Η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και οι διαδικασίες στο Γ.Ε.ΜΗ.

/
Ημερομηνία07 Δεκ 2016
/

Μετά την κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1163/2016 του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διακοπή εργασιών των φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών, είχαν προκύψει —εκτός των άλλων— και ορισμένες απορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτών σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου (σ.σ. αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ) δίνονται διευκρινίσεις στα ζητήματα που ανέκυπταν σχετικά με τις υποχρεώσεις προς αυτό (Γ.Ε.ΜΗ).

Ας δούμε όμως όσα προβλέπονται στην απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., αλλά και στο ψηθισθέν νομοσχέδιο:

►  Στην ΠΟΛ. 1163/2016  μεταξύ άλλων έγιναν γνωστά τα εξής:

Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας (σ.σ. 23.11.2016), απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.  Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.

 

► Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη βουλή θεσπίστηκαν τα ακόλουθα:

Τροποποιήσεις του ν. 3419/2005 (Α’ 297)1

  1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«ε. Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ., για τις οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο.»

Αιτιολογική έκθεση: Εφόσον από τα πραγματικά γεγονότα αποδεικνύεται πως ο χρόνος της παύσης εργασιών μιας επιχείρησης είναι προγενέστερος της 23-11-2016 και η σχετική πληροφορία διαβιβάζεται αρμοδίως στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., τότε η επιχείρηση αυτή θα διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία διαγραφής ίδια με αυτή της πραγματικής παύσης εργασιών. Η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο τρόπος απόδειξης του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών και εν γένει οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιγράφονται στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Στη συγκεκριμένη διάταξη υπάγονται μόνο οι επιχειρήσεις των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών προηγείται της 23-11-2016 επειδή η εν λόγω ημερομηνία είναι η ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (σ.σ. βλ. ΠΟΛ. 1163/2016.

  1. Στο άρθρο 6 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεών τους για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.»

Η υπάρχουσα παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 αναριθμείται σε 4.

Αιτιολογική έκθεση:  Όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. Επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

  1. Στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την καταβολή επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.»

Αιτιολογική έκθεση: Όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους. Επίσης, επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβαίνουν σε διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τις 23.11.2016: Οι υπόχρεοι αυτοί, κατά τη διαδικασία διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που είτε είχαν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή όχι και προβαίνουν σε διακοπή εργασιών με ημερομηνία πραγματικής διακοπής πριν τις 23.11.2016: Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών να καταθέσουν και αποδεικτικό της λύσης τους, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον από τα τα διαβιβαζόμενα στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία2 προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο.

Επίσης, όσοι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των ανωτέρω, θα απαλλάσσονται τόσο από τις οφειλές των επιμελητηριακών τελών και των τελών Γ.Ε.ΜΗ., όσο και από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε έτη που έπονται του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους.

Τέλος, οι επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί έως σήμερα στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος της παύσης εργασιών τους είναι αποδεδειγμένα προγενέστερος της 23-11-2016 παύουν να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση είτε αυτή είναι υποχρέωση εγγραφής/καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε είναι υποχρέωση καταβολής επιμελητηριακών τελών και τελών Γ.Ε.ΜΗ.

 

___________________

[1] Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια εκκαθάρισης των μητρώων του κράτους από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που μετέπεσαν σε αυτό αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβούν στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργές. Η προσπάθεια εκκαθάρισης του Γ.Ε.ΜΗ. συνδέεται με αντίστοιχες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης αυτών, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/2016 (Β’ 3779).

[2] Να θυμίσουμε ότι στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1163/2016 αναφέρονται τα ακόλουθα: «3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση με τους φορολογούμενους (Α.Φ.Μ. επωνυμία ημερομηνία διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες τους με τις διαδικασίες της παρούσας».

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση