Ημερίδα (σεμινάριο) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) από το Οικ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

/
Ημερομηνία16 Ιαν 2015
/

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

EXECUTIVE TRAINING CENTER

Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203912 / Fax: 210 8203913

46, Kefallinias Street, Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203912 / Fax: (+30) 210 8203913

E-mail: petrosk@aueb.gr / www.kek.aueb.gr

 

Ημερίδα (σεμινάριο) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας την παράδοση επιτυχημένων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης σε θέματα αιχμής για την οικονομία, οργανώνει ημερίδα (σεμινάριο) διάρκειας 5 ωρών, σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Η ημερίδα επικεντρώνεται σε τμήματα του νόμου που έχουν άμεση εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015.

Συγκεκριμένα, η ημερίδα θα καλύψει τα κεφάλαια 1, 2 και 3, δηλαδή πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) και παραστατικά, καθώς και τα άρθρα 30 και 39 (θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών και ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων). Επιπλέον, η ημερίδα θα καλύψει επιλεγμένα λογιστικά θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής ΟΠΑ Κωνσταντίνος Καραμάνης
Ημερομηνία ημερίδας: Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 16.30-21.30 (ώρα προσέλευσης 16.00)

Χώρος διοργάνωσης: Ξενοδοχείο Radisson Blow (Park), Λ. Αλεξάνδρας 10, 106 82, Αθήνα.
Εισηγητές

 • Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αν. Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Λογιστής
 • Ευθύμιος Σαΐτης, Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών

Που απευθύνεται – Στόχος σεμιναρίου
Το αντικείμενο της ημερίδας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, φοροτεχνικών-λογιστών, ελεγκτών, καθώς και νομικών και δικηγόρων που ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο.
Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων. Έχει ληφθεί μέριμνα οι παρουσιάσεις να είναι σύντομες και περιεκτικές, ώστε να υπάρξει χρόνος για να απαντηθούν με πληρότητα και τεκμηριωμένα όλες οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν.

Βεβαίωση παρακολούθησης: Χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης» σε όσους συμμετέχουν στην ημερίδα

Αιτήσεις: Υποβολή και ηλεκτρονικά μέχρι 15-01-2015 στο mail petros@rc.aueb.gr. Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής είναι 100 ευρώ ανά άτομο. Για συμμετοχή άνω των τριών ατόμων ανά εταιρεία, χορηγείται έκπτωση 20%.
Επικοινωνία: Σταματογιαννάκη Γεωργία, Φλέσσουρα Εύα, Νεκταρία Λυκούρη 210-82.03.912, 915

 

Υπεύθυνος του ΚΕΚ/ΟΠΑ

Πέτρος Καλκάνης

 

 

Εισαγωγικό σημείωμα για το ν. 4308/2014
Ο νόμος 4308/2014 συνθέτει ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των υποκείμενων οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Το κεφάλαιο 1 περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του νόμου και ταξινομεί τις οντότητες με βάση το μέγεθός τους. Η ταξινόμηση αυτή είναι σημαντική καθώς προσδιορίζει τις λογιστικές υποχρεώσεις των οντοτήτων. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια 2 (Λογιστικά αρχεία) και 3 (Παραστατικά πωλήσεων) συνιστούν τη διάδοχο κατάσταση του Κ.Φ.Α.Σ., απλοποιώντας περαιτέρω και εκσυγχρονίζοντας τις σχετικές διατάξεις. Τα κεφάλαια αυτά καθώς και οι αντίστοιχοι ορισμοί του Παραρτήματος Α του νόμου έχουν εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2014. Για το τμήμα του νόμου αυτού έχει ήδη εκδοθεί η εγκύκλιος εφαρμογής της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1003/31.12.2014. Έχει επίσης εκδοθεί η Απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 περί απαλλαγών από τη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών για την έκδοση αποδείξεων λιανικής. Αναμένεται η έκδοση α) Απόφασης περί απαλλαγών από τήρηση βιβλίων ή και έκδοση παραστατικών για κατηγορίες αγροτών και άλλες πολύ μικρές οντότητες, και β) περί απαλλαγών από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής για πολύ μικρές οντότητες (βάσει των ρυθμίσεων της ΠΟΛ.1134/14.12.2004 η οποία έχει καταργηθεί). Οι αμιγώς λογιστικές ρυθμίσεις του ν. 4308/2014 καταλαμβάνουν τα κεφάλαια 4 (Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων), 5 (Κανόνες επιμέτρησης), 6 (Προσάρτημα και απαλλαγές), 7 (ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), και 8 (Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις). Το λογιστικό τμήμα του ν. 4308/2014 έχει εφαρμογή για τις καταστάσεις των ετήσιων περιόδων που ξεκινούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή για τις καταστάσεις του έτους 2015, που θα συνταχθούν τους πρώτους μήνες του 2016. Για τις ρυθμίσεις αυτές, προβλέπεται να εκδοθεί ερμηνευτικό κείμενο οδηγιών εφαρμογής τους επόμενους μήνες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής. Υποκείμενες οντότητες στο σύνολο αυτού του νόμου και οντότητες που υπόκεινται μόνο στα κεφάλαια 2 (λογιστικά αρχεία) και 3 (τιμολόγηση), καθώς εφαρμόζουν άλλα λογιστικά πλαίσια (π.χ. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα, κλπ.

Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους επιχειρήσεων. Καθορισμός τεσσάρων μεγεθών επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες), με βάση κριτήρια που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και το μέσο όρο προσωπικού. Εφαρμογή των κριτηρίων στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Ορισμός της έννοιας και προδιαγραφές του λογιστικού συστήματος, υποχρέωση παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, περιγραφή του απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος, υποχρέωση εφαρμογής σχεδίου λογαριασμών.

Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία. Περιγραφή συμπληρωματικών αρχείων (μητρώο παγίων, και αρχεία απογραφών λοιπών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά σε αρχείο απογραφής αποθεμάτων, καθώς και στις έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων.

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος. Ορισμός της έννοιας και περιγραφή κριτηρίων και δικλίδων διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Ειδική αναφορά στις δικλίδες για τη διακίνηση αποθεμάτων και στα παραστατικά διακίνησης. Θέσπιση υποχρέωσης για παροχή σύνοψης και ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων για τη διευκόλυνση συμφωνιών και επαληθεύσεων για τις ανάγκες διενεργούμενων ελέγχων. Εξωτερική ανάθεση (ανάθεση σε τρίτο) της τήρησης του λογιστικού συστήματος και ευθύνη της οντότητας και του τρίτου.

Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων. Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων και ιδιαίτερη αναφορά στην ενημέρωση της απογραφής.

Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΕ)
Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης. Έννοια τιμολογίου, έκδοση από το λήπτη (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Παραστατικό εκδιδόμενο από τον αγοραστή όταν ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης (λόγω απαλλαγής ή άρνησης). Υποχρεώσεις τρίτου που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και εκδίδει το σχετικό παραστατικό.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου πώλησης. Αναλυτικός ορισμός περιεχομένου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Ορισμός χρόνου γένεσης υποχρέωσης τιμολογίου. Ορισμός χρονικού ορίου έκδοσης τιμολογίου, με ειδική αναφορά σε επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες πωλήσεις ή σε κατασκευή έργου. Ορισμός χρονικού ορίου έκδοσης τιμολογίου όταν αγοραστής είναι το δημόσιο.

Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ορισμός περιεχομένου παραστατικού λιανικής πώλησης, έκδοση παραστατικού από τρίτο, θέσπιση γενικής υποχρέωσης για έκδοση παραστατικών λιανικής με Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) και δυνατότητα απαλλαγής από αυτή την υποχρέωση με απόφαση της ΓΓΔΕ, περιπτώσεις έκδοσης χειρόγραφων παραστατικών λιανικής, υποχρεώσεις ενημέρωσης της ΓΓΔΕ για χρήση ΦΗΜ.

Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Ορισμός χρονικού ορίου έκδοσης παραστατικού, με ειδική αναφορά σε συνεχιζόμενες πωλήσεις ή σε κατασκευή έργου.

Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ορισμός της έννοιας και των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου. Ορισμός της έννοιας της αυθεντικότητας του τιμολογίου. Θέσπιση υποχρέωσης διασφάλισης της αυθεντικότητας με ειδική αναφορά στα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1002/31.12.2014: Απαλλαγή από τη χρήση ΦΗΜ στην έκδοση αποδείξεων λιανικής

 • Ορισμός οντοτήτων και δραστηριοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ.
 • Υποχρεώσεις ενημέρωσης του TAXISNET.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΔΕ (υπό έκδοση): Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης στοιχείων

 • Απαλλαγή αγροτών ειδικού καθεστώτος.
 • Διευκόλυνση λογιστικών υποχρεώσεων αγροτών κανονικού καθεστώτος.
 • Απαλλαγές για πλανόδιους (φυσικά πρόσωπα) από σταθερά σημεία πώλησης.
 • Απαλλαγές για απαλλασσόμενους από ΦΠΑ λόγω ακαθάριστων εσόδων.
 • Λοιπές απαλλαγές.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4308/2014

 • Το κόστος κτήσεως ως βασική λογιστική αρχή (άρθρα 16-23). Θα επεξηγηθούν οι έννοιες του κόστους κτήσης, της ανακτήσιμης αξίας, της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και της απομείωσης.
 • Οι εύλογες αξίες ως εναλλακτική (προαιρετική) λογιστική αρχή (άρθρο 24). Θα γίνει αναφορά των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων στα οποία έχουν εφαρμογή οι εύλογες αξίες, και θα αναφερθεί ο τρόπος προσδιορισμού τους και ο χειρισμός των διαφορών που προκύπτουν.
 • Προετοιμασία για την πρώτη εφαρμογή (άρθρο 37). Θα αναφερθούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η οποία έχει επιπτώσεις και για τη χρήση 2014 και συγκεκριμένα την 01.01.2014, ημερομηνία που θα αποτελέσει τη βάση έναρξης για την μετέπειτα εφαρμογή.
 • Αλλαγές στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 31-36).

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση