Επτά αλλαγές στη φορολογία που θα φουσκώσουν τα εκκαθαριστικά

/
Ημερομηνία23 Δεκ 2015
/

Επτά σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος, οι επιπτώσεις των οποίων θα γίνουν αισθητές με την υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2016 τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

 

Οι χαμένοι των αλλαγών, θα είναι όλα σχεδόν τα νομικά πρόσωπα που θα κληθούν να πληρώσουν φόρους και προκαταβολές φόρου με αυξημένους συντελεστές, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν σημαντικά αυξημένες προκαταβολές φόρου και τα φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, που θα αναγκαστούν να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης αυξημένη κατά 42,8% έως και 185,7%.

 

Αναλυτικά, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν την άνοιξη του 2016 προβλέπεται να ισχύσουν οι ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων φυσικών και νομικών προσώπων:

 

  1. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

Ειδικότερα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος αυξάνεται από το 26% στο 29% για:
α) τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ),

 

β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), τις κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,

 

γ) τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

 

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), τις κοινωνίες, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, παραμένει η ίδια κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, για φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ ισχύει συντελεστής φόρου 26%, ενώ για το πέραν των 50.000 ευρώ τμήμα του φορολογητέου εισοδήματος ισχύει συντελεστής φόρου 33%.

 

  1. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αγρότες. Συγκεκριμένα, αυξάνεται από το 55% στο 75% του κύριου φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του 2015 η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους την οποία οφείλουν να καταβάλουν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες.

 

  1. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου αυξάνεται από το 55% στο 75% του κύριου φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα του 2015 για τις προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών.

 

  1. Κατάργηση της έκπτωσης που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος. Καταργείται η έκπτωση ποσοστού 2% επί του οφειλόμενου βάσει δήλωσης φόρου εισοδήματος, η οποία χορηγείτο μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις του 2015 σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.

 

  1. Αύξηση κατά 42,8% έως και 185,7% των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα φυσικών προσώπων που υπερέβησαν τις 30.000 ευρώ το 2015.

 

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει το 2015 ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 30.000 ευρώ θα φορολογηθούν το 2016, αναδρομικά για όλο το 2015, με συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αυξημένους κατά 42,8% έως 185,7%.

 

Τα αυξημένα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν την άνοιξη του 2016 για τα εισοδήματα του 2015.

 

Ειδικά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 30.000 ευρώ εντός του 2015 θα πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2016 την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 που ενεργοποιήθηκε η αύξηση των συντελεστών της εισφοράς στον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

 

Οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ αυξάνονται:

 

* στο 2% από 1,4% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

 

* στο 4% από 2,8% για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

 

* στο 6% από 2,8% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ

 

* στο 8% από 2,8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.

 

  1. Μη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων, υπό προϋποθέσεις. Τα ενοίκια που παρέμειναν ανείσπρακτα το 2015 δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

 

Τα ανείσπρακτα μισθώματα του έτους 2015 θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδικό κωδικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2015. Τα ενοίκια αυτά θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.

 

Όσοι εκμισθωτές δεν ασκήσουν αγωγή κατά των ενοικιαστών θα φορολογηθούν για τα ποσά των ενοικίων που δεν θα έχουν εισπράξει.

 

  1. Υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος Απριλίου. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

 

Όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων το έτος 2016 καθώς επίσης και τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

 

* Κάθε πολίτης που θα έχει συμπληρώσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλει το 2016 δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία πρέπει να δηλώσει άπαντα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα!

 

* Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά κατά τη διάρκεια του 2014 δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

 

* Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

 

* Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα ακόμη και για τις υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

 

* Η εφορία θα λαμβάνει υπόψη ως τεκμήρια για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογούμενων και τις δαπάνες που κατέβαλαν αυτοί εντός του 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για την αγοράακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και λοιπών τίτλων, για τη σύσταση επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών.

 

* Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2015 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε3, προκειμένου να προσδιοριστούν τα εισοδήματα αυτά λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα) και μετά να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

 

Πώς και για ποιους προκύπτουν επιβαρύνσεις

 

✔ Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα  που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

✔ Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αγρότες.

 

✔ Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων.

 

✔ Κατάργηση της έκπτωσης που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος.

 

✔ Αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα φυσικών προσώπων που υπερέβησαν τις 30.000 ευρώ το 2015.

 

✔ Υπό προϋποθέσεις η μη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων.

 

✔ Υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος Απριλίου.

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

 

Αφήστε μια απάντηση