ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

/
Ημερομηνία02 Ιαν 2012
/

Ενιαίο φορολογικό καθεστώς για μητρικές και θυγατρικές εταιρίες κρατών-μελών της Ε.Ε.

EΩΣ τις 18 Ιανουαρίου 2012 η Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρέπει να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2011/96, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών-μελών.

Η νέα οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το ίδιο θέμα, η οποία, όπως αναφέρεται στο ίδιο κείμενο, έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς.

Σκοπός της νέας οδηγίας είναι να απαλλάσσει τα μερίσματα και τις άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται από τις θυγατρικές εταιρίες στις μητρικές τους από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή και να καταργήσει τη διπλή φορολογία αυτών των εισοδημάτων σε επίπεδο μητρικής εταιρίας.

Oπως επισημαίνεται, οι συνενώσεις εταιριών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη μπορεί να είναι αναγκαίες για να δημιουργηθούν συνθήκες ανάλογες με τις επικρατούσες σε μια εσωτερική αγορά και να εξασφαλισθεί έτσι η ομαλή λειτουργία μιας τέτοιας εσωτερικής αγοράς. Οι πράξεις αυτές δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από ειδικούς περιορισμούς, μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις που να απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις των κρατών-μελών. Κατά συνέπεια, γι’Α αυτές τις συνενώσεις εταιριών επιβάλλεται να προβλέπονται φορολογικοί κανόνες ουδέτεροι ως προς τον ανταγωνισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και να ενισχύουν την ανταγωνιστική τους θέση διεθνώς.

Συνενώσεις τέτοιου είδους μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ομίλων μητρικών και θυγατρικών εταιριών.

Πού εφαρμόζεται

Κάθε κράτος-μέλος εφαρμόζει τη νέα οδηγία:

α) Στις διανομές κερδών οι οποίες πραγματοποιούνται προς εταιρίες αυτού του κράτους-μέλους και προέρχονται από θυγατρικές τους εταιρίες άλλων κρατών-μελών.

β) Στις διανομές κερδών που πραγματοποιούνται από τις εταιρίες αυτού του κράτους-μέλους προς εταιρίες άλλων κρατών-μελών, των οποίων είναι θυγατρικές.

γ) Στις διανομές κερδών οι οποίες πραγματοποιούνται προς μόνιμες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στο εν λόγω κράτος-μέλος, εταιριών άλλων κρατών-μελών και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα κράτος-μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση.

δ) Στις διανομές κερδών οι οποίες πραγματοποιούνται από τις εταιρίες του ίδιου κράτους-μέλους προς μόνιμες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε άλλο κράτος-μέλος, εταιριών του ίδιου κράτους μέλους των οποίων είναι θυγατρικές.

Η οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων ή διατάξεων διεθνών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για να αποφεύγονται φορολογικές απάτες και καταχρήσεις.

ΠΗΓΗ: EXPRESS.GR

Αφήστε μια απάντηση