Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου μερισμάτων

/
Ημερομηνία02 Νοέ 2015
/

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου μερισμάτων
Σύνταξη – επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Λόγω της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί σε αρκετούς συναδέλφους -μετά και τις αλλεπάλληλες παρατάσεις της προθεσμίας των δηλώσεων- σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων απόδοσης φόρου μερισμάτων, παραθέτουμε αναλυτικά τι ισχύει και ποιες είναι οι καταληκτικές προθεσμίες σε κάθε περίπτωση.

Ξεκινώντας να θυμίσουμε ότι οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την απόδοση του φόρου μερισμάτων απορρέουν από τον συνδυασμό της εγκυκλίου ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και της απόφασης ΠΟΛ.1012/2014.

-Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται τα εξής:

 

Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.

Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014, ανάλογα με τη νομική μορφή, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής διαφέρει μόνο για τις προσωπικές εταιρίες με διπλογραφικό σύστημα τήρησης αρχείων (σ.σ. βιβλίων-στοιχείων).

 

Νομικά πρόσωπα Η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί :
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. φορολογικού έτους 2014 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. φορολογικού έτους 2014 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. με διπλογραφικό σύστημα (Φορ..Ετους 2014) Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015

 

Ο ισολογισμός από τα αρμόδια όργανα των ως άνω νομικών προσώπων εγκρίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις των νόμων 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012 με την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε., για το 2014 ισχύουν τα εξής:

“Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών”.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων μετά και τις 4 συνεχείς παρατάσεις ήταν η 31η Αυγούστου 2015 (σ.σ. βλ. ΠΟΛ.1198/3.9.2015).

Από το συνδυασμό λοιπόν των διατάξεων του νόμου 4331/2015 και της ΠΟΛ.1198/2015 προκύπτει ότι, η Γενική Συνέλευση για την έγκριση του ισολογισμού των ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, δύναται να συγκληθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Τονίζουμε όμως ότι, λόγω των συνεχών παρατάσεων υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συγκαλέσει την ετήσια γενική τους συνέλευση και κατά συνέπεια έχουν εγκρίνει τις οικονομικές τους καταστάσεις σε προγενέστερο χρόνο,από το τέλος του Σεπτέμβρη.

Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου μερισμάτων θα διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το πότε ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, και φυσικά η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από αυτές.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες ενδεικτικές προθεσμίες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
 

Οντότητες Ημ/νία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης και έγκριση οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων Καταβολή φόρου
    το αργότερο μέχρι τον το αργότερο  
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. 30/06/15 7ο 2015 28-09-2015* 30-09-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 30/06/15 7ο 2015 28-09-2015* 30-09-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 30/06/15 7ο 2015 28-09-2015* 30-09-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. Με διπλογραφικό σύστημα.   9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015

*Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Εφόσον η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ.

 

Οντότητες Ημ/νία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης και έγκριση οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
Καταβολή φόρου
    το αργότερο μέχρι τον το αργότερο  
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. Από 1.7.2015 έως 31/07/15 8ο 2015 27-10-2015 02-11-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. Από 1.7.2015 έως 31/07/15 8ο 2015 27-10-2015 02-11-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. Από 1.7.2015 έως 31/07/15 8ο 2015 27-10-2015 02-11-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. Με διπλογραφικό σύστημα.   9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015

 

Οντότητες Ημ/νία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης και έγκριση οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
Καταβολή φόρου
    το αργότερο μέχρι τον το αργότερο  
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. Από 1.8.2015 έως 31/08/15 9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. Από 1.8.2015 έως 31/08/15 9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. Από 1.8.2015 έως 31/08/15 9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. Με διπλογραφικό σύστημα.   9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015

 

Οντότητες Ημ/νία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης και έγκριση οικ. καταστάσεων Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
Καταβολή φόρου
    το αργότερο μέχρι τον το αργότερο  
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. Από 1.9.2015 έως 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015 31-12-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. Από 1.9.2015 έως 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015 31-12-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. Από 1.9.2015 έως 30/09/15 10ο 2015 28-12-2015 31-12-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. Με διπλογραφικό σύστημα.   9ο 2015 27-11-2015 30-11-2015

 

Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ακολουθείται ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των  ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014  και τον παρακάτω πίνακα.

  Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
    το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

 

Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος μερισμάτων παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. και τη σχετική  ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην  ΠΟΛ.1011/2.1.2014.

Τέλος σε ότι αφορά στην καταβολή του φόρου, ισχύει η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αφού και οι ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014., δεν ορίζουν διαφορετικό χρόνο πληρωμής αυτού. Ουσιαστικά, η διαφορά της καταβολής φόρου,  με την υποβολή της δήλωσης, είναι οι 3 ημέρες που ορίζει η ΠΟΛ.1012/2014 για την υποβολή της δήλωσης. Στην πράξη όμως έχουμε παρατηρήσει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων καταβάλει το φόρο την ίδια ημέρα με την υποβολή της δήλωσης.

Αναλυτικά η παράγραφος 7 ορίζει τα ακόλουθα:

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση