Επισημάνσεις : Το όριο των 300,00 ευρώ για την παρακράτηση φόρου αμοιβών διοίκησης, και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

/
Ημερομηνία28 Δεκ 2015
/

Το όριο των 300,00 ευρώ για την παρακράτηση φόρου αμοιβών διοίκησης, και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 62. (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες) διενεργείται πάνω από ένα ποσό που εξετάζεται και ανάλογα με την φορολογική κατοικία του λήπτη της αμοιβής.

Αναλυτικά:

Η παράγραφος 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ ορίζει :

  1. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014 ορίζεται :

Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου (νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).

…..3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.

Αντίθετα, στις αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία επίσης δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, ο φόρος της παρ. 1 του άρθρου 64 παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακράτηση γίνεται από τους υπόχρεους τόσο στα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, όσο και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος, με την επιφύλαξη βέβαια των σχετικών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Το όριο όμως των 300,00 ευρώ τίθεται μόνο για την παρακράτηση στα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα.

Τονίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που οι υπόχρεοι σε παρακράτηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61, δεν προβαίνουν στην προβλεπόμενη, οι λήπτες της αμοιβής δεν αποδίδουν οι ίδιοι το φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

 

Λήπτης αμοιβής για αμοιβές της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ . (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες)(Εκτός τεχνικά έργα) Φορολογική Κατοικία λήπτη (Υπόχρεος σε παρακράτηση)

Οι υπηρεσίες παρέχονται προς

-Νομικό πρόσωπο
-Νομική οντότητα
-Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα.
-Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση

Όριο πάνω από το οποίο γίνεται παρακράτηση
Νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα Ημεδαπή Δεν διενεργούν παρακράτηση
Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα Ημεδαπή Διενεργεί παρακράτηση 300 ευρώ
Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα Αλλοδαπή Διενεργεί παρακράτηση Χωρίς όριο*
Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία αλλά διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Αλλοδαπή Διενεργεί παρακράτηση Χωρίς όριο**

*Ειδικά για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, η παρακράτηση εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

**Ο ως άνω παρακρατηθείς φόρος δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των αλλοδαπών ή ημεδαπών φυσικών προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων που έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικών προσώπων, κατά περίπτωση.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση