Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ. Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

/
Ημερομηνία20 Δεκ 2011
/

Η δήλωση προσωρινής ακινησίας των αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Η αυθαίρετη ερμηνεία των φορολογικών νόμων και εγκυκλίων από μεγάλη μερίδα εφοριακών υπαλλήλων.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Επαναφέρουμε  προς ενημέρωση των αναγνωστών και των συναδέλφων  το άρθρο που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο σχετικά με τη δήλωση ακινησίας των αυτοκινήτων, μιας και ήδη πολλοί φορολογούμενοι σπεύδουν στις Δ.Ο.Υ. για να καταθέσουν τις πινακίδες.

Τις τελευταίες ημέρες κάθε  έτους, εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο να συρρέουν στις Δ.Ο.Υ. όλης της Ελλάδας φορολογούμενοι, προκειμένου να καταθέσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων ή των μοτοσυκλετών τους, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το επόμενο έτος. Οι κάτοχοι  αυτοκινήτων και δικύκλων οχημάτων είδαν τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας που έλαβαν από την Γ.Γ.Π.Σ. να είναι  αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας και μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους,  πολλοί είναι εκείνοι που αποφάσισαν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους και προσέρχονται καθημερινά στα τμήματα αυτοκινήτων των εφοριών όλης της Ελλάδας. Η ταλαιπωρία που περιμένει τους φορολογούμενους είναι μεγάλη, καθώς υποχρεώνονται να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προσωρινής ακινησίας των οχημάτων τους.

Όμως, εκτός από την ταλαιπωρία που αναφέραμε, οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την αυθαίρετη ερμηνεία  από πλευράς εφοριακών υπαλλήλων του φορολογικού νόμου και των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περισσότερες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. αλλά και οι υπάλληλοι αυτών, ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις διατάξεις που προβλέπει ο νομοθέτης για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να τεθεί ένα όχημα σε ακινησία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι υποχρεώνουν τους πολίτες εκτός των άλλων να προσκομίσουν και το έντυπο Ε9 προκειμένου να αποδείξουν που θα παραμένει προσωρινά σε ακινησία το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλκέτα τους.

Πουθενά όμως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι να φεύγουν οι φορολογούμενοι άπραγοι και να επανέρχονται έχοντας ανά χείρας το έντυπο Ε9, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Το μέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί  με το  άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων».

Το παραθέτουμε για ενημέρωση των αναγνωστών.

 «Άρθρο 22.

Δήλωσις ακινησίας.

1.  Εις  περίπτωσιν  ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου  το  αυτοκίνητον  τίθεται  εις ακινησίαν,  υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. Έφορον  δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν` αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες  την  ακινησίαν λόγοι  και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός).  Η  δήλωσις  ακινησίας  δεν  λαμβάνεται  υπ΄  όψιν  εάν  δεν παραδοθώσιν  συγχρόνως  η  άδεια  κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου. Άμα τη υποβολή δηλώσεως  ακινησίας   ο Οικονομικός  Έφορος  προβαίνει εις την  κατάλληλον σφράγισιν  του  εν ακινησία  δηλουμένου  αυτοκινήτου  προς   τον   σκοπόν   της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων  περί  τούτου  πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως  ακινησίας  και  του  κατά τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου  σφραγίσεως ο Οικον. Έφορος προβαίνει οίκοθεν  εις  την  έκπτωσιν  των  τελών του εξαμήνου,  δι’ ο  δηλούται  ότι  το  αυτοκίνητον θέλει παραμείνει  εις ακινησίαν.

2.  Δήλωσις  ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ`  όψιν  διά  την  έκπτωσιν  των  τελών  του εξαμήνου τούτου.

3. Αυτοκίνητον όχημα, δι’ ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήση  δι’ οιανδήποτε αιτίαν.

4.   Εις   περίπτωσιν   διακοπής  ακινησίας  επί  σκοπώ  θέσεως  του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού  υποχρεούται προηγουμένως  να  δηλώση  τούτο εις τον Οικονομικόν Έφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον.  Έφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.

5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

6.  Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής  ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής  ή υπεξαιρέσεως αυτού.
Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι’ ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις  της  κατά  τ`  ανωτέρω  οριζομένης διαδικασίας,  είτε  εκ  λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του  αυτοκινήτου  είτε  εκ  τοιούτων  αναγομένων  εις  την πραγματικήν  κατάστασιν  του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα.  Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό Έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας.»

Το έτος 2002, ψηφίστηκε ο νόμος 2992/2002 με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόμου αυτού είχαν οριστεί τα εξής:

«ΑΡΘΡΟ 45 Λοιπές διατάξεις.

………..

6. Κάτοχος οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 93 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) “Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, υποχρεούται είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.Δ.Δ.Υ. Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται και η προσκόμιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην πρώτη περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Ο.Δ.Δ.Υ. στη δεύτερη περίπτωση.»

Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε τις παραπάνω διατάξεις με την απόφαση ΠΟΛ. 1253/2002 η οποία είχε ως εξής:

 «Yπ. Oικον. 1089390/8.11.2002, πολ. 1253

Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Kοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του N. 2992/ 2002.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του N. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦEK 54 A/20.3.2002.

1. Mε τις διατάξεις της κοινοποιούμενης παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται υποχρέωση του κατόχου του οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε Δ.O.Y., είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση ή εκποίηση ή απόσυρση στον OΔΔY. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων ο κάτοχος του οχήματος πρέπει: Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή δηλώσει ότι θα φυλάξει το όχημα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου N. 1599/86 στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού. Σημειώνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού κλειστού χώρου περιλαμβάνεται και ο ιδιωτικός περιφραγμένος χώρος. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή το όχημα το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον O.Δ.Δ.Y. να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του O.Δ.Δ.Y.

2. Oι Δ.O.Y., στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος δηλώσει ότι θα φυλάξει το όχημα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ενημερώσουν το KEΠYO για την ακινησία αυτή. Eφόσον ο κάτοχος του οχήματος παραδώσει το όχημα στον O.Δ.Δ.Y. για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) μαζί με το πιστοποιητικό του O.Δ.Δ.Y. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Mεταφορών και Eπικοινωνιών για την οριστική διαγραφή του εν λόγω οχήματος από το Mητρώο οχημάτων. H ενημέρωση του KEΠYO για την διαγραφή θα γίνεται απευθείας από το Yπουργείο Mεταφορών και Eπικοινωνιών.

3. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 48, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 20.3.2002 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως).»

Αυτό που προκύπτει εναργώς από την παράθεση της νομοθεσίας και της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και η προσκόμιση του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους προκειμένου να θέσουν σε  προσωρινή ακινησία το όχημά τους. Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα αναγράφει αυτά που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002.

Πρέπει να καταστεί σαφές στους αρμοδίους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύουν τους εκάστοτε νόμους κατά το δοκούν, αλλά θα πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν αυτά που ρητώς προβλέπονται  από τον νομοθέτη. Η αντίθετη συμπεριφορά από την  πλευρά τους οδηγεί στην δικαιολογημένη αγανάκτηση των φορολογούμενων πολιτών.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση