«ΕΤΗΣΙΟ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ». ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2011
/

Άρθρα
«Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό». Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
Πρόεδρος του Δ.Σ , της « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ »

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ « ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ » 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
2.2 ΕΚΔΟΤΗΣ
3. ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
3.1 ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
3.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
3.3 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ).
4.1 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
4.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΗ.
4.3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.2 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
5.3 ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
5.6 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
5.7 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
5.8 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
5.9 ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
6.1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
6.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
6.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .
6.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ « ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ » ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
7 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ( ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ) ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ « ΕΤΗΣΙΟ ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».
8.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το «Ετήσιο ( Φορολογικό ) Πιστοποιητικό» , προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, και είναι μία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου στην οποία εμπλέκονται πέραν των μέχρι τώρα, γνωστών εμπλεκομένων μερών ( διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, λογιστής της ελεγχόμενης εταιρείας και αρμόδιες φορολογικές αρχές ), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές ), η ΕΛΤΕ ( Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου) και η Γ.Γ.Π.Σ ( Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ).

Γενικότερα, επιχειρείται η Συστηματοποίηση των φορολογικών ελέγχων, με την εφαρμογή αναλυτικού ελεγκτικού προγράμματος , την μηχανογραφική παρακολούθηση και επεξεργασία των φορολογικών ελέγχων, τον συστηματικό έλεγχο της εργασίας των ελεγκτών και την άμεση διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρείες αμέσως μετά από κάθε κλειόμενη χρήση.
Η παρ. 5 του Άρθρου 82 «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά, έχει ως εξής : « 5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.»

Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος έκδοσης του « Ετήσιου Πιστοποιητικού », καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίστηκαν με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011 « Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174).» ( ΦΕΚ. Β΄1657 /26-7-2011 ).

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ « ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ »
2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το «Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό» διακρίνεται σε δύο τμήματα:
α) Την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» ( Συμπεράσματα της εκτελεσθείσας εργασίας ) και
β) Το «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».
Η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», εκδίδεται μετά από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1159/22.7.2011, ( Παραρτήματα II και III ) « Πρόγραμμα Ελέγχου », το οποίο αφορά τις κάτωθι πληροφορίες και φορολογικά αντικείμενα :
Α. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου.
Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας.
Γ. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος.
Δ. Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
ΣΤ.2 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992).
Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου.
Η. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων.
Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων.
Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές.
Κ. E-Commerce.
Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου ( δηλαδή οι εξειδικευμένες ελεγκτικές διαδικασίες , πέραν των ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για των Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων ) , εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΠΟΛ.1159/2011 και το πρόγραμμα ελέγχου, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000. ( άρθρο 3 και 9, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

2.2 ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ) και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.
Ειδικότερα εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», η οποία απευθύνεται προς την Ελεγχόμενη εταιρεία και προς την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 1, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

3. ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.
3.1 ΥΠΟΧΡΕΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον, έχουν και τα εξής δύο χαρακτηριστικά : α) Έχουν την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ) και ελεγκτικά γραφεία . ( άρθρο 1, παρ.1 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Άρα: α) Δεν αφορά περιπτώσεις επιχειρήσεων και οργανισμών με διαφορετικές, από τις προαναφερόμενες ( Α.Ε και Ε.Π.Ε ), Νομικές Μορφές, β) Αφορά και τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρείες και γ) Υπάγονται όλες οι Α.Ε και Ε.Π.Ε, ανεξαρτήτως του ύψους του Κύκλου Εργασιών τους, εφόσον ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ( Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ).
Κατά την άποψη μας , πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους επεξήγηση στην έννοια του όρου « ελέγχονται υποχρεωτικά », για την περίπτωση του φορολογικού ελέγχου, αφού :

α) Σύμφωνα με το Κ.Ν 2190/1920, ισχύουν τα εξής : «Άρθρο 36. 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α (Σημ. η παράγραφος αυτή αναφέρει τα εξής : « 6. Κάθε εταιρία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ ,β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και γ. μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα, ………), ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας…..Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται με κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. ………………Αρθρο 36α. Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 2. Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. ………….Αρθρο 137. Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου 1. Οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ……………»
β) Σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη 5/2010 (Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως «υποχρεωτικών ελέγχων») της ΕΛΤΕ, ( Φ.Ε.Κ Β’ Αρ. Φύλλου 2170 , απόφαση Αριθμ. 57971/1060), ισχύουν τα εξής : « Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, για τους σκοπούς του ν. αυτού και κάθε νομοθετικής ρύθμισης, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και οιασδήποτε φύσεως και έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Προϋπόθεση είναι, η ελεγκτική εργασία να έχει σαν αποτέλεσμα την έκδοση έκθεσης ελέγχου, που συντάσσεται είτε σύμφωνα με: (1) τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3693/2008 πρότυπα ελέγχου ή (2) τα πρότυπα ελέγχου που επιβάλει το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας τωνΕταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής .» Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, έχουν ως εξής : « Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και κάθε νομοθετικής ρύθμισης, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:1. «Υποχρεωτικός έλεγχος»: ο έλεγχος των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 (ΕΕ L 222 της 14.8.1978), 83/349 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 (ΕΕ L193 της 18.7.1983), 86/635 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ L 372 της 31.12.1986) και της Οδηγίας 91/674 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕL 374 της 31.12.1991). Επίσης ως «υποχρεωτικός έλεγχος» ορίζεται και οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ότι διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Με Κανονιστικές Πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικός έλεγχος» οποιασδήποτε φύσηςκαι έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του παρόντος άρθρου. ».

3.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρφωσης, ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 10, παρ.4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

3.3 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης για τους ισολογισμούς που κλείνουν από 30.06.2011 και μετά. ( άρθρο 11, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Επίσης στο άρθρο 11, παρ. 2 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, ορίζεται ότι : « Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Εργασίες Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές.»

4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ).
4.1 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α) Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους και β) Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, όπως ισχύει. ( άρθρο 2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

4.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΗ.
Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. ( άρθρο 2 , της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

Μέχρι τώρα, οι φορολογικές αναμορφώσεις γίνονταν «εξωλογιστικά », στο τέλος της Χρήσης και από την χρήση 2010, αναλύονται στην «Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης». Η προβλεπόμενη υποχρέωση καταχώρησης των φορολογικών αναμορφώσεων στα τηρούμενα βιβλία, το αργότερο σε μηνιαία βάση, εισάγεται για πρώτη φορά και θα πρέπει να δοθούν από τους αρμόδιους, οι σχετικές διευκρινήσεις σχετικά με τρόπο και την διαδικασία καταχώρησης ( λογιστικές εγγραφές και λογαριασμοί, απαιτούμενες εκτυπώσεις, κ.λ.π ).

4.3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011 ( Σημ. : Στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις πρόσωπων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία ) . ( άρθρο 6, προτελευταίο εδάφιο, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Επίσης παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να γίνει εφόσον : Οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής. ( άρθρο 6, τελευταίο εδάφιο, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
α) Όσον αφορά τον υπολογισμό των φόρων προστίμων και προσαυξήσεων δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και ισχύει ότι και σε οποιανδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Πρακτικά όμως περιορίζεται λόγω της άμεσης διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, το ύψος των προσαυξήσεων που προκύπτουν.
β) Όσον αφορά την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων καθώς την εποπτεία αυτών, γίνεται όπως και στους άλλους ελέγχους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται, να τηρούν και να εκτελούν τα κάτωθι :
α) Τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου.
β) Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία.
γ) Αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόμιμων Ελεγκτών, με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείμενο που εξετάζεται των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς.
δ) Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελεγκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα), β) Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας, γ) Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία, δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.
ε) Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Διεθνούς Πρότυπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα. ( άρθρο 4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

5.2 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ.
Στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. ( άρθρο 3, παρ.8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

5.3 ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η τεκμηρίωση του φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. ( άρθρο 4, παρ.6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
( βλέπε κατωτέρω παράγραφος 6.4 )

5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
( βλέπε κατωτέρω παράγραφοι 6.3 και 6.5 )

5.6 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
α) Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του ν. 3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011. Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του φοροτέχνη – λογιστή. ( Σημ. στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις πρόσωπων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία ) , ( άρθρο 6, τελευταίο εδάφιο, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011) και Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος φορολογικής συμμόρφωσης, επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 € έως 100.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 παράγραφος 4, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν. 3943/2011, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη εταιρεία. ( άρθρο 10, παρ. 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Το πιο πάνω πρόστιμο επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο στο οποίο ανήκει ο Νόμιμος Ελεγκτής ( άρθρο 10, παρ. 9 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

Επίσης τα πρόστιμα, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη εταιρεία, το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό Γραφείο που αφορούν και σε ότι αφορά τις Διοικητικές Ευθύνες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3693/2008. ( άρθρο 10, παρ. 10 και 11, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

β) Από τους ποιοτικούς ελέγχους ( θα διενεργούνται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Οικονομικών ) μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. ( άρθρο 7, παρ. 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
( Σημ. : Στο άρθρο 4 του Ν. 3148/2003, ορίζονται τα εξής : « ………3. … β) Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: αα) σύσταση, ββ) επίπληξη, γγ) πρόστιμο ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, δδ) προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος, εε) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. 4. Αν διαπιστωθεί ότι στην παράβαση είχε συμμετοχή μέλος της διοίκησης της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο διενεργήσας τον έλεγχο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται και κατά αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο του προστίμου που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.»
γ) Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέραν των διοικητικών ή ποινικών συνεπειών που συνεπάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη, για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3693/2008, το οποίο ορίζει τα εξής : «1. Οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη. 2. Η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των αμοιβών του ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. ……………….», ( άρθρο 10, παρ. 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

5.7 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 4, παρ. 5, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).

5.8 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση είναι διακριτές στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ( σε σχέση με την αμοιβή για τον Τακτικό Έλεγχο της Χρήσης ) που εκδίδουν στην ελεγχόμενη εταιρεία και προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης της εντολής, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) οι οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται για τακτικό έλεγχο. Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. ( άρθρο 10, παρ. 1 &2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

5.9 ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής. Η Διεύθυνση απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυτόν που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην εφαρμογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους Νόμιμους Ελεγκτές. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την αντιμετώπισή του από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο, αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί σαν έμφαση στην έκθεσή του. ( άρθρο 10, παρ. 3, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η παροχή στοιχείων που αφορούν την ελεγχόμενη εταιρεία από την αρμόδια αυτής Δ.Ο.Υ, όπως :
• Εκθέσεις και τυχόν ευρήματα παλαιοτέρων φορολογικών ελέγχων ή και ειδικών ελέγχων (έλεγχοι ΣΔΟΕΕ κλπ ) που αφορούν ίσως και την ελεγχόμενη χρήση.
• Διαπιστωμένες παραβάσεις του Κ.Β.Σ
• Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών φόρων και εισφορών.
• Τυχόν Έλεγχοι ασφαλιστικών ταμείων
• Στοιχεία που προκύπτουν από διασταυρώσεις
• κ.λ.π
Αλλά αυτό απαιτείται από το «Πρόγραμμα Ελέγχου » να ζητείται, από την ελεγχόμενη εταιρεία.
Κατά την άποψη μας πρέπει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, να προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης , για παροχή από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ , στοιχείων που αφορούν τις ελεγχόμενες εταιρείες.

6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
6.1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση τους, από την ανάθεση του ελέγχου μέχρι την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 2 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

α) Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρησης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους στις εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. ( άρθρο 8, παρ. 1 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

β) Για την υλοποίηση της παρακολούθησης, η Γ.Γ.Π.Σ θα διαθέτει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και των πληροφοριών της πορείας του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου. ( άρθρο 8, παρ. 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

γ) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναπτύσσει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης αυτών των ελέγχων, που αρχίζει να λειτουργεί το αργότερο μέχρι την 30.11.2011. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρεία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου και οι καταλογιστικές πράξεις. ( άρθρο 8, παρ. 3-4 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .
Η ελεγκτική εταιρεία, με την ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις φορολογικές υποχρεώσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά την εφαρμογή για : α) Το γεγονός, β) Για τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος και γ) Για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. ( άρθρο 8, παρ. 7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ « ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ » ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
Η « Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης » ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ( άρθρο 3, παρ.6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

6.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Προβλέπονται τα εξής :
α) Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στην βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ( άρθρο 3, παρ.7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
β) Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία με την ελεγκτική εταιρεία, έχει ως ακολούθως: α. ……β. Σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία υποβάλλει την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. ( άρθρο 8, παρ.7 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Πρέπει να διευκρινιστεί από τους αρμόδιους, αν τα (α)και (β) αφορούν διαφορετική υποχρέωση ή την ίδια υποχρέωση υποβολής, οπότε πρέπει να καθοριστεί και η ακριβής προθεσμία υποβολής.

7 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/2011, που δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. ( άρθρο 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή η περαίωση του έλεγχου της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης ισχύει μετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων. ( άρθρο 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. ( άρθρο 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Σημειώνεται ότι : α) Δεν διευκρινίζεται επαρκώς αν ο έλεγχος θα περιοριστεί , μόνο στις διαπιστώσεις του ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή ( περιορισμός που σαφώς αναφέρεται στην προηγούμενη περ. (β)) και β) Δεν προβλέπεται για την περίπτωση αυτή χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
( άρθρο 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)

Σημειώνεται ότι και για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός της υποπερίπτωσης κατά την οποία γίνεται αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν. Γιατί η υποπερίπτωση αυτή εμπίπτει στο άρθρο 5, παρ. 4,περ. α, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, με βάση την οποία οι έλεγχοι διενεργούνται εντός 18 μηνών από την προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ( ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ) ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ « ΕΤΗΣΙΟ ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

Προβλέπονται έλεγχοι της Εργασίας των Νομίμων Ελεγκτών ως εξής :

8.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διενεργείται έλεγχος ( επανέλεγχος ) στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Δειγματοληπτικός έλεγχος .
Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Το οποίο αναφέρει τα εξής : « Αρθρο 80. Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο : 1. Η επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανά¬λυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, ………. β) Σε οικονομικά δεδομένα, ………… γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα,. ………… » ( άρθρο 5, παρ. 1, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. ( άρθρο 5, παρ. 2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
β) Έλεγχος βάσει των ειδικών κριτηρίων.
Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών ακόλουθων κριτηρίων:
βα) Βάσει των κάτωθι Φορολογικών παραβάσεων και πληροφοριών :
• Λήψη ή έκδοση πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων,
• Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες
• Περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing),
• Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων,
• Μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της,
• Αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και
• Περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
ββ) Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
βγ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/2011.
Κατά την άποψη μας , πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους διευκρίνιση στην έννοια του όρου « κλάδος » και πως θα υπολογιστεί στην παρούσα περίπτωση, ο περιορισμός αυτός.
βδ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1159/11.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., ( άρθρο 5, παρ. 5, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
εκτός των κάτωθι περιπτώσεων :
• οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ’ αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
• της λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων,
• συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και
• για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing)
οι οποίες δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης.
( άρθρο 5, παρ. 6, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
γ) Έλεγχος, λόγω της διαφοροποίησης των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη.
Οι υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών των Νομίμων Ελεγκτών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται για τακτικό έλεγχο. ( άρθρο 10, παρ. 2, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011)
δ ) Έλεγχος σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων.
Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 5 , ΠΟΛ. 1159/1. ( άρθρο 5, παρ. 7, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011).
Κατά την άποψη μας , πρέπει να δοθεί από τους αρμόδιους διευκρίνιση, για το αν
η περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή μόνο, εφόσον το ελάχιστο ποσοστό των δαπανών που δεν εκπίπτουν λόγω μη παραγωγικότητας κατά 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, δεν έχει προσδιοριστεί από την ελεγχόμενη εταιρεία, κατά την φορολογική αναμόρφωση που διενέργησε .
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή απαιτείται ο Νόμιμος Ελεγκτής , να προσδιορίζει ποσοστό τέτοιων διαφορών τουλάχιστον 0,5 % , ανεξαρτήτως του ύψους της φορολογικής αναμόρφωσης που έχει διενεργήσει η εταιρεία για αυτή την αιτία, τότε όλες οι εργασίες για τις οποίες εκδίδονται « Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη », πρέπει να παραπέμπονται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

8.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1159/2011, προβλέπονται τα εξής :
1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για την φορολογική συμμόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή.
2. Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008.
3. Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται με κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΛΤΕ, στα οποία κριτήρια περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.
4. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκμηρίωσης των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές.
5. Από τους ποιοτικούς ελέγχους μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
6. Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική εταιρεία, που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, με βάση τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα που ορίζονται από το ν. 3693/2008.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση