Εισφορές και υποβολή Α.Π.Δ. μισθωτών υγειονομικών – Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α.

/
Ημερομηνία28 Μαρ 2017
/

Με την εγκύκλιο 18/17 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4387/2016 προβλέπεται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια, Φορείς, Κλάδοι, Τομείς και Λογαριασμοί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ιδιωτικού Τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κ.λ.π.).

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 α και β του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο οριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (σχετ. η με αριθμ. 34/2016 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό. (Εξάλλου είναι γνωστό ότι για την εν λόγω κατηγορία απασχολούμενων – «νέοι» ασφαλισμένοι ή «παλαιοί» με συνάφεια απασχόλησης – υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης στους ελλείποντες κλάδους ασφάλισης εν προκειμένω ασθένεια σε χρήμα, επικουρική ασφάλιση στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και συνεισπραττόμενους από το τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κλάδους ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) και Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) όπου για την ασφαλιστική κάλυψη χρησιμοποιείτο ο Κ.Π.Κ. :129 ή Κ.Π.Κ. :130 σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου).

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ.Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής : Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0710» με λεκτική περιγραφή : «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» σε συνδυασμό με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης :

Α1. Κωδικός Ειδικότητας «000460» με λεκτική περιγραφή : «Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί – ΠΑΛΑΙΟΙ /ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ)», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «048» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0710 000460 048 20% 25,06% 45,06%

 

Α2. Σε περίπτωση απασχόλησης της προαναφερόμενης κατηγορίας ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας «000461» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «078» Με Επαγγελματικό κίνδυνο (επιβάρυνση 1% στην ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη) και επιμερισμό των ποσοστών ασφάλισης ως ακολούθως :

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0710 000461 078 20% 26,06% 46,06%

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επιπλέον, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προκειμένου να απεικονιστεί στην Α.Π.Δ. η Εισφορά υπέρ της Στέγης Υγειονομικών – πάγιο ποσό δύο (2€) ευρώ μηνιαίως – η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο πρέπει να καταχωρείται οπωσδήποτε πρόσθετη εγγραφή για την ίδια μισθολογική περίοδο για κάθε ασφαλισμένο, ως εξής: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0720» με λεκτική περιγραφή: « Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών – ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» με Κωδικό Ειδικότητας «000480» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «047».

Στην συγκεκριμένη εγγραφή καταχωρείται ο «Τύπος Αποδοχών» : 95 και στα πεδία «Εισφορά Ασφαλισμένου» και «Συνολικές Εισφορές» το ποσό των δύο (2€) ευρώ, ενώ, στα πεδία «Ημέρες Ασφάλισης» «Αποδοχές» και «Εισφορές Εργοδότη» καταχωρείται η τιμή 0.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 (Α’88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. ΚΥΑ23411/2131/11 (Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται – ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους – από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5-9- 2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19-12-2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε) (σχετ. Γ.Ε. Ε40/907/2015, Ε40/535/2015 και Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Πηγή:www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση