Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των ακινήτων από τη μέθοδο του κόστους στη μέθοδο της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία (σε λογιστικό πλαίσιο (Δ.Λ.Π.) μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των ακινήτων είτε μόνο για όλα τα επενδυτικά ακίνητα είτε μόνο για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2016
/

Η εταιρεία θα αναπροσαρμόσει τα ιδιόκτητα ακίνητα σε εύλογες αξίες εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο ΔΛΠ 8 με αλλαγή λογιστικής πολιτικής από τη μέθοδο κόστους σε αυτή της εύλογης αξίας.

Ερωτάται
1) Μπορεί να αναπροσαρμόσει την αξία μόνο των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ή θα πρέπει η αναπροσαρμογή να περιλαμβάνει όλα τα πάγια της κατηγορίας «ακίνητα» (ιδιοχρησιμοποιούμενα – επενδυτικά) στην εύλογη αξία τους.
2) Πως θα αντιμετωπισθεί η αλλαγή αυτή στις οικονομικές καταστάσεις.

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 29 του ΔΛΠ 16 η οικονομική οντότητα θα επιλέξει είτε τη μέθοδο του κόστους είτε τη μέθοδο αναπροσαρμογής ως λογιστική της αρχή και θα εφαρμόζει την αρχή αυτή σε ολόκληρη την κατηγορία των ενσώματων παγίων. Όσον αφορά το θέμα της επιλογής λογιστικής αρχής μεταγενέστερης αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων, στην παράγραφο 30 του ΔΛΠ 40 αναφέρεται ότι η οικονομική οντότητα θα επιλέξει ως λογιστική αρχή της είτε το μοντέλο της εύλογης αξίας είτε το υπόδειγμα του κόστους και θα εφαρμόζει αυτήν την αρχή σε όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα.
Με βάση τα ανωτέρω η ελεγχόμενη εταιρεία δύναται να επιλέξει την μεταγενέστερη αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων σε αναπροσαρμοσμένες αξίες ενώ τα επενδυτικά ακίνητα της δύναται να συνεχίσουν να αποτιμώνται στο κόστος.
Στην περίπτωση που ένα τουλάχιστον δικαίωμα σε ακίνητα εκ των δικαιωμάτων που κατέχονται από την ελεγχόμενη εταιρεία αντιμετωπιστεί λογιστικά ως επένδυση σε ακίνητα, με απαραίτητη, προϋπόθεση τα ακίνητα να πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα, η εταιρεία θα πρέπει υποχρεωτικά να υιοθετήσει την λογιστική αρχή της μεταγενέστερης αποτίμησης στην εύλογη αξία για όλα τα ακίνητα της κατηγορίας («Επενδύσεις σε ακίνητα», ΔΛΠ 40 §26).
Όσον αφορά την αλλαγή λογιστικής αρχής που θα προκύψει, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με παράγραφο 17 του ΔΛΠ 8 προβλέπεται ότι η αρχική εφαρμογή μιας αρχής αναπροσαρμογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια είναι μία μεταβολή λογιστικής αρχής, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται ως μία αναπροσαρμογή, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 μάλλον παρά σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.
Αντίθετα, η αλλαγή λογιστικής αρχής αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων από κόστος σε εύλογη αξία θα απαιτήσει αναδρομική εφαρμογή σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.

Τέλος, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 31 του ΔΛΠ 40 για τα επενδυτικά ακίνητα εάν επιλεγεί η λογιστική αρχή αποτίμησης στην εύλογη αξία δεν θα είναι εφικτή η επιστροφή στην λογιστική αρχή αποτίμησης στο κόστος κτήσης.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Α.Ε.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση