Η έκπτωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2015 και οι δόσεις οι οποίες θα πληρωθούν το 2016

/
Ημερομηνία19 Ιαν 2016
/

Σε φορολογική αναμόρφωση του ποσού του Εν.Φ.Ι.Α του 2015 το οποίο δεν καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός του έτους 2015, θα πρέπει να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015.

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την έκπτωση του Εν.Φ.Ι.Α. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων :

Νόμος 4172/2013 – Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
ΠΟΛ.1113/2.6.2015  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)

….

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, δεν εκπίπτουν και οι φόροι των οποίων η μη έκπτωση προβλέπεται ρητά από ειδικές διατάξεις νόμων.

….

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).

Οι ανωτέρω φόροι – τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Νόμος 4308/2014 – Άρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:
    …..
    ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Με βάση τα ανωτέρω για τον Εν.Φ.Ι.Α. του έτους 2015 ο οποίος βεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, ισχύουν τα εξής :

Λογιστικός χειρισμός

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, επιβάλλει την αναγνώριση των εξόδων αποκλειστικά στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας αυτά έγιναν δεδουλευμένα. Συνεπώς όπως προκύπτει και από την περ. ε’ του άρθρου 17 του ν.4308/2014, ο Εν.Φ.Ι.Α. 2015 θα επιβαρύνει λογιστικά εξ ολοκλήρου το έτος στο οποίο αφορά, ήτοι το έτος 2015.

Φορολογικός χειρισμός

-Εφόσον το σύνολο του φόρου καταβλήθηκε εντός του 2015, οι επιχειρήσεις θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο του φόρου που βεβαιώθηκε.

-Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις κατέβαλαν μόνο ορισμένες δόσεις μέσα στο 2015 (πχ. τις τρεις δόσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου), τότε θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο το ποσό των δόσεων αυτών, δηλαδή τα 3/5 του συνόλου του φόρου,  ενώ το υπόλοιπο ποσό (2/5) θα το αναμορφώσουν φορολογικά στα αποτελέσματα του 2015.

Αυτονόητο είναι ότι οι δύο δόσεις που θα καταβληθούν το έτος 2016 ή οποιοδήποτε άλλο έτος, θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στο έτος αυτό.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση