ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2011
/

Η κάρτα εργασίας µε την οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζοµένου, καθώς και το ωράριο εργασίας, καθιερώνεται από 1/7/2011, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του ΣΕΠΕ (Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας).

 Ο αριθµός της κάρτας είναι ταυτόσηµος µε εκείνον του ΑΜΚΑ και παρέχεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης παρακολούθησης από το κεντρικό σύστηµα που συνδέει το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, προβλέπεται από 1/7/2011 η δυνατότητα εγκατάστασης στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού συστήµατος (κάρτα εργασίας) που θα χρησιµοποιείται για την καταγραφήκαι τον έλεγχο της προσέλευσης, του χρόνου εργασίας και της αποχώρησης των εργαζοµένων. Η κάρτα εργασίας θα συνδέεται µε κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα. Ετσι οι υπηρεσίες ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ θα διασυνθεθούν ηλεκτρονικά µέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του υπουργείου Εργασίας για τηνεπικοινωνία µε τις επιχειρήσεις και την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων.

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα αυτό στους χώρους εργασίας τους και θα καταβάλλουν εµπροθέσµως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζόµενους τωνεπιχειρήσεων αυτών, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Αν σε επιχείρηση στην οποία εισήχθη το σύστηµα της κάρτας εργασίας δεν γίνεται χρήση αυτής ή διαπιστωθεί ανασφάλιστη/αδήλωτη εργασία, θα επιβάλλεται πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται:

n κατάργηση της έκπτωσης για διάστηµα τριών µηνών, n επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους 400 ευρώ για κάθε παρανόµως απασχολούµενο µισθωτό και n στον ίδιο τον µισθωτό, διοικητική κύρωση ύψους 400 ευρώ, η οποία βαρύνει τον εργαζόµενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ακόµη ο ρόλος του Σώµατος Επιθεωρητών για την υπογραφή των επιχειρησιακών ή και κλαδικών συµβάσεων, ο οποίος θα είναι συµβουλευτικός. Μετά την υπογραφή των συµφωνιών, το ΣΕΠΕ θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την τήρησή τους.

Με το νέο σχέδιο νόµου η παλιά επιχειρησιακή γραµµή καταγγελιών εξελίσσεται σε κέντρο που θα υποδέχεται και θα αξιολογεί καταγγελίες σε 24ωρη βάση, ενώ θα παρέχει ενηµέρωση σε εργαζόµενους και εργοδότες.

Αφήστε μια απάντηση