Επιστροφή ΦΠΑ στις Οικοδομικές Επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία19 Οκτ 2016
/

Επιστροφή ΦΠΑ στις Οικοδομικές Επιχειρήσεις. Πότε παραγράφεται.

Από το Ορέστη Σειμένη

 

METAΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  :

Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει στο τέλος μίας διαχειριστικής περιόδου σε μιά οικοδομική επιχείρηση, μπορεί να μεταφερθεί για έκπτωση στην επόμενη περίοδο.

Ν 2859/7-11-2000 άρθρο 32 παρ.3

 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΦΠΑ:

 

Υπάρχει όμως κάποιος περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο το πιστωτικό υπόλοιπο δεν μπορεί να μεταφέρεται διαδοχικά  στα επόμενα έτη για περίοδο μεγαλύτερη αυτής που ισχύει για την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του δημοσίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ TOYΦΠΑ:

 

Ο υπόχρεος-φορολογούμενος  έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για επιστροφή του υπολοίπου του ΦΠΑ  του οποίου δεν κατέστη εφικτός ο συμψηφισμός του με ΦΠΑ εκροών. Ν 2859/7-11-2000 άρθρο 32 παρ.3

 

TΡIETIAΟ ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ:

 

Ο χρόνος παραγραφής είναι η τριετία από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία  γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Επομένως η αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριετίας από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης (Παρ.5, άρθρου 57 του ιδίου Ν.2859/2000 η οποία αναφέρει επί λέξει τα παρακάτω :

“5. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης αυτού ή μετά (3) τρία έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσμως, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως.

Η αξίωση κατά του Δημοσίου προς επιστροφή φόρου αναβιώνει από της κοινοποιήσεως πράξεως προσδιορισμού του φόρου, για ίσο χρόνο, εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης και συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς να ικανοποιηθεί ή να απορριφθεί αιτιολογημένα το αίτημα από υπαιτιότητα του Δημοσίου.

Ως προς τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η μη ικανοποίηση του αιτήματος επιστροφής ή η μη αιτιολογημένη απόρριψη αυτού εγγράφως πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα”.)

ΠΟΤΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ :

Από την 1/1/2014 ο χρόνος παραγραφής ισχύει για πενταετία. Αυτό βγαίνει συνδιαστικά από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 42 του ν. 4174 / 2013, δηλαδή :

 

Το Αρθρο 36 του ν. 4174/2013 έχει ως εξής :

“ ΠΑΡ.1 Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους .

…………..

Το Αρθρο 42 του ν. 4174/2013 έχει ως εξής :

ΠΑΡ. 4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από την λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης . Π.χ. για τον επιστρεφόμενο ΦΠΑ της 31/12/2014 η πενταετία μέσα στην οποία ισχύει  η επιστροφή αυτή είναι από 1/1/2015 έως 31/12/2019.

Ν.4174/2013  άρθρο 36

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση