Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων – αποφάσεων για το ασφαλιστικό

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2017
/

Πηγή: www.taxheaven.gr

Εισφορές Ειδοποιητήριο εισφορών  Παρατηρήσεις
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017
Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών – Ειδοποιητήριο πληρωμής – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 

 

Εισφορές προθεσμία καταβολής  Παρατηρήσεις
Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 60298/1472 /2016 Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α. Μηνιαίες εισφορές για τους ενταγμένους στο άρθρο 39,40 και ΕΤΑΑ στο 38
     
Μισθωτοί – Μέλη ΔΣ και λοιπές κατηγορίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί  Παρατηρήσεις
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
Αμοιβές ΔΣ – Ποσοστά εισφορών – Πακέτο κάλυψης – παραδείγματα υπολογισμού εισφορών .
Αριθ. Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85) Αμοιβές ΔΣ που υπάγονται στο άρθρο 38 – Συνεισπραττόμενα- εργάτες γης, μισθωτοί
Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /2017  Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α’236) ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
Αριθμ. Φ 11321/οικ. 45947/1757/ 2016 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020 Κατηγορίες μισθωτών με σταδιακή αναπροσαρμογή εισφορών μέχρι 2020
   
Πλαφόν ασφάλισης μισθωτών  Παρατηρήσεις
Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ. 43434/Δ15. 734/ 2016  Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016) Ανώτατο πλαφόν για εισφορές σύνταξης και επικουρικής
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 34/26.9.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016  
Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 40108/1544/ 2016  Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85)  
   
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι  Παρατηρήσεις
Αριθμ. οικ. 61502/3399/ 2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017 Η βάση για την επιβολή εισφορών ελ. επαγγελματιών και περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 Αναφέρονται και οι μειώσεις για τους ενταγμένους στο ΕΤΑΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 Προσδιορισμός εισοδημάτων – παραδείγματα
Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Η απόφαση για τα “μπλοκάκια” No 2
Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Η απόφαση για τα “μπλοκάκια”
     
Αγρότες – ΟΓΑ  Παρατηρήσεις
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 61501/3398/ 2016  Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017 Ποιοι εντάσσονται στην ασφάλιση του άρθρου 40 και έχουν την μείωση 70% στις εισφορές
Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016  Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183) Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του άρθρου 40 (Ο.Γ.Α.)
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017 Κανόνες υπολογισμού εισφορών αγροτών (επιχειρηματική δραστηριότητα)  – παραδείγματα
   
ΕΦΚΑ Απογραφή – Ενημερότητα  
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61676/2213/ 2016 Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017 Πως θα γίνεται η απογραφή από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016 Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα στον ΕΦΚΑ
   
Παράλληλη ασφάλιση  Παρατηρήσεις
Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016  Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ Παράλληλη ασφάλιση ελ. επαγγελματιών του ΕΤΑΑ με μισθωτή εργασία στο δημόσιο
Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ  
     
     
Επικουρική ασφάλιση  Παρατηρήσεις
Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 100984/7.7.2016  Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016 Επικουρική ασφάλιση για το 2016 και για περιόδους μετά την 1.1.2017
   

Αφήστε μια απάντηση