθησε η υπόλοιπη Ευρώπη, απέδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στη Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) ως ισχυρού παράγοντα στην ανάπτυξη κάθε χώρας, η οποία αναπτύσσεται και οργανώνεται από κάθε επιχείρηση με δική της πρωτοβουλία. Τα Λογιστικά Σχέδια της Γαλλίας και της Γερμανίας απέδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στη γενική εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής που αποτελεί τη βάση της Λογιστικής Τυποποίησης με την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων κάθε επιχείρησης ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ, ενώ συγχρόνως σεβάστηκαν και εξασφάλισαν την πλήρη αυτονομία της Διοικητικής Λογιστικής, πλεονέκτημα που διασφαλίζει τη Λογιστική Τυποποίηση και παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τη διοικητική τους λογιστική όπως απαιτούν οι ανάγκες τους σε συνάφεια με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε κλάδος της οικονομίας.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου με το ενδεικτικό υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ’ του νομοσχεδίου αυτού, από πλήρη άγνοια της σκοπιμότητας του σχεδιασμού της 8ης Ομάδας Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ και της ανόθευτης καταχώρησης των εξόδων και των εσόδων της εκμετάλλευσης κάθε επιχείρησης στις Ομάδες 6η και 7η, κατάργησαν την 8η Ομάδα Λογαριασμών και ανέμειξαν λογαριασμούς της Ομάδας αυτής με τους λογαριασμούς των εξόδων και εσόδων της εκμετάλλευσης των Ομάδων 6ης και 7ης.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου αγνόησαν επίσης τη δικαιολογημένη απαίτηση των επιχειρήσεων να μην δημοσιεύουν το κατ’ είδος λειτουργικό τους κόστος για λόγους καθαρά ανταγωνισμού, και αγνόησαν επίσης τη δικαιολογημένη απαίτηση των ελεγκτικών αρχών να έχουν στη διάθεσή τους τα αξιόπιστα στοιχεία της εκμετάλλευσης κάθε επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά για να είναι αξιόπιστα πρέπει να προκύπτουν από λογαριασμό που ενημερώνεται με λογιστικές εγγραφές και όχι από εξωλογιστικές καταστάσεις.

– Με την κατάργηση της Ομάδας 8, στο ενδεικτικό Σχέδιο Λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ του νομοσχεδίου και με τη νόθευση των στοιχείων των ομάδων 6 (πρωτογενή έξοδα κατ’ είδος) και 7 (πρωτογενή έσοδα κατ’ είδος), δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης, του βασικού αυτού λογαριασμού πληροφόρησης της Διοίκησης κάθε επιχείρησης και της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκει, αλλά και κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας του Δημοσίου.

Η. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 2004:

1. Με την Κ2-7930/28.09.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης συστήθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Καραμάνη Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στον τομέα της τήρησης των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών προς το ισχύον Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο νόμου «ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» με ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, το οποίο περιήλθε στις Επαγγελματικές Οργανώσεις και στις εταιρείες – μέλη τους.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η έμμεση κατάργηση του Ε.ΓΛΣ με την αφαίρεση από το Π.Δ. 1123/1980 του κεφαλαίου των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, επιχειρήθηκε επίσης για πρώτη φορά η υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες.

Οι ελληνικές εταιρείες και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις αντέδρασαν έντονα και η τότε συναρμόδιοι Υπουργοί δεν προχώρησαν σε νομοθέτηση του σχεδίου νόμου της Επιτροπής Καραμάνη.

3. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με Συντονιστή τον κ. Καραμάνη Κωνσταντίνο, σήμερα αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, δηλαδή το ίδιο πρόσωπο !!! που το 2004 πρωτοστατούσε στην υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες.

– Η Ομάδα με συντονιστή τον κ. Κ. Καραμάνη συστήθηκε με την Δ6Α/1077883ΕΞ2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη και είχε ως έργο της, πέρα από την απλοποίηση του ΚΦΑΣ, την τροποποίηση της Εμπορικής και Λογιστικής Νομοθεσίας. Η Ομάδα αυτή προτείνει την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες όπως έπραξε και το 2004, και πέρα από αυτό προτείνει την κατάργηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.ΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980) και όλων των νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη Λογιστική Τυποποίηση σε επιμέρους κλάδους της Οικονομίας, δηλαδή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια για τις Τράπεζες, τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ./Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ., για τα οποία έχουμε λεπτομερώς αναφερθεί πιο πάνω.

Θ. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ:

Θ1 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ:

Πριν από κάθε αντίλογο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση των Επαγγελματικών Οργανώσεων και των επιχειρήσεων – μελών τους που μας έδωσαν την εντολή της κατάρτισης της παρούσας μελέτης, σε συνεργασία με τα ειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Η θέση των επιχειρήσεων συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Η σημερινή οργάνωση του οικονομικού και λογιστικού τομέα των Ελληνικών επιχειρήσεων βασίζεται στη Λογιστική του Ε.ΓΛΣ, την οποία έχουν μηχανογραφήσει από τη δεκαετία του 1980 και στην οποία έχουν προσαρμόσει, επίσης μηχανογραφικά και όλα τα αναλυτικά συστήματα, της παραγωγής, της κοστολόγησης, των αποθηκών και της διακίνησης, των πωλήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης, της είσπραξης, των απαιτήσεων, των πάγιων στοιχείων, των χρηματοοικονομικών τίτλων (γραμματίων, επιταγών, ομολόγων κ.λπ.) και του διοικητικού κόστους. Στην ίδια Λογιστική, είτε του Ε.ΓΛΣ αυτοτελώς, είτε των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων σε συνάρτηση με το Ε.ΓΛΣ, έχουν προσαρμόσει τις Οικονομικές τους Καταστάσεις, τις οποίες έχουν συνδέσει απόλυτα με τους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της εκατονταδικής κωδικοαρίθμησης (2 ψηφία ανά βαθμό ανάπτυξης στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους λογαριασμούς).

Η Αναλυτική Λογιστική, και στις βιομηχανικές και στις εμπορικές, μεγάλες, επιχειρήσεις, έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως Διοικητική Λογιστική (Management Accountig) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Το υπόδειγμα του Ε.ΓΛΣ στην Αναλυτική Λογιστική χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται, μόνο ως προς τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς και η λοιπή οργάνωση της λογιστικής αυτής, μηχανογραφικά ως επί το πλείστον, έγινε από κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τους στόχους της και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι το μοντέλο της Αναλυτικής Λογιστικής του Ε.ΓΛΣ είναι προαιρετικής εφαρμογής και ότι οι ίδιες έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τη λογιστική αυτή όπως αυτές κρίνουν και όπως η οργάνωση αυτή εξυπηρετεί τους στόχους τους, είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα.

Οι Επαγγελματικές Οργανώσεις και οι επιχειρήσεις – μέλη τους ενδιαφέρονται τα μέγιστα για τη λειτουργία του υγιούς και έντιμου ανταγωνισμού, όχι μόνο στο πεδίο της Αγοράς, αλλά και στις σχέσεις τους με την Κρατική Διοίκηση. Την τεχνολογία και το κόστος λειτουργίας τους τα θεωρούν ως θεμελιώδη επιχειρηματικά μυστικά στις σχέσεις με τους ανταγωνιστές τους, ενώ συγχρόνως θεωρούν ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβαρύνονται αναλογικά με τους ίδιους φόρους και να αντιμετωπίζονται από τις Αρμόδιες Αρχές ισότιμα. Η αποφυγή με οποιοδήποτε τρόπο της πληρωμής των νόμιμων φόρων από επιχειρήσεις θεωρείται ως η κυριότερη αιτία του ανέντιμου μη υγιούς ανταγωνισμού.

Οι επιχειρήσεις αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην ανάλυση της Αγοράς και στο έργου τους αυτό διευκολύνονται τα μέγιστα από τη δημοσίευση αξιόπιστων στοιχείων, είτε από τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, είτε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και στον τομέα αυτό η Λογιστική Τυποποίηση αποτελεί το θεμέλιο για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση αξιόπιστων στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην επαγγελματική κατάρτιση των ασχολούμενων με τη Λογιστική σε όλους τους τομείς της και περιμένουν από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να τους εξασφαλίζει έτοιμα για εργασία στελέχη, εκπαιδευμένα στη Λογιστική Τυποποίηση, ώστε να μην είναι υποχρεωμένες να χάνουν χρόνο και χρήμα για την απόκτηση εμπειρίας των νεοπροσλαμβανόμενων.

Πάγια θέση των Επαγγελματικών Οργανώσεων και των επιχειρήσεων – μελών τους, ως προς την προσαρμογή της χώρας μας στην εταιρική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013), είναι η εφαρμογή μόνο των υποχρεωτικών διατάξεων και όχι εκείνων που αφήνεται η ευχέρεια στον Έλληνα νομοθέτη να τις εφαρμόσει. Οι προαιρετικές αυτές διατάξεις έχουν περιληφθεί στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συγκεραστούν οι απόψεις των επιμέρους κρατών – μελών της.

Θ2 Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:

1. Γιατί εισηγούνται την κατάργηση της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ και Κλαδικών).

Επιχείρημα:
Οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων από το 1980 που νομοθετήθηκε το Ε.ΓΛΣ έχουν αλλάξει με το πέρασμα από χειρόγραφα σε μηχανογραφικά συστήματα ERP και πολλές λογιστικές εγγραφές γίνονται αυτόματα.

Απάντηση:
Το επιχείρημα είναι εξωπραγματικό σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η Λογιστική Τυποποίηση διευκολύνει απόλυτα τη μηχανοργάνωση και περιορίζει το κόστος σχεδιασμού και εφαρμογής της. Τα συστήματα μηχανοργάνωσης (ERΡ & άλλα) που βασίστηκαν στο Ε.ΓΛΣ εφαρμόζονται σήμερα από όλες τις επιχειρήσεις. Τα πανάκριβα παραμετρικά συστήματα ERP (εισαγόμενα) που επικαλούνται οι συντάκτες του νομοσχεδίου έχουν κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πωλούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου και το κόστος προσαρμογής τους σε κάθε χώρα είναι πολλαπλάσιο από το κόστος αγοράς τους. Το αυξημένο αυτό κόστος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παγκόσμια λογιστική τυποποίηση.

– Η Λογιστική Τυποποίηση συνέβαλλε τα μέγιστα στην καθολική σχεδόν μηχανοργάνωση των Ελληνικών επιχειρήσεων σε προσιτό κόστος (Ελληνικά ERP) και σε μεγαλύτερο βαθμό το ίδιο έγινε στις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.) στις οποίες η μηχανοργάνωση είναι καθολική και αυτό οφείλεται και στη Λογιστική Τυποποίηση των χωρών αυτών (Γενικά Λογιστικά Σχέδια και Κλαδικά).

– Στα μηχανογραφικά λογιστικά συστήματα οι λογιστικές εγγραφές γίνονται πάντα αυτόματα (αυτοπαράγονται), είτε εφαρμόζεται λογιστική τυποποίηση, είτε όχι. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι με τη Λογιστική Τυποποίηση και τη σωστή, για μηχανογραφικές εφαρμογές, κωδικοποίηση των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται αυτόματα από τα προσαρμοσμένα στην τυποποίηση μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία, λόγω της ομοιομορφίας τους, κοστίζουν πολύ λιγότερα στις επιχειρήσεις.

2. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελλάδα εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013.

Επιχείρημα:
Δεν εξηγούν οι συντάκτες του νομοσχεδίου περί το τι ακριβώς εφαρμόζει η Ελλάδα σήμερα. Απλώς αναφέρουν την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Απάντηση:
– Με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013 καταργήθηκαν οι Οδηγίες 78/660/ΕΕ (εταιρικό δίκαιο – Οικονομικές Καταστάσεις) και 83/349/ΕΟΚ (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις).

– Η Ελληνική νομοθεσία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις καταργούμενες Οδηγίες με τον Κωδ. Ν.2190/1920 και το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ).

– Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ έχει ενσωματώσει σχεδόν αυτούσιες τις καταργηθείσες Οδηγίες και έχει περιλάβει και ορισμένες αλλαγές με προθεσμία προσαρμογής των χωρών – μελών της Ε.Ε. μέχρι 20/07/2015.

Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ που επικαλούνται οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή κανόνων των Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, ούτε την κατάργηση της Λογιστικής Τυποποίησης.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου εισηγούνται, αντί της ισχύουσας σήμερα προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., την υποχρεωτική εφαρμογή τους. Όλες οι χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση την Κύπρο και τη Βουλγαρία, δεν εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις (βλ. πιο πάνω Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλία κ.λπ.).

3. Δικαιολογία της κατάργησης της Λογιστικής Τυποποίησης (Ε.ΓΛΣ Π.Δ. 1123/1980 και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια).

Επιχείρημα:
Η διασπορά των ρυθμίσεων που αφορούν ένα θέμα που είναι οι λογιστικοί και οι φορολογικοί κανόνες σε διάφορα νομοθετήματα, αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος εφαρμογής, μειώνει την ασφάλεια δικαίου και διευκολύνει την παραβατικότητα.

Απάντηση:
– Σχετικά με το επιχείρημα αυτό δεν διαφωνούν οι επιχειρήσεις, ούτε οι Επαγγελματικές Οργανώσεις τους για τη νομοθετική κωδικοποίηση των λογιστικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν τις συναλλαγές και βρίσκονται σε συνάφεια με τους λογιστικούς κανόνες. Όμως, είναι άλλο το θέμα της κωδικοποίησης και άλλο το θέμα της κατάργησης της Λογιστικής Τυποποίησης και της υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις.

Αν το θέμα στην Ελλάδα είναι η διασπορά των σχετικών ρυθμίσεων σε διάφορα νομοθετήματα, οι συντάκτες του νομοσχεδίου θα έπρεπε να προτείνουν ένα νομοθέτημα που θα περιλαμβάνει τους κανόνες του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ) και τους Κανόνες Αποτίμησης του Κωδ. Ν.2190/1920, συντονισμένες μεταξύ τους, χωρίς να θίγουν τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

– Σχετικά με τους φορολογικούς κανόνες, τον πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Οικονομικών που είναι αρμόδιο για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης και για την είσπραξη των φόρων. Για το θέμα αυτό οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ίση μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας και κάθε μεταβολή που επιτυγχάνει το σκοπό αυτό είναι ευπρόσδεκτη. Αν οι μεταβολές συμβάλλουν στην αποφυγή πληρωμής των προβλεπόμενων φόρων και συνακόλουθα σε άνισο και ανέντιμο ανταγωνισμό, αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τις οργανωμένες υγιείς επιχειρήσεις.

Σχετικά με την ασφάλεια δικαίου των επιχειρημάτων. Πρόκειται για ασαφή διατύπωση. Αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου εννοούν την απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, είτε σε φορολογικά θέματα, είτε σε άλλης φύσεως θέματα που απεικονίζει η λογιστική, είναι δυνατό να φανταστεί κανείς ότι με την κατάργηση των συγκεκριμένων κανόνων της Λογιστικής Τυποποίησης και την αντικατάστασή τους με τους ασαφείς κανόνες των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και τα σχέδια λογαριασμών που κάθε οικονομική οντότητα θα καταρτίζει, ότι εξασφαλίζεται η σωστή απονομή της δικαιοσύνης; Όταν το Συμβούλιο της Επικράτειας επεξεργαζόταν το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ), ο εισηγητής στην ολομέλεια έγκρισής του επικαλέσθη ως βασικό επιχείρημα ότι με το Ε.ΓΛΣ θα διευκολυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ιωάννης Σώρρος, σε άρθρο του «Η συμβολή των Λογιστικών Προτύπων και της Λογιστικής Τυποποίησης στη Φορολογική Δικαιοσύνη», αναφέρει ”σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η Λογιστική Τυποποίηση είναι το βασικό εργαλείο των ελεγκτών σήμερα, Ιδιωτών και Δημοσίων. Όλο το σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων έχει στηθεί στην υπάρχουσα Λογιστική Τυποποίηση. Τι θα γίνει ο σχεδιασμός αυτός;”.

Επιχείρημα:
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει, εξορθολογίζει και συμπληρώνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα θέματα που κάλυπτε ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και οι λογιστικοί κανόνες.

Απάντηση:
– Ο εκσυγχρονισμός και ο ορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων δεν γίνεται μόνο από την τυπική συνένωση σ’ ένα νομοθέτημα όλων των κανόνων που τις αφορούν, αλλά κυρίως από το περιεχόμενο των κανόνων αυτών.

– Οι κανόνες του προτεινόμενου νομοσχεδίου για την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις και από όλες τις άλλες οντότητες της οικονομίας δεν προσφέρουν τίποτα στη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων, η οποία αφήνεται στην κρίση της κάθε επιχείρησης. Όμως, έτσι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι της λογιστικής τυποποίησης στους οποίους αποβλέπουν οι επιχειρήσεις και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις τους. Θα επικρατήσει λογιστικό χάος με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε πριν εφαρμοστεί στην Ελλάδα η λογιστική τυποποίηση.

– Σχετικά με τους κανόνες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, κάθε απλοποίηση είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί η όποια μεταβολή να μην συμβάλλει σε φοροδιαφυγή που με τη σειρά της, για τις υγιείς επιχειρήσεις, έχει ως αποτέλεσμα τον άνισο και ανέντιμο ανταγωνισμό.

Επιχείρημα:
Η πλήρης και ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου συνιστά ουσιαστικοποίηση και όχι απορρύθμιση των Αγορών.

Απάντηση:

– Ο ισχυρισμός είναι ασαφής και αόριστος. Το πλαίσιο του νομοσχεδίου δεν περιλαμβάνει τη Λογιστική Τυποποίηση και αντ’ αυτής φέρνει το λογιστικό χάος. Η Γερμανία και η Γαλλία που έχουν σε πλήρη εφαρμογή τη λογιστική τυποποίηση με τα Γενικά και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια έχουν απορρυθμισμένες Αγορές;

Επιχείρημα:
Η Ελλάδα δεν παράγει λογιστικούς κανόνες που απαιτούν μεγάλο κόστος, βαθειά γνώση και πολύ σοβαρή επιστημονική έρευνα και μελέτη. Η Ελλάδα εισάγει λογιστικούς κανόνες.

Απάντηση:
– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου συγχέουν τους Κανόνες Αποτίμησης που περιλαμβάνονται στα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., με τους λογιστικούς κανόνες στους οποίου βασίζονται τα σχέδια λογαριασμών και η συλλειτουργία των λογαριασμών αυτών.

– Το Ε.ΓΛΣ του Π.Δ. 1123/1980, εκτός από τους Κανόνες Αποτίμησης, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνονται στον Κωδ. Ν.2190/1920, περιλαμβάνει σχέδιο λογαριασμών και κανόνες του περιεχομένου και της συλλειτουργίας των λογαριασμών αυτών. Και όλα αυτά βασίστηκαν στα Γενικά Λογιστικά Σχέδια προηγμένων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (Γαλλίας, Γερμανίας), τα οποία προϋπήρχαν στις χώρες αυτές από το 1971.

Επιχείρημα:
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ενσωματώνει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Απάντηση:
– Η Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση με το Π.Δ. 1123/1980 (Ε.ΓΛΣ) και τον Κωδ. Ν.2190/1920 εφαρμόζει την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σε ποσοστό που αγγίζει το 98% με την προσαρμογή της στην Οδηγία 78/660/ΕΟΚ (Εταιρικό Δίκαιο – Οικονομικές Καταστάσεις), η οποία ενσωματώθηκε αυτούσια στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Η προσαρμογή στις μικροαλλαγές (2%) που περιλαμβάνει η Οδηγία 2013/34/ΕΕ θα γίνει από τις χώρες – μέλη της ΕΕ μέχρι 20/07/2015.

– Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη από το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την προσαρμογή στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ / 26.07.2013.

4. Η συνεισφορά του Ε.ΓΛΣ και της Λογιστικής Τυποποίησης στην Ελληνική Οικονομία.

Θέση των συντακτών του νομοσχεδίου:
Οι συντάκτες του νομοσχεδίου ομολογούν ότι ”ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τη συνεισφορά του Ε.ΓΛΣ στην εμπέδωση λογιστικής τάξης πριν από τρεις δεκαετίες”. Στο μεταξύ τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν λάβει χώρα δραματικές εξελίξεις και απαιτούνται δομικού χαρακτήρα μεταβολές. Το Ε.ΓΛΣ αντανακλά τη φιλοσοφία του χειρόγραφου συστήματος και είτε δημιουργεί προβλήματα, είτε δεν επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων με σημαντικό κόστος ελληνοποίησης των HRP.

Θέση των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών Οργανώσεων:
– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου βασίζονται στο ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά στην Ελλάδα και ότι το Ε.ΓΛΣ που δήθεν είχε ολοκληρωθεί για να εξυπηρετήσει χειρόγραφα συστήματα, σήμερα είναι παρωχημένο και εισηγούνται την κατάργησή του. Αυτά δικαιολογείται να λέγονται από ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν ποτέ μελετήσει το Ε.ΓΛΣ, δεν έχουν ακούσει τίποτα για τα λογιστικά σχέδια της Γερμανίας και της Γαλλίας και δεν έχουν αντιληφθεί τι είναι τα μηχανογραφικά συστήματα ΕRP, τα οποία θεωρούν ως προνόμιο αλλοδαπών εταιρειών που δυσκολεύονται να τα ”ελληνοποιήσουν” και συνακόλουθα να τα πουλήσουν στην Ελλάδα, επειδή συναντούν στο δρόμο τους το Ε.ΓΛΣ.

– Το Ε.ΓΛΣ μελετήθηκε και οργανώθηκε πρωτίστως για να μηχανογραφείται εύκολα και με μικρό κόστος, χωρίς να αποκλείεται η χειρόγραφη εφαρμογή του. Αυτός είναι ο λόγος που επελέγη το εκατονταδικό σύστημα κωδικοαρίθμησης των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών του, τόσο στους πρωτοβάθμιους, όσο και στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, ενώ στις λοιπές βαθμίδες των λογαριασμών αφέθηκε ελευθερία στους εφαρμοστές να εφαρμόζουν κωδικούς οποιοδήποτε μεγέθους ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Βασικό ρόλο στη μηχανογραφική αυτή φιλοσοφία του Ε.ΓΛΣ έπαιξαν οι απόψεις των εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων που είχαν αποκτήσει από τότε μηχανογραφική εμπειρία.

– Τα μηχανογραφικά συστήματα ERP είναι συστήματα παραμετρικά, δηλαδή παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις – χρήστες να μεταβάλλουν όλες τις μεταβλητές που κατά καιρούς αλλάζουν χωρίς να χρειάζονται την κοστοβόρα μηχανογραφική υποστήριξη τρίτων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι η προσθήκη νέων λογαριασμών και η αλλαγή του τίτλου όλων των λογαριασμών, η αλλαγή των συντελεστών φόρων και εισφορών ασφαλιστικών ταμείων, η προσθήκη νέων τομέων δράσεων της επιχείρησης και γενικά η προσθήκη νέων παραμέτρων όπως οι κατηγορίες – κλάδοι ασφάλισης του προσωπικού, κριτήρια κατανομής του κόστους σε λειτουργίες και προϊόντα, οι λειτουργίες διοίκησης, διάθεσης, παραγωγής κ.λπ., οι οργανωτικές μονάδες και τα τμήματα κάθε μονάδας και εκατοντάδες άλλες παράμετροι που έχουν άμεση σχέση με την ελληνική φορολογική, ασφαλιστική και αγορανομική νομοθεσία. Αυτός είναι ο λόγος που τα μηχανογραφικά συστήματα ERP (παραμετρικά), των Ελληνικών επιχειρήσεων κατασκευαστών τους, βασισμένα στη Λογιστική Τυποποίηση του Ε.ΓΛΣ και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και απόλυτα προσαρμοσμένα στις Ελληνικές απαιτήσεις, έχουν κατακλύσει την Ελληνική Αγορά, ακριβώς για το λόγο ότι δεν χρειάζονται “ελληνοποίηση” με το πανάκριβο κόστος προσαρμογής που χρειάζονται τα εισαγόμενα ERP.

5. Για την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ, όπως ισχύει.
Θέση των συντακτών του νομοσχεδίου:

Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας του σχεδίου λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ δεν συνιστά ακύρωση της τυποποίησης. Στη Μ. Βρετανία, όπου στο δίκαιό τους δεν υπάρχει ούτε απλή αναφορά σε σχέδιο λογαριασμών, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων ακολουθεί ένα κοινό σχέδιο λογαριασμών, μέσω συνεννόησης των ενδιαφερομένων.

Θέση των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών Οργανώσεων:

– Η Μ. Βρετανία στη λογιστική οργάνωση εφαρμόζει το Αγγλοσαξωνικό μοντέλο λογιστικής, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν Γενικά Λογιστικά Σχέδια, παρά μόνο Κλαδικά τα οποία καταρτίζονται από τις επιμέρους Επαγγελματικές Οργανώσεις και εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις – μέλη κάθε Επαγγελματικής Οργάνωσης. Η Αγγλία μαζί με την Ιρλανδία που ακολουθούν το Αγγλοσαξωνικό μοντέλο που έχει εφαρμοστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν παράδοση εκατοντάδων χρόνων και ούτε άλλαξαν, ούτε μπορούν να αλλάξουν την οργάνωση αυτή, η οποία έστω και σε μικρότερο βαθμό, επιτυγχάνει τα αποτελέσματα της Λογιστικής Τυποποίησης. Θα υπενθυμίσουμε ότι η Αγγλία δεν έχει επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και στις μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Διατηρεί τους παραδοσιακούς λογιστικούς κανόνες και τα Κλαδικά Σχέδια Λογαριασμών.

– Η ηπειρωτική Ευρώπη την οποία ακολουθεί η Ελλάδα (κυρίως Γερμανία και Γαλλία) τη Λογιστική Τυποποίηση τη βάσισαν πρωτίστως σε Γενικά Λογιστικά Σχέδια υποχρεωτικής εφαρμογής στον τομέα της Γενικής Λογιστικής και προαιρετικής εφαρμογής, στον τομέα της Αναλυτικής Λογιστικής όπου κυριαρχεί σήμερα η Διοικητική Λογιστική (Management Accounting), η οποία οργανώνεται και λειτουργεί από την ίδια την επιχείρηση σύμφωνα με τις ανάγκες και τους επιδιωκόμενους στόχους. Έτσι επιτυγχάνεται και η Λογιστική Τυποποίηση και οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να πραγματοποιούν τη δική τους οργάνωση.

6. ’λλα επιχειρήματα των συντακτών του νομοσχεδίου:

– Το ενδιαφέρον των συντακτών του νομοσχεδίου εντοπίζεται στο κόστος ”ελληνοποίησης” των εισαγόμενων ERP, χωρίς να έχουν ασχοληθεί με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως μεσαίου και κάτω μεγέθους που εφαρμόζουν τα Ελληνικά ERP που είναι βασισμένα στη Λογιστική Τυποποίηση του Ε.ΓΛΣ και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων. Οι μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έμπλεξαν στην παγίδα των εισαγόμενων ERP που τις οδήγησε σε κόστος προσαρμογής εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις εκατομμυρίων Ευρώ, έχουν οργανώσει δικά τους παραμετρικά ERP βασισμένα στην Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση.

– Αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου είχαν ασχοληθεί με το τι γίνεται στη Γαλλία, στη Γερμανία και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και είχαν καταρτίσει μία στοιχειώδη μελέτη για το περιβάλλον αυτό, ποτέ δεν θα κατέληγαν να προτείνουν την κατάργηση του Ε.ΓΛΣ και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, ούτε ποτέ θα πρότειναν την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και από τις μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Ελληνικές επιχειρήσεις, ούτε ποτέ θα διατύπωναν επιχειρήματα σαν αυτά που έχουν διατυπώσει για να υποστηρίξουν το εγχείρημά τους. Η Λογιστική Τυποποίηση του Γαλλικού Λογιστικού Σχεδίου και του Γερμανικού Λογιστικού Σχεδίου για τη Γερμανική βιομηχανία, εμπόδισαν τις χώρες αυτές να αναπτύξουν στο βαθμό που έχουν κάνει την μηχανοργάνωσή τους;

– Ο καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Ιωάννης Σώρρος, στο άρθρο του «Η συμβολή των Λογιστικών Προτύπων και της Λογιστικής Τυποποίησης στη Φορολογική Δικαιοσύνη» γράφει:

«Τις προηγούμενες δεκαετίες, στην προσπάθεια της αναβάθμισης του ρόλου και της αποδεικτικής ικανότητας των Λογιστικών Βιβλίων και της τιθάσευσης της λογιστικής αναρχίας η οποία υπήρχε, θεσπίστηκε η Λογιστική Τυποποίηση και εφαρμόστηκε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα υπόλοιπα Κλαδικά Σχέδια. Ο ρόλος της εφαρμογής αυτής της τυποποίησης υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός. Για όσους έχουν εμπειρίες των εποχών αυτών, το γεγονός αυτό είναι δεδομένο και θα είναι χρήσιμο να γίνει σχετική μελέτη στοιχείων προς γνώση των νεοτέρων. Η φοροδιαφυγή των δεκαετιών πριν τη δεκαετία 1970 – 1980 ήταν ασύλληπτη αναλογικά με το Α.Ε.Π. αλλά ήταν μικρής ονομαστικής αξίας συγκρινόμενη με τη σημερινή γιατί και η Ελληνική οικονομία ήταν ανάλογα μικρή με χαμηλό Α.Ε.Π. Με την εφαρμογή της τυποποίησης πολλά πράγματα άλλαξαν και μαζί με παράλληλες προσπάθειες των μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών σαφώς η κατάσταση είχε βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν.»

Αναλογίζεται κανείς τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν τη Λογιστική Τυποποίηση την αφήναμε να υλοποιηθεί μέσω συνεννόησης των ενδιαφερομένων; Η Ελλάδα δεν έχει την παράδοση της Αγγλίας, ούτε τη νοοτροπία και τη συνείδηση των ’γγλων. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα επέλεξε το μοντέλο λογιστικής οργάνωσης των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι οι οντότητες που επιθυμούν, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ, όμως με ρητή διάταξη του άρθρου 38 του νομοσχεδίου καταργούνται το Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

– Το Ε.ΓΛΣ περιλαμβάνει τους κανόνες του περιεχομένου και της συλλειτουργίας των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών, καθώς επίσης και το κεφάλαιο των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απόλυτα συνδεμένες με τους εν λόγω λογαριασμούς. Συνεπώς οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το Ε.ΓΛΣ (σήμερα όλες) πως θα εφαρμόσουν ένα καταργημένο νομοθέτημα και πως θα αντιμετωπίζουν τους παντοειδείς ελέγχους όταν το νομοσχέδιο προβλέπει διαφορετικές Οικονομικές Καταστάσεις; Και πως θα αποφύγουν το πρόσθετο κόστος της σύνδεσης των Οικονομικών Καταστάσεων με τους λογαριασμούς του Ε.ΓΛΣ; Οι απόψεις αυτές των συντακτών του νομοσχεδίου στερούνται σοβαρότητας.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου εισηγούνται την κατάργηση της Ομάδας 8 του Ε.ΓΛΣ και την κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να καταρτίζουν το λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης, θεωρώντας ότι το σύστημα του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων είναι περίπλοκο.

– Ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων αποτελεί το Α και το Ω της πληροφόρησης της διοίκησής τους και το βασικό εργαλείο που διευκολύνει κάθε έλεγχο της επιχείρησης, ενώ συγχρόνως η επιχείρηση με τη μη δημοσιότητα του λογαριασμού αυτού εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα του παντοειδούς κόστους λειτουργίας της έναντι του ανταγωνισμού. Αν καταργηθεί η υποχρεωτική κατάρτιση του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, που θα υπάρχουν διαθέσιμα για τη διοίκηση και για τους πάσης φύσεως ελέγχους των επιχειρήσεων τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αποθεμάτων ενάρξεως και λήξεως κάθε περιόδου, των αγορών της περιόδου, των εσόδων κατ’ είδος της περιόδου και των εξόδων κατ’ είδος της ίδιας περιόδου;

– Αν οι συντάκτες του νομοσχεδίου είχαν μελετήσει το Ε.ΓΛΣ και τους δικαιολογητικούς λόγους της δομής του Σχεδίου Λογαριασμών και των Οικονομικών Καταστάσεων ή αν είχαν ρίξει έστω και μία ματιά στα Γενικά Λογιστικά Σχέδια της Γαλλίας και της Γερμανίας στα οποία βασίστηκε η Λογιστική Τυποποίηση των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας), δεν θα διατύπωναν τέτοιες σκέψεις και δεν θα κατέληγαν στο γκρέμισμα της Ελληνικής τυποποίησης, για τη δόμηση της οποίας χρειάστηκαν 20 χρόνια προεργασιών (1950 – 1970), πέντε χρόνια μελετών του διεθνούς περιβάλλοντος και της Ελληνικής πραγματικότητας και 7.000 σελίδες απόψεων και εισηγήσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων, των Επαγγελματικών τους Οργανώσεων και της τότε Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου εισηγούνται την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της Αναλυτικής Λογιστικής.
– Οι Ελληνικές επιχειρήσεις και οι Επαγγελματικές τους Οργανώσεις ποτέ δεν συμφώνησαν με την υποχρεωτικότητα της Αναλυτικής Λογιστικής της Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ, πράγμα που ισχύει και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοντέλο της Ομάδας 9 του Ε.ΓΛΣ, στην περίπτωση που εφαρμόζεται από την επιχείρηση Αναλυτική Λογιστική, προβλέπει το βασικό σκελετό των πρωτοβάθμιων λογαριασμών που επίσης εφαρμόζεται προαιρετικά.
– Το Υπουργείο Οικονομικών, με φορολογικούς νόμους, στην προσπάθεια του να ελεγχθεί κάθε μεγάλη επιχείρηση που διαθέτει αποθέματα, επέβαλε την μερική υποχρεωτική εφαρμογή της Ομάδας 9. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις εμμένουν στις αρχικές εισηγήσεις τους, δηλαδή στη δυνατότητά τους να οργανώνουν τη διοικητική λογιστική τους μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους επιδιωκόμενους, από κάθε μία, στόχους.
– Η Λογιστική Τυποποίηση της Γενικής Λογιστικής, η κατ’ είδος καταχώρηση και παρακολούθηση των εξόδων (Ομάδας 6 Ε.ΓΛΣ) και των εσόδων (Ομάδας 7 Ε.ΓΛΣ) και η κατάρτιση του αξιόπιστου λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με απόλυτη λογιστική σύνδεσή του με τα αποθέματα (Ομάδας 2 Ε.ΓΛΣ) και τα κατ’ είδος έξοδα και έσοδα, αποτελούν σοβαρά εργαλεία στους ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών για τους παντοειδείς ελέγχους σύλληψης της φορολογητέας ύλης και πληρωμής των φόρων.

– Οι συντάκτες του νομοσχεδίου εισηγούνται την κατάργηση των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων του δημοσίου τομέα (νοσοκομείων, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) με το αιτιολογικό ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα να διατηρεί πολλά λογιστικά πλαίσια.
– Δεν αποτελεί αντικείμενο των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Επαγγελματικών τους Οργανώσεων να πάρουν θέση στις απόψειςτων συντακτών του νομοσχεδίου για το δημόσιο τομέα. Εκείνο όμως που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η Ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τα μακροοικονομικά στοιχεία του Κράτους και κυρίως για τις δαπάνες του προϋπολογισμού από το ύψος των οποίων εξαρτάται η φορολόγησή τους, είτε ως επιχειρήσεων, είτε ως μετόχων αυτών.

– Η Λογιστική Τυποποίηση και του δημοσίου είναι βέβαιο ότι πολλά θα συνεισφέρει στη διαφάνεια του τομέα αυτού και θα εξασφαλίσει ίση μεταχείριση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ι. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

– Οι Επαγγελματικές Οργανώσεις πρέπει να ζητήσουν από την Κυβέρνηση να αποσυρθεί το υπό άτυπη διαβούλευση νομοσχέδιο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Συναφείς Ρυθμίσεις» και να συσταθεί Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων, των Επαγγελματικών Οργανώσεων, του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, της ΕΛΤΕ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την επικαιροποίηση του Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και την προσαρμογή του Κωδ. Ν.2190/1920 στην Οδηγία 213/34/ΕΕ/26.07.2013.

– Το Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980), για τους Κανόνες Αποτίμησης θα παραπέμπει ευθέως στον Κωδ. Ν.2190/1920, ο οποίος θα συνεχίσει να περιλαμβάνει και όλες τις οικονομικολογιστικές διατάξεις με ευθεία παραπομπή στο Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) για το Σχέδιο Λογαριασμών και τη συλλειτουργία τους και για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) θα συμπληρωθεί στο Κεφάλαιο των Οικονομικών Καταστάσεων με τις Οικονομικές Καταστάσεις των χρηματοοικονομικών ροών, των μεταβολών της Καθαρής Θέσης και των αντίστοιχων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Εναλλακτική πρότασή μας είναι η συγχώνευση των οικονομικολογιστικών διατάξεων του Κωδ. Ν.2190/1920 και του περιεχομένου του Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) σε ένα νομοθέτημα (νόμο ή Π.Δ.) με την ονομασία «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», έτσι ώστε να υπάρχει ένα νομοθέτημα με όλες τις λογιστικές διατάξεις και με όλους τους Κανόνες Αποτίμησης. Οι σχετικές με τις φορολογικές διαδικασίες διατάξεις, απλοποιημένες όπως θα συμφωνήσει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τις Επαγγελματικές Οργανώσεις, κατά τη γνώμη μας πρέπει να περιλαμβάνονται σε χωριστό νομοθέτημα, ώστε ο χειρισμός τους στο μέλλον να μη θίγει τις σταθερές διατάξεις της Λογιστικής Τυποποίησης του προτεινόμενου νέου νόμου.

– Κάθε νόμος, είτε φορολογικός, είτε άλλης φύσεως και για οποιαδήποτε οικονομική οντότητα θα παραπέμπει ευθέως στο Ε.ΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και στον Κωδ. Ν.2190/1920 ή στο νέο νόμο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

– Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες, σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εταιρείες όπως προβλέπεται στον Κωδ. Ν.2190/1920.

– Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ από τις μη εισηγμένες εταιρείες όπως προβλέπεται στον Κωδ. Ν.2190/1920 με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

– Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ/26.07.2013 θα έχουν τις διευκολύνσεις που προβλέπει η Οδηγία αυτή, εφόσον κριθεί από την Κυβέρνηση ότι πρέπει να ενσωματωθούν στο εσωτερικό δίκαιο.

– Για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων και ομίλων θα πρέπει να συντονιστούν οι Επαγγελματικές Οργανώσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία και να αποφασιστούν τα όρια κάθε κατηγορίας, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ –
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

1. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δικηγόρος – Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Μελών του Σ.Ε.Β. και του Συνδέσμου Α.Ε. & Ε.Π.Ε., τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης – Γενικός Εισηγητής της 30μελούς Ομάδας που κατάρτισε το Ε.ΓΛΣ

2. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, Επ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και επί 20ετία Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής, Τεχνικός Σύμβουλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

3. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., επ. Μέλος του Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α., τέως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

4. ΞΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, Στέλεχος της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

5. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, Στέλεχος της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και Εισηγητής Λογιστικής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ

6. ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
τ. Διευθυντής Λογιστηρίου πολυεθνικής Α.Ε. και Εισηγητής Λογιστικής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ

7. ΔΕΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΒΑ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Μηχανοργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μελών του Σ.Ε.Β. και του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

V. Για πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών του Περιοδικού, σας διαβιβάζω το κείμενο του νομοσχεδίου, προκειμένου να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, καθόσον λόγω της εκτάσεώς του μάλλον είναι αδύνατη η δημοσίευσή του στο Περιοδικού.

Πηγή : capital

Αφήστε μια απάντηση