Η εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τoν χειρισμό των Α.Π.Δ και για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.

/
Ημερομηνία11 Ιούλ 2016
/

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 22/2016 από το ΙΚΑ για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Για την υποβολή ΑΠΔ με την εγκύκλιο δόθηκαν οι εξής οδηγίες:

…..

Ε. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.Δ. μηνός 6/2016

Διαπιστώθηκε ότι, αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αυτοαπασχολούμενοι, έχουν ήδη καταβάλει, για την μισθολογική περίοδο 06/2016, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις, αύξηση του ποσοστού 1%.

Για τον λόγο αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α και μόνο για το ποσοστό 1%, μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου (6ος) 2016, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2016.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά( άρθρο 27 παρ. 8 Α.Ν. 1846/51).

Στις περιπτώσεις αυτές για τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύψουν από τον Έλεγχο Δηλωθέντων Καταβληθέντων θα πρέπει, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, να ακυρώσει ή να μειώσει αντίστοιχα την πράξη κατά το ποσό που αναλογεί στη διαφορά του ποσοστού ασφαλίστρου.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016) και μετά, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν Α.Π.Δ. στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα νέα ποσοστά εισφορών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
Στους εργοδότες που έχουν υποβάλει Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 6/2016, με τύπο δήλωσης (01) Κανονική και Κ.Π.Κ., που δεν συμπεριλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού εισφορών (1%) υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (για τον κλάδο ΕΤΕΑ), δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., έως 30-09-2016

Η εν λόγω Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., θα υποβληθεί μόνο για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 6/2016 και θα αφορά το συμπληρωματικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς 1% στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.

Για την απεικόνιση στην Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. της επικουρικής ασφάλισης, θα καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, με Τύπο Αποδοχών (17), χωρίς Ημέρες Εργασίας και θα καταχωρείται το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών μηνός 6/2016 (κανονική μισθοδοσία, επίδομα άδειας, υπερωρίες, κ. λ. π.).

Θα καταχωρείται ο Κ.Α.Δ. ΙΚΑ 0010 (ανεξαρτήτως Κωδικού Δραστηριότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο ανήκει η επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη ή του αυτοαπασχολούμενου) και οι παρακάτω Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ., :

  1. Για Μισθωτούς

α) Κωδικός Ειδικότητας 000200, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΜΙΚΤΑ από 1-6-2016» και,

Κ.Π.Κ. 993, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΜΙΚΤΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. – ΜΙΚΤΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).
β) Κωδικός Ειδικότητας 000201, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΒΑΡΕΑ από 1-6-2016» και,

Κ.Π.Κ. 994, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΒΑΡΕΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. – ΒΑΡΕΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).

  1. Για τους Αυτοαπασχολούμενους

Κ.Π.Κ.995, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» με ποσοστό ασφάλισης 1%

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ανωτέρω Κωδικών είναι η ύπαρξη Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 6ου /2016

Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ήδη τροποποιηθεί με τα νέα ποσοστά εισφορών και κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μόνο με τα νέα ποσοστά, η Συμπληρωματική Α.Π.Δ. για τη διαφορά του ποσοστού ασφαλίστρου δύναται να υποβληθεί μέσω διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 6ου/2016.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη με μαγνητικό μέσο.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί των ανωτέρω διατάξεων (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λ.π.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, τηλ. 210 327500.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση