Επεκτείνεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε επιχειρήσεις υπό εξυγίανση

/
Ημερομηνία10 Μαΐ 2016
/

Επέκταση του μέτρου της κατ’ εξαίρεση χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών στις επιχειρήσεις που τελούν σε διαδικασία αναβίωσης, εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποίησε με απόφασή της (ΕΠΑΘ 184/1/25.4.2016), που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1294/9.5.2016), τη ρύθμιση για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών στις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές αλλά τελούν σε διαδικασία αναβίωσης, εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να χορηγούν υπ’ ευθύνη τους βιβλιάρια επιταγών στις επιχειρήσεις, οι οποίες, βάσει των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, αξιοποιώντας τεχνικές αναδιάρθρωσης.

Εκτιμάται ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος θα διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των δανείων σε καθυστέρηση.

Συνεδρίαση 184/25.4.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: 1 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),
γ) το ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού,
δ) τη διάταξη του Κεφ. Γ, παρ. 3, της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 (ΦΕΚ Β’ 63) σχετικά με το μέτρο της στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών,
ε) τη σκοπιμότητα τροποποίησης της υπό στοιχείο δ) διάταξης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση του εργαλείου της αναδιάρθρωσης κατά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙZΕI

Να τροποποιήσει τη διάταξη που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (δ), αντικαθιστώντας το εδάφιο αυτής, ως εξής:
«Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν, κατά την κρίση τους και υπ΄ ευθύνη τους, βιβλιάριο επιταγών σε επιχειρήσεις οι οποίες τελούν ιδίως σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης ή στο πλαίσιο αυτής, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου απαγορεύσεων.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Στουρνάρας
Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 9.5.2016
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση