Η εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) – Η παράβαση, τα πρόστιμα και οι ασάφειες των διατάξεων

/
Ημερομηνία25 Νοέ 2015
/

Σύνταξη – επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου 4337/2015 στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. αλλά και τις καταργήσεις των άρθρων του 2523/1997, έχει δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το τι ισχύει αναφορικά με τα πρόστιμα στις περιπτώσεις μη δήλωσης φορολογικών μηχανισμών ή ταμειακών μηχανών. Οι κυρώσεις για τη συγκεκριμένη παράβαση ορίζονται στο άρθρο 10 του νόμου 1809/1988, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του νόμου 2523/1997.

Ας δούμε όμως όλες τις σχετικές διατάξεις γύρω από το μείζον αυτό θέμα που ομολογουμένως απασχόλησε και απασχολεί ακόμη πολλούς.

 

Ι. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης και πρόστιμα

 

 

1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 34 του νόμου 3522/2006 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 και επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από 1/1/2007 και με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου εφόσον γι΄ αυτές προβλέπεται επιεικέστερη μεταχείριση σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται και για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί πριν την 1/1/2007.

 

Το άρθρο 10 του νόμου 1809/1988 ορίζει πλέον τα εξής:

Άρθρο 10.

 1. Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής:
  ……

δ) Η μη δήλωση κάθε φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος θεωρείται γενική παράβαση και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση. Για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος, μετά την προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού, καταλογίζεται μία παράβαση ανά εκπρόθεσμη δήλωση ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της και του πλήθους των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση.
……

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1024/15.2.2007

 

ΥΠΑΙΤΙΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Σ.Β.
17.

*

Χρήστες ή κάτοχοι φορ/κών μηχ/σμών και συστημάτων ή οποιοσδήποτε τρίτος Μη δήλωση κάθε φορ/κού μηχανισμού ή συστήματος

Άρθρο 10, παρ.3, περ. δ. πρώτο εδάφιο

Γενική παράβαση – Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 περ. α΄ του άρθρου 5 του ν.2523/1997. (Επιβάλλεται δηλαδή ένα πρόστιμο ανά χρήση ).

1
18.

*

Εκπρόθεσμη δήλωση φορ/κού μηχανισμού ή συστήματος

Άρθρο 10, παρ.3, περ. δ. δεύτερο εδάφιο .

Γενική παράβαση-Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2, περ. α του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

Επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανά εκπρόθεσμη δήλωση ανεξάρτητα του πλήθους των φορ/κών μηχ/σμών και του χρόνου υποβολής της.

1
19. Πρόσωπα που κατ’ ανάθεση της Επιτροπής του άρθρου 7 αναλαμβάνουν την διενέργεια ελέγχων φ.τ.μ. και συστημάτων. Βεβαίωση ανακριβώς αποτελεσμάτων ελέγχων

Άρθρο 10, παρ.6

100

 

Οι παραβάσεις των περιπτώσεων 17 και 18 έχουν εφαρμογή τόσο όταν υπαίτιος είναι ο χρήστης ή o κάτοχος (ή οποιοσδήποτε τρίτος) του φορολογικού μηχανισμού, όσο και όταν υπαίτιος είναι η επιχείρηση πώλησης φορολογικών μηχανισμών.

Παράδειγμα.

Διενεργείται έλεγχος σε επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας στις 25/2/2007 και διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιεί για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, φορολογική ταμειακή μηχανή την οποία προμηθεύτηκε το έτος 2005 μη δηλωμένη.

Στο παράδειγμα αυτό πέραν των παραβάσεων που θα καταλογιστούν για την έκδοση αποδείξεων από τη μη δηλωμένη φ.τ.μ., θα καταλογισθεί και μία γενική παράβαση ανά διαχειριστική περίοδο για τη μη δήλωση της φ.τ.μ. και θα επιβληθεί πρόστιμο ως εξής:

2005 586 ευρώ*

2006 586 ευρώ*

2007 586 ευρώ*

Έστω ότι επιτηδευματίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. στις 25/2/2007 προκειμένου να δηλώσει εκπρόθεσμα δύο (2) φ.τ.μ. που προμηθεύτηκε το έτος 2005

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά την εκπρόθεσμη δήλωση της φ.τ.μ., θα καταλογισθεί μία γενική παράβαση και θα επιβληθεί ένα πρόστιμο ύψους 586 ευρώ, ανεξάρτητα από το πλήθος των φ.τ.μ. που δηλώνονται εκπρόθεσμα και τις διαχειριστικές περιόδους που έχουν παρέλθει από τότε που όφειλε να τις δηλώσει.
*Τα πρόστιμα που προβλέπει η ανωτέρω απόφαση έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2007.

Αναλυτικά : Το πρόστιμα των υποπεριπτώσεων αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 3842/2010 (από 586 σε 600, από 293,00 σε 300,00 και από 880,00 σε 900,00). (Τα νέα πρόστιμα ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 92 του νόμου 3842/2010, για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 1/6/2010, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους. Δεν ισχύει δηλαδή για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2010 και διαπιστώνονται μετά από την ημερομηνία αυτή οπότε γι΄ αυτές επιβάλλεται το πρόστιμο με βάση υπολογισμού αυτή που οριζόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Τα πρόστιμα πλέον μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 3842/2010, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 είναι τα ακόλουθα:

2.Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
α) Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ’ ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:
α.α. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας τριακόσια (300) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε τετρακόσια (400) ευρώ.
α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας εξακόσια (600) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε οκτακόσια (800) ευρώ.
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας εννιακόσια (900) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.
Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε τήρηση Β’ κατηγορίας βιβλίων, εκτός από τους ιδρυτές Ε.Π.Ε. και Α. Ε. για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων.

 

 

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/24.3.2015 και το άρθρο 12 του ν.4308/2014 ορίζονται τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις κατόχου/χρήστη Φ.Η.Μ. Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

8.1. Διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δ’ Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET (έντυπο Δ13 ή Δ14) και εντός της καθορισμένης προθεσμίας από την έναρξη ή παύση χρήσης του Φ.Η.Μ.. Η ημερομηνία έναρξης ή παύσης καθορίζεται από την ημερομηνία του πρώτου ή τελευταίου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ αντίστοιχα.

 

Νόμοι 4308/2014 Άρθρο 12 – Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:
α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω μέσου.
β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του μέσου.

 

Το άρθρο 10 του νόμου 1809/1988, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 38 του νόμου 4308/2014 παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την 31.12.2014, ενώ στις 17.10.2015 μετά και την ψήφιση του νόμου 4337/2015 και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 αυτού, η ισχύς του επεκτάθηκε μέχρι την 31.12.2015.

Άρθρο 6 νόμου 4337 – Τροποποιήσεις του ν. 4308/2014

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.»

Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

 1. Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
 2. Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

 

 

ΙΙ. Ο συμβιβασμός

Σχετικά με το θέμα του συμβιβασμού έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τις πράξεις προ την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως επιεικέστερος ο νόμος 2523/1997 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3842/2010, που επιτρέπει τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξάλειψης του αξιοποίνου για αδικήματα τελεσθέντα έως 31.12.2013, ανεξαρτήτως του πότε αυτά διαπιστώνονται ή οριστικοποιούνται.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.2523/1997, ισχύουν τα εξής:

 1. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 48(44) του νυν άρθρου 72 (πρώην άρθρου 66 ) του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) η οποία προστέθηκε με τον νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και ισχύει από 1.1.2014 μέχρι και την 17.10.2015 οπότε και καταργήθηκε με τον άρθρο 7 του νόμου 4337/2015, ίσχυσαν τα εξής:

(44) 48. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, και το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου (περιορισμός λόγω συμβιβασμού), εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον Προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής.
Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφόσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειές της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1140/13.5.2014 είχαν γίνει δεκτά τα ακόλουθα:

«[…] Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 για τις παραβάσεις εκείνες για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 (πλην της παραγράφου 10) του ν. 2523/1997 (παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988)) και έχουν διαπραχθεί μέχρι την 31.12.2013, καθώς και των παραβάσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που έχουν διαπραχθεί μέχρι την 26.7.2013 (για τις οποίες δεν υποβάλλεται δήλωση για υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013), ανεξαρτήτως του χρόνου διαπίστωσής τους […]».

Με τον ίδιο νόμο (σ.σ. ν.4337/2015) και συγκεκριμένα με το άρθρο 7 αυτού, καταργήθηκε το άρθρο 5 του νόμου 2523/1997 από 17.10.2015 . Αναλυτικά η διάταξη αυτή ορίζει:

Άρθρο 7 νόμου 4337/2015 – Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α’179), που εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι παράγραφοι 30, 32, 33, 34 και 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, κατά το μέρος που αφορούν τις ως άνω παραβάσεις, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4337/2015 αναφέρονται τα εξής:

 1. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ. Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α’ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α’ 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:
  α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
  β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ποσό ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας.
  γ) Όταν δεν δύναται να προσδιορισθεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
  δ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου.
  ε) Στην περίπτωση λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου, ποσό 10% της αξίας του στοιχείου για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
  στ) Για παραβάσεις που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας (μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση.
  ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.

Η ανωτέρω περίπτωση ζ’ καλύπτει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, τις λοιπές παραβάσεις του ΚΒΣ και του Κ.Φ.Α.Σ., και όχι την παράβαση της μη δήλωσης ΦΗΜ, η οποία ορίζεται όπως προαναφέραμε με το  άρθρου 10 του ν.1809/1988.

 

Τέλος, στην πρόσφατα εκδοθείσα ερμηνευτική εγκύκλιο των άρθρων 53-62 του ΚΦΔ, ΠΟΛ.1252/20.11.2015 αναφέρονται τα εξής:

 1. Σχετικά με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) επισημαίνεται ότι για παραβάσεις που διαπράττονται έως την 31.12.2015 επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 4308/2014, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015)”

Στην ανωτέρω απόφαση εκ παραδρομής αναφέρεται η λέξη “πρόστιμα”, αφού οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1809/1988 όπως επισημάναμε ανωτέρω, αναφέρονται στο είδος της παράβασης, και όχι στα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στα οποία παραπέμπει η διάταξη αυτή.

 

ΙΙΙ. Συμπεράσματα – προβληματισμοί.

Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω, κατά την άποψή μας, προκύπτουν τα εξής πρόστιμα για την παράβαση της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Η.Μ.:

Παράβαση μη δήλωσης Φ.Η.Μ. Τήρηση αρχείων (βιβλίων και στοιχείων)
Εφόσον η παράβαση διαπράχθηκε Μη υπόχρεοι Απλογραφικά Διπλογραφικά
Από 1.1.2007 έως 31.5.2010 293,00 ( περιορισμός / συμβιβασμός ) 586,00 ( περιορισμός / συμβιβασμός ) 880,00 ( περιορισμός / συμβιβασμός )
Από 1.6.2010 Έως 31.12.2013 300,00 (100,00 περιορισμός / συμβιβασμός ) 600,00 (200,00 περιορισμός / συμβιβασμός) 900,00 (300,00 περιορισμός / συμβιβασμός)
Από 1.1.2014 μέχρι 16.10.2015 300,00 (δεν υπάρχει συμβιβασμός) 600,00 (δεν υπάρχει συμβιβασμός) 900,00 (δεν υπάρχει συμβιβασμός)
Από 17.10.2015 έως 31.12.2015 300,00* 600,00* 900,00*

* Αν και οι διατάξεις του άρθρου 5 καταργήθηκαν από 17.10.2015 με την παρ. 6. του άρθρου 7 του ν.4337/2015, από την διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης αλλά και από την αιτιολογική έκθεση διακρίνουμε ότι ο νομοθέτης καταργεί την διάταξη αυτή έχοντας υπόψιν τα πρόστιμα των πλαστών και εικονικών τιμολογίων, καθώς και τα λοιπά πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Α.Σ., και όχι τις λοιπές παραβάσεις όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.1809/1988. Συνεπώς κατά την άποψή μας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, (ημερομηνία κατά την οποία καταργείται το άρθρο 10 του ν.1809/1988), συνεχίζουν να ισχύουν τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1977 για την παράβαση της μη δήλωσης Φ.Η.Μ.. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται νομικό κενό ως προς το πρόστιμο της συγκεκριμένης παράβασης.

 1. IV. Επίλογος

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις προσωπικές μας απόψεις που ερείδονται στις κείμενες διατάξεις, έτσι όπως τις έχουμε αντιληφθεί μέσω της δικής μας ερμηνευτικής προσέγγισης. Σε κάθε περίπτωση το υπ. Οικονομικών θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα καθώς εκκρεμούν αρκετά πρόστιμα στις Δ.Ο.Υ. και τα οποία οι υπάλληλοι δεν μπορούν προχωρήσουν, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά και της ασάφειας που έχει δημιουργηθεί από την πληθώρα των διατάξεων που διέπουν την συγκεκριμένη παράβαση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην πρόσφατη εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015 δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για το φλέγον αυτό ζήτημα, γεγονός που μας βυθίζει ολοένα και περισσότερο σε πιο έντονους προβληματισμούς.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση