Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από 1.6.2016: Α.Π.Δ., πλαφόν, εισφορές – Νέα ανακεφαλαίωση

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2016
/

Μετά την κοινοποίηση της εγκυκλίου του Ι.Κ.Α. 22/11/7/2016 και της ορθής επανάληψής της, θα κάνουμε μία νέα ανακεφαλαίωση των εγκυκλίων και των οδηγιών που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την αύξηση από 1.6.2016 του ποσοστού εισφορών για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. (Νόμος 4387/2016, σχετικό άρθρο 97).
Στις 30 Ιουνίου 2016 δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος του υπ. Εργασίας [Αριθ. πρωτ.: Φ 80020/οικ 22104/Δ15. 405/ 30.6.2016  Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α’ 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης]

Με την εγκύκλιο αυτή έγινε η γνωστοποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται τα νέα ποσοστά εισφορών Ε.Τ.Ε.Α, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους, για τα χρονικά διαστήματα από 1.6.2016 έως 31.5.2019, από 1.6.2019 έως 31.5.2022, και από 1.6.2022 και μετά. Δόθηκαν τέλος κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι τα νέα ποσοστά που ισχύουν πλέον από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 είναι:

– 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη.
► Στις 6 Ιουλίου 2016 το ΙΚΑ με ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό ότι οι Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές, με τα νέα ποσοστά εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.. Στην ίδια ανακοίνωση, το ΙΚΑ ενημερώνει, ότι επιπλέον οδηγίες για την υποβολή Α.Π.Δ., και τη διαχείριση των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ., πριν από την αύξηση του ποσοστού των εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., θα δοθούν μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Ε.Τ.Ε.Α.

► Στις 7 Ιουλίου 2016, δόθηκε στην δημοσιότητα η εγκύκλιος του Ε.Τ.Ε.Α. [Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 100984/7.7.2016 Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016 ] συνοδευόμενη από το σχετικό Δελτίο τύπου με την οποία κοινοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 για την αύξηση των εισφορών του επικουρικού ταμείου και γίνεται επίσης γνωστό, ότι οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές Ε.Τ.Ε.Α. για τους μήνες 6ο και 7ο/2016 χωρίς την προσαύξηση, μπορούν να αποδώσουν την αναδρομική αύξηση έως 30/09/2016 χωρίς την επιβολή προσθέτων κυρώσεων.

Εκκρεμότητες (μέχρι και σήμερα το μεσημέρι):

α) Η απόφαση του ΙΚΑ για τον χειρισμό των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ. (μέχρι 6.7.2016) με τα παλαιά ποσοστά, αλλά και γενικά άλλες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιουνίου. Σχετική αναφορά γίνεται και στην σημερινή απόφαση του Ε.Τ.Ε.Α.: “Ειδικά όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής Α.Π.Δ. θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.”

β) Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και του ΙΚΑ σχετικά με την βάση υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών. Και στην εγκύκλιο του Yπ. Εργασίας αλλά και στην εγκύκλιο του Ε.Τ.Ε.Α. αναφέρεται το εξής : “Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016, για το οποίο θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.”

► Στις 11.7.2016 το Ι.Κ.Α. κοινοποίησε την εγκύκλιο 22/11.7.2016 με την οποία δίνει διευκρινίσεις για το  άρθρο 97 του ν. 4387/2016. Διαβάστε με προσοχή ολόκληρη την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α προκειμένου να λύστε τυχόν απορίες. Σταχυολογώντας την εγκύκλιο αυτή επισημαίνουμε τα εξής1:

α) Σχετικά με την καταβολή εισφορών:

Διαπιστώθηκε ότι αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αυτοαπασχολούμενοι, έχουν ήδη καταβάλει, για την μισθολογική περίοδο 06/2016, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., χωρίς την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις, αύξηση του ποσοστού 1%. Για τον λόγο αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α και μόνο για το ποσοστό 1%, μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου (6ος) 2016, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2016. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 Α.Ν. 1846/1951).

β) Σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ.:

β.α. Για όσους δεν έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. μέχρι σήμερα: Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016) και μετά, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλουν Α.Π.Δ. στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα νέα ποσοστά εισφορών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

β.β. Για όσους υπέβαλαν Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 6/2016, με τύπο δήλωσης (01) Κανονική (το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως 5/7/2016, δηλαδή πριν την ανακοίνωση του Ι.Κ.Α.),  και Κ.Π.Κ. που δεν συμπεριλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού εισφορών (1%) υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. —δηλαδή με τα παλαιά ποσοστά— , δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) Α.Π.Δ., έως 30-09-2016. Η εν λόγω Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ., θα υποβληθεί μόνο για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 6/2016 και θα αφορά το συμπληρωματικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς 1% στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.

Για την απεικόνιση στην Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. της επικουρικής ασφάλισης, θα καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, με Τύπο Αποδοχών (17), χωρίς Ημέρες Εργασίας και θα καταχωρείται το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών μηνός 6/2016 (κανονική μισθοδοσία, επίδομα άδειας, υπερωρίες, κ. λ. π.).

Θα καταχωρείται ο Κ.Α.Δ. ΙΚΑ 0010 (ανεξαρτήτως Κωδικού Δραστηριότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον οποίο ανήκει η επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη ή του αυτοαπασχολούμενου). Για περαιτέρω λεπτομέρειες μελετήστε την εγκύκλιο του Ι..Κ.Α.

Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ήδη τροποποιηθεί με τα νέα ποσοστά εισφορών και κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μόνο με τα νέα ποσοστά. Η συμπληρωματική Α.Π.Δ. για τη διαφορά του ποσοστού ασφαλίστρου δύναται να υποβληθεί μέσω διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 6ου/2016. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη με μαγνητικό μέσο.

γ) Σχετικά με πλαφόν

Έως την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α., οι εισφορές θα υπολογίζονται όπως αυτές υπολογίζονταν από 1-12-2013 (εγκύκλιο 17/14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), δηλαδή με ανώτατο πλαφόν τα 5.543,55 ευρώ. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι θα συνεχίσουν να υπολογίζουν τις εισφορές βάσει του προϊσχύοντος πλαφόν και δεν απαιτείται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια για τις μισθολογικές περιόδους του 5/2016 και του 6/2016 (σ.σ. οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ισχύουν από 12.5.2016 και μετά).

Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 (σ.σ. 5.860,80 ευρώ) για το οποίο όμως —όπως αναφέραμε παραπάνω— θα εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Κ.Α.

► Σήμερα (σ.σ. 12.7.2016) το Ι.Κ.Α. κοινοποίησε ορθή επανάληψη της εγκυκλίου 22/2016 με διορθώσεις στους κωδικούς ειδικότητας για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους για την υποβολή της συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

Το μέρος του κειμένου που διορθώθηκε παρακάτω:

“1. Για Μισθωτούς

α) Κωδικός Ειδικότητας 000200 000203, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΜΙΚΤΑ από 1-6-2016» και, Κ.Π.Κ. 993, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΜΙΚΤΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. – ΜΙΚΤΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).

β) Κωδικός Ειδικότητας 000201 000204, με λεκτική περιγραφή «Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ-ΒΑΡΕΑ από 1-6-2016» και, Κ.Π.Κ. 994, με περιγραφή «Ασφάλιση στο ΕΤΕΑ – ΒΑΡΕΑ από 1/6/2016» και περιλαμβάνει μόνο κλάδο Ε.Τ.Ε.Α. – ΒΑΡΕΑ και έχει ποσοστό ασφάλισης 1% (0,50% ασφαλισμένου + 0,50% εργοδότη).

  1. Για τους Αυτοαπασχολούμενους

Κ.Π.Κ.995, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» με ποσοστό ασφάλισης 1%

  1. Για τους Αυτοαπασχολούμενους

→ Κωδικός Ειδικότητας 000202, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» Κ.Π.Κ.995, με λεκτική περιγραφή «Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ από 1-6-2016» με ποσοστό ασφάλισης 1%.”
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση