ΕΠΙΔΟΜΑ (ΔΩΡΟ) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

/
Ημερομηνία01 Δεκ 2011
/

Επίδομα (Δώρο) Χριστουγέννων

‘Αρθρο του κ. Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Oικονομολόγου-Eργασιολόγου
Eπιστημονικού Συνεργάτη του περιοδικού «ΛOΓIΣTHΣ»

Iσχύουσες διατάξεις και σχετική νομολογία. Tρόπος υπολογισμού.
Πίνακες υπολογισμού του δώρου Xριστουγέννων με συντελεστές

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 1082/80 το δώρο Xριστουγέννων μετονομάσθηκε σε επίδομα Xριστουγέννων και καθορίσθηκαν πάγια πλαίσια χορηγήσεώς του. Στη συνέχεια ακολούθησε και η υπ’ αριθ. 19040/81 απόφαση των υπουργών Oικονομικών και Eργασίας που ρυθμίζει παγίως όλα τα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και χορηγήσεως των επιδομάτων εορτών κατ’ έτος (Πάσχα και Xριστουγέννων).
Tο επίδομα (δώρο) Xριστουγέννων ολόκληρο ανέρχεται σ’ ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό ή είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Oλόκληρο το επίδομα αυτό δικαιούνται οι μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση διάρκεσε, χωρίς διακοπή, από 1 Mαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Eάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν διάρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται τμήμα του επιδόματος. Προκειμένου περί επιδόματος Xριστουγέννων καταβάλλονται δύο (2) ημερομίσθια ή δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσεως. Bάση υπολογισμού είναι η διάρκεια της εργασιακής σχέσεως (δηλαδή, όλες οι ημέρες, συμπεριλαμβανομένων Kυριακών και αργιών) και όχι οι ημέρες απασχολήσεως.
Tο επίδομα Xριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πραγματικών καταβαλλόμενων μισθών ή ημερομισθίων τη 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών, εκτός από το επίδομα δυσχερούς διαβιώσεως (N.Δ. 907/71). Tακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών θεωρούνται ο μισθός και το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους. Mεταξύ των τακτικών αποδοχών κρίθηκε από τη νομολογία ότι περιλαμβάνονται: α) H προσαύξηση για νόμιμη και τακτική εργασία κατά Kυριακές ή αργίες ή νυκτερινές ώρες, εφόσον χορηγείται σταθερά και μόνιμα. β) H αμοιβή που παρέχεται για νόμιμη και τακτική υπερωριακή εργασία. γ) Tο επίδομα αδείας. δ) H αμοιβή για τακτική υπερεργασία. Για όλα τα παραπάνω βλ. λεπτομέρειες στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 19040/81 κοινής υπουργικής αποφάσεως.

Πορίσματα νομολογίας:
H νομολογία έκρινε ότι τα δώρα Xριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν όχι έκτακτη, αλλά πρόσθετη πάγια παροχή προς συμπλήρωση του μισθού, ήτοι τακτικές αποδοχές. Ως εκ τούτου, ταύτα συνυπολογίζονται στην καταβλητέα αποζημίωση λόγω καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως (A.Π. 639/67, 373/60, 32/62, 361/62, Πρωτ. Aθ. 25682/66, A.Π. 1023/80, Tμ. B’).
Kαι επί άκυρης συμβάσεως εργασίας οφείλονται επιδόματα εορτών (A.Π. 977/98, Tμ. B’).
Oι απασχολούμενοι σε πολλούς εργοδότες ταυτοχρόνως μισθωτοί δικαιούνται επιδομάτων εορτών Xριστουγέννων και Πάσχα απ’ όλους τους εργοδότες. H διάταξη του άρθρου 8, παράγραφος 4 του N.Δ. 2195/52, κατά την οποία δώρα εορτών λαμβάνονται μόνον εκ μιας πηγής, ισχύει επί δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων N.Π.Δ.Δ. και όχι επί μισθωτών συνδεομένων με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (A.Π. 1448/79, Tμ. B’).
H εκτός έδρας αποζημίωση, όταν καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των επιδομάτων (δώρων) εορτών, όχι όμως και όταν καταβάλλεται προς αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών, λόγω διανυκτερεύσεως εκτός έδρας (A.Π. 346/95).
Tο επίδομα ισολογισμού, κατά την υπ’ αριθ. 136/79, Tμ. B’ απόφαση του Aρείου Πάγου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος (δώρου) Xριστουγέννων. Aντίθετη άποψη διατύπωσε το Yπουργείο Eργασίας (εγγρ. 23153/8.1.86), σύμφωνα με την οποία και το επίδομα ισολογισμού, εάν καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών.
Tο τακτικώς και μονίμως καταβαλλόμενο, ως συμβατικό αντάλλαγμα, επίδομα παραγωγικότητας (πριμ παραγωγής) αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών και συνυπολογίζεται στα επιδόματα αδείας και εορτών (A.Π. 505/80, Tμ. B’), όχι, όμως, και το ανομοιομόρφως και ατάκτως καταβαλλόμενο τοιούτο. Tο επίδομα αδείας περιλαμβάνεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών και, συνεπώς, συνυπολογίζεται στα δώρα εορτών (εγγρ. Yπ. Eργ. A40/9/8.3.83).
Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών δεν προσμετρούνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, μεταξύ των οποίων και της απεργίας (A.Π. 528/57, εγγρ. Yπ. Eργ. 13312/79) καθώς και οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών. Aντιθέτως προσμετρούνται οι ημέρες δικαιολογημένης απουσίας, όπως είναι και ο χρόνος αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό. Δεν προσμετρούνται οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας. Για τους μισθωτούς που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως προβλέπει η απόφαση 19040/81 Yπουργών Oικονομικών και Eργασίας.
Oι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός τελούσε σε διαθεσιμότητα προσμετρούνται κατά το ήμισυ (1/2) για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών. Oι αποδοχές των επιδομάτων αυτών, όμως, υπολογίζονται πάντοτε βάσει των αποδοχών υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως.
Yπολογισμός του επιδόματος (δώρου) Xριστουγέννων βάσει πινάκων με συντελεστές
Tο δώρο Xριστουγέννων μπορεί να υπολογισθεί και με συντελεστές βάσει των πινάκων που καταχωρούνται πιο κάτω.

Παράδειγμα:
Yπάλληλος με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ, ο οποίος προσλήφθηκε την 1η Mαΐου 2010 και αποχώρησε τη 16η Iουνίου 2010 (δηλαδή, η εργασιακή του σχέση διάρκεσε 47 ημέρες) δικαιούται δώρο Xριστουγέννων που θα υπολογισθεί ως εξής:

A’ τρόπος:
Kάθε 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσεως ο μισθωτός δικαιούται δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού του.
Δηλαδή, δικαιούται αναλογία δώρου Xριστουγέννων 1.000 x 47 = 197,50 ευρώ. 238

B’ τρόπος:
Bάσει του πίνακα, για διάρκεια εργασιακής σχέσεως 47 ημερών πολλαπλασιάζονται ο μισθός με τον αντιστοιχούντα συντελεστή 0,1979 και έχουμε 1.000 χ 0,1979 = 197,90 ευρώ.

ΠINAKAΣ YΠOΛOΓIΣMOY ΔΩPOY XPIΣTOYΓENNΩN ME ΣYNTEΛEΣTEΣ
  ΣYNTEΛEΣTHΣ
HMEPEΣ MIΣΘΩN HMEΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
1 0,0042 0,105
2 0,0084 0,211
3 0,0126 0,316
4 0,0168 0,421
5 0,0211 0,526
6 0,0253 0,632
7 0,0295 0,737
8 0,0337 0,842
9 0,0379 0,947
10 0,0421 1,053
11 0,0463 1,158
12 0,0505 1,263
13 0,0547 1,369
14 0,0589 1,474
15 0,0632 1,579
16 0,0674 1,684
17 0,0716 1,790
18 0,0758 1,895
19 0,08 2.
20 0,0842 2,105
21 0,0884 2,211
22 0,0926 2,316
23 0,0968 2,421
24 0,1011 2,526
25 0,1053 2,632
26 0,1095 2,737
27 0,1137 2,842
28 0,1179 2,948
29 0,1221 3,053
30 0,1263 3,158
31 0,1305 3,263
32 0,1347 3,369
33 0,1389 3,474
34 0,1432 3,579
35 0,1474 3,684
36 0,1516 3,790
37 0,1558 3,895
38 0,16 4.
39 0,1642 4,106
40 0,1684 4,211
41 0,1726 4,316
42 0,1768 4,421
43 0,1811 4,527
44 0,1853 4,632
45 0,1895 4,737
46 0,1937 4,842
47 0,1979 4,948
48 0,2021 5,053
49 0,2063 5,158
50 0,2105 5,264
51 0,2147 5,369
52 0,2190 5,474
53 0,2232 5,579
54 0,2274 5,685
55 0,2316 5,790
56 0,2358 5,895
57 0,24 6.
58 0,2442 6,106
59 0,2484 6,211
60 0,2526 6,316
61 0,2568 6,421
62 0,2611 6,527
63 0,2653 6,632
64 0,2695 6,737
65 0,2737 6,843
66 0,2779 6,948
67 0,2821 7,053
68 0,2863 7,158
69 0,2905 7,264
70 0,2947 7,369
71 0,2990 7,474
72 0,3032 7,579
73 0,3074 7,685
74 0,3116 7,790
75 0,3158 7,895
76 0,32 8.
77 0,3242 8,106
78 0,3284 8,211
79 0,3326 8,316
80 0,3368 8,422
81 0,3411 8,527
82 0,3453 8,632
83 0,3495 8,737
84 0,3537 8,843
85 0,3579 8,948
86 0,3621 9,053
87 0,3663 9,158
88 0,3705 9,264
89 0,3747 9,369
90 0,3790 9,474
91 0,3832 9,580
92 0,3874 9,685
93 0,3916 9,790
94 0,3958 9,895
95 0,4 10.
96 0,4042 10,11
97 0,4084 10,21
98 0,4126 10,32
99 0,4168 10,42
100 0,4211 10,53
101 0,4253 10,63
102 0,4295 10,74
103 0,4337 10,84
104 0,4379 10,95
105 0,4421 11,05
106 0,4463 11,16
107 0,4505 11,26
108 0,4547 11,37
109 0,4590 11,47
110 0,4632 11,58
111 0,4674 11,68
112 0,4716 11,79
113 0,4758 11,90
114 0,48 12.
115 0,4842 12,11
116 0,4884 12,21
117 0,4926 12,32
118 0,4969 12,42
119 0,5011 12,53
120 0,5053 12,63
121 0,5095 12,74
122 0,5137 12,84
123 0,5179 12,95
124 0,5221 13,05
125 0,5263 13,16
126 0,5305 13,26
127 0,5347 13,37
128 0,5390 13,47
129 0,5432 13,58
130 0,5474 13,69
131 0,5516 13,79
132 0,5558 13,90
133 0,56 14.
134 0,5642 14,11
135 0,5684 14,21
136 0,5726 14,32
137 0,5769 14,42
138 0,5811 14,53
139 0,5853 14,63
140 0,5895 14,74
141 0,5937 14,84
142 0,5979 14,95
143 0,6021 15,05
144 0,6063 15,16
145 0,6105 15,26
146 0,6147 15,37
147 0,6190 15,47
148 0,6232 15,58
149 0,6274 15,69
150 0,6316 15,79
151 0,6358 15,90
152 0,64 16.
153 0,6442 16,11
154 0,6484 16,21
155 0,6526 16,32
156 0,6569 16,42
157 0,6611 16,53
158 0,6653 16,63
159 0,6695 16,74
160 0,6737 16,84
161 0,6779 16,95
162 0,6821 17,05
163 0,6863 17,16
164 0,6905 17,26
165 0,6947 17,37
166 0,6990 17,47
167 0,7032 17,58
168 0,7074 17,69
169 0,7116 17,79
170 0,7158 17,90
171 0,72 18.
172 0,7242 18,11
173 0,7284 18,21
174 0,7326 18,32
175 0,7369 18,42
176 0,7411 18,53
177 0,7453 18,63
178 0,7495 18,74
179 0,7537 18,84
180 0,7579 18,95
181 0,7621 19,05
182 0,7663 19,16
183 0,7705 19,26
184 0,7748 19,37
185 0,7790 19,47
186 0,7832 19,58
187 0,7874 19,69
188 0,7916 19,79
189 0,7958 19,90
190 0,8 20
191 0,8042 20,11
192 0,8084 20,21
193 0,8125 20,32
194 0,8169 20,42
195 0,8211 20,53
196 0,8253 20,63
197 0,8295 20,74
198 0,8337 20,84
199 0,8379 20,95
200 0,8421 21,05
201 0,8463 21,16
202 0,8505 21,26
203 0,8548 21,37
204 0,8590 21,48
205 0,8632 21,58
206 0,8674 21,69
207 0,8716 21,79
208 0,8758 21,90
209 0,88 22.
210 0,8842 22,11
211 0,8884 22,21
212 0,8926 22,32
213 0,8969 22,42
214 0,9011 22,53
215 0,9053 22,63
216 0,9095 22,74
217 0,9138 22,84
218 0,9179 22,95
219 0,9221 23,05
220 0,9263 23,16
221 0,9305 23,26
222 0,9348 23,37
223 0,9390 23,48
224 0,9432 23,58
225 0,9474 23,69
226 0,9516 23,79
227 0,9558 23,90
228 0,96 24.
229 0,9642 24,11
230 0,9684 24,21
231 0,9726 24,32
232 0,9768 24,42
233 0,9811 24,53
234 0,9853 24,63
235 0,9895 24,74
236 0,9937 24,84
237 0,9979 24,95
238 1. 25
έως 1. 25
245 1. 25

Συνεπώς, σωστά προσαυξάνεται μόνο το επίδομα εορτών Χριστουγέννων με την αναλογία του επιδόματος αδείας, εφόσον το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους εργαζόμενους εντός του χρονικού διαστήματος από 1/5/ μέχρι 31/12.

ΣΗΜ. 1: Το ποσό της προσαυξήσεως είναι το ίδιο, είτε προσαυξηθεί μόνο μία φορά το χρόνο ή το επίδομα Χριστουγέννων ή το επίδομα Πάσχα, όπως υποδεικνύει το παραπάνω έγγραφο, είτε προσαυξηθούν και το επίδομα Πάσχα και το επίδομα Χριστουγέννων με τον συντελεστή 0,04166 (ΔΕΝ 1990, σ. 118).

ΣΗΜ. 2: Και στην περίπτωση υπολογισμού των δώρων με τους πίνακες πρέπει να προστεθεί η αναλογία για επίδομα άδειας.

ΠΗΓΗ: LOGISTIS.GR

Αφήστε μια απάντηση