Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου – Ατομικός

/
Ημερομηνία12 Δεκ 2014
/

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης

Σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και με τις εγκυκλίους με Aρ. πρωτ.: 46923/71/11.12.2014 και 46755/847/11.12.2014 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, αντί της εγγραφής στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Στις 10-12-2014 τέθηκε σε λειτουργία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μια νέα σύντομη έκδοση του εντύπου «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ» με τίτλο «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΣ» το οποίο ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο έντυπο με διαφορά ότι υποβάλλεται για ένα μόνο απασχολούμενο με ελαχιστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή, [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ]-[ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ]-[ΩΡΑΡΙΟ]-[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ], τα δε λοιπά προ-συμπληρώνονται σύμφωνα με την ποιο πρόσφατη υποβολή εντύπου που έχει γίνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ενώ η διαδικασία υποβολής καθίσταται εξαιρετικά σύντομη και εύχρηστη ακόμη και για μη εξειδικευμένους χρήστες μέσω χρήσης οποιουδήποτε μέσου πρόσβασης στο διαδίκτυο (smartphone, tablet, laptop κ.α.).

Με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 παραμένει η υποχρέωση τήρησης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ όπως προέβλεπε η παράγραφος 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013, δηλαδή υποχρεωτική καταχώρηση στο βιβλίο της υπερωριακής απασχόλησης πριν την έναρξη πραγματοποίησής της και γνωστοποίηση στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, για το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Κατόπιν των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι, καταργείται η υποχρέωση αναγραφής οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, υποχρεώνεται ο εργοδότης στην υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου το αργότερο ως και την ίδια ημέρα και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας είτε με το έντυπο «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ» είτε με το καινούργιο έντυπο «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΟΣ» που είναι ακριβώς το ίδιο και τέλος επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη στην τήρηση του ειδικού Βιβλίου Υπερωριών.

Πηγή: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση