Επιβάρυνση για τις Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο νέος Κ.Φ.Ε.

/
Ημερομηνία17 Οκτ 2013
/

Πολλές είναι οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, από 1.1.2014, και θα αναλύσουμε πολλές από αυτές σε επόμενα άρθρα μας.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαφορά φορολογίας των ΟΕ-ΕΕ σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές εταιριών, όχι μόνο ως προ το καθεστώς πριν την 1.1.2013, αλλά και ως προ το 2013 που ισχύουν οι νέοι συντελεστές του νόμου 4110/2013.

Από τη μελέτη των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 προκύπτει ότι οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία καθίστανται πλέον ασύμφορες ως προς τον φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν (για τη χρήση 2014), σε σχέση με τις άλλες μορφές εταιριών.

Ο λόγος είναι διότι οι ανωτέρω προσωπικές εταιρείες (μαζί με τις κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.), φορολογούνται με 2 συντελεστές (26% για τα κέρδη μέχρι 50.000,00 και 33% για τα κέρδη πάνω από 50.000,00), ενώ φορολογούνται και με επιπλέον 10% επί των κερδών που διανέμουν.

Το ανωτέρω συμπέρασμα βέβαια, ισχύει υπό προϋποθέσεις που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 29 του νόμου 4172/2013 έχει ως ακολούθως:

 

 • Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

  1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

μικρότερο ή ίσο 50.000

26%

μεγαλύτερο από 50.000

33%

 
ΙΙ. Το άρθρο 21 ορίζει ποια είναι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα:

 

 • Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
  1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

 

ΙΙΙ. Το άρθρο 45 ορίζει ποιοι είναι υποκείμενοι στο φόρο:

 

 • Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

  Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
  α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
  ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  στ) κοινοπραξίες,
  ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

ΙV. Το άρθρο 58, ορίζει ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής για όσους είναι υποκείμενοι στον φόρο. Συγκεκριμένα στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι οι προσωπικές εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29 (26%,33% κ.λπ.)

 

 • Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

  1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’ στ’ και ζ’ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. (οι ΟΕ-ΕΕ ανήκουν όπως είδαμε στο άρθρο 45 στην περίπτωση β’)

  2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

  3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

 

V. Με το άρθρο 64 ορίζεται η παρακράτηση φόρου στα μερίσματα είναι 10% και εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση εφόσον το πρόσωπο που τα λαμβάνει είναι κάτοικος Ελλάδος.

 

 • Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

  1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
  α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),
  β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
  γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),
  δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,
  ε) για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη,
  στ) για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

  2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
  αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
  ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
  γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
  Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
  αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
  ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
  γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
  δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).

  3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

  4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.

 

VI. Ποια είναι όμως τα μερίσματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο;

Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 36, μέσα από το οποίο δίνεται ο ορισμός και βλέπουμε ότι εκεί περιλαμβάνονται και τα κέρδη – μερίδια από προσωπικές εταιρίες.

 

 • Άρθρο 36. Μερίσματα

  1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

  2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..

 

VII. Αποδίδουν όμως οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη τους στους εταίρους;. Είναι υποχρεωτική η διανομή των κερδών ;

Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, το κενό αναπληρώνεται με το άρθρο 762 του Α.Κ. το οποίο ορίζει, ότι, εφόσον στην εταιρική σύμβαση δεν υπάρχει άλλη ρύθμιση και πρόκειται για εταιρία που έχει διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους.
Την κενό που αναπληρώνει ο Α.Κ. προβλέπεται και από την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 249 του νόμου 4072/2012

 

 • Άρθρο 249. Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις
  1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
  2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
  Αρθρο 255. Κέρδη και ζηµίες
  Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

VIII. Συνοψίζοντας έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

-> Οι Ο.Ε.-Ε.Ε. φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29, η οποία προβλέπει τους δύο συντελεστές όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω (26%,33%). Επιπλέον, εφόσον στο καταστατικό των Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, θεωρείται ότι τα κέρδη τους μετά την αφαίρεση του φόρου διανέμονται στο τέλος της χρήσης, συνεπώς για τα κέρδη αυτά θα γίνεται παρακράτηση 10% (άρθρο 64 του ν. 4172/2013), εφόσον πλέον τα κέρδη αυτά χαρακτηρίζονται ως μερίσματα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ιδίου νόμου.

-> Η επιβάρυνση των Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία σε σχέση με αυτές που τηρούν διπλογραφικά, τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. είναι από 1% έως και 5%, αναλόγως βέβαια με τα κέρδη τους όπως φαίνεται συγκρίνοντας τους παρακάτω πίνακες.

 

IX. Πίνακες

Παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα φορολογίας Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία, για τη χρήση 2014.

Πίνακας Α

Κέρδη

Φόρος κλιμακας

Υπόλοιπο για διανομή

Φόρος Διανεμόμενων

Σύνολο φορου

Μεσοσταθμικός συντελεστής φόρου

10,000.00

2600

7400

740

3340

33.40%

20,000.00

5200

14800

1480

6680

33.40%

30,000.00

7800

22200

2220

10020

33.40%

40,000.00

10400

29600

2960

13360

33.40%

50,000.00

13000

37000

3700

16700

33.40%

60,000.00

16300

43700

4370

20670

34.45%

70,000.00

19600

50400

5040

24640

35.20%

80,000.00

22900

57100

5710

28610

35.76%

90,000.00

26200

63800

6380

32580

36.20%

100,000.00

29500

70500

7050

36550

36.55%

150,000.00

46000

104000

10400

56400

37.60%

200,000.00

62500

137500

13750

76250

38.13%

250,000.00

79000

171000

17100

96100

38.44%

300,000.00

95500

204500

20450

115950

38.65%

350,000.00

112000

238000

23800

135800

38.80%

400,000.00

128500

271500

27150

155650

38.91%

450,000.00

145000

305000

30500

175500

39.00%

500,000.00

161500

338500

33850

195350

39.07%

550,000.00

178000

372000

37200

215200

39.13%

600,000.00

194500

405500

40550

235050

39.18%

650,000.00

211000

439000

43900

254900

39.22%

700,000.00

227500

472500

47250

274750

39.25%

750,000.00

244000

506000

50600

294600

39.28%

800,000.00

260500

539500

53950

314450

39.31%

850,000.00

277000

573000

57300

334300

39.33%

900,000.00

293500

606500

60650

354150

39.35%

950,000.00

310000

640000

64000

374000

39.37%

1,000,000.00

326500

673500

67350

393850

39.39%

(Σημ. Η κλίμακα σταματάει σε κέρδη μέχρι ένα εκατομμύριο καθότι για μεγαλύτερα κέρδη θεωρούμε ότι ο τζίρος μιας εταιρίας θα πρέπει να ξεπερνάει το 1.500.000 ευρώ οπότε υποχρεωτικά θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία συνεπώς δεν θα φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 29).

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα φορολογίας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία (για λόγους ευκολίας δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις για αποθεματικά κ.λπ.).

Πίνακας Β

Κέρδη

Φόρος κλιμακας

Υπόλοιπο για διανομή

Φόρος Διανεμόμενων

Σύνολο φορου

Μεσοσταθμικός συντελεστής φόρου

10,000.00

2600

7400

740

3340

33.40%

20,000.00

5200

14800

1480

6680

33.40%

30,000.00

7800

22200

2220

10020

33.40%

40,000.00

10400

29600

2960

13360

33.40%

50,000.00

13000

37000

3700

16700

33.40%

60,000.00

15600

44400

4440

20040

33.40%

70,000.00

18200

51800

5180

23380

33.40%

80,000.00

20800

59200

5920

26720

33.40%

90,000.00

23400

66600

6660

30060

33.40%

100,000.00

26000

74000

7400

33400

33.40%

150,000.00

39000

111000

11100

50100

33.40%

200,000.00

52000

148000

14800

66800

33.40%

250,000.00

65000

185000

18500

83500

33.40%

300,000.00

78000

222000

22200

100200

33.40%

350,000.00

91000

259000

25900

116900

33.40%

400,000.00

104000

296000

29600

133600

33.40%

450,000.00

117000

333000

33300

150300

33.40%

500,000.00

130000

370000

37000

167000

33.40%

550,000.00

143000

407000

40700

183700

33.40%

600,000.00

156000

444000

44400

200400

33.40%

650,000.00

169000

481000

48100

217100

33.40%

700,000.00

182000

518000

51800

233800

33.40%

750,000.00

195000

555000

55500

250500

33.40%

800,000.00

208000

592000

59200

267200

33.40%

850,000.00

221000

629000

62900

283900

33.40%

900,000.00

234000

666000

66600

300600

33.40%

950,000.00

247000

703000

70300

317300

33.40%

1,000,000.00

260000

740000

74000

334000

33.40%

 

 

Κέρδη

Σύνολο φόρου ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά

ΑΕ-ΕΠΕ καθώς και ΟΕ-ΕΕ με διπλογραφικά

Διαφορά

10,000.00

3340

3340

0

20,000.00

6680

6680

0

30,000.00

10020

10020

0

40,000.00

13360

13360

0

50,000.00

16700

16700

0

60,000.00

20670

20040

630

70,000.00

24640

23380

1260

80,000.00

28610

26720

1890

90,000.00

32580

30060

2520

100,000.00

36550

33400

3150

150,000.00

56400

50100

6300

200,000.00

76250

66800

9450

250,000.00

96100

83500

12600

300,000.00

115950

100200

15750

350,000.00

135800

116900

18900

400,000.00

155650

133600

22050

450,000.00

175500

150300

25200

500,000.00

195350

167000

28350

550,000.00

215200

183700

31500

600,000.00

235050

200400

34650

650,000.00

254900

217100

37800

700,000.00

274750

233800

40950

750,000.00

294600

250500

44100

800,000.00

314450

267200

47250

850,000.00

334300

283900

50400

900,000.00

354150

300600

53550

950,000.00

374000

317300

56700

1,000,000.00

393850

334000

59850

 

Πηγή : Taxheaven

 

Αφήστε μια απάντηση