ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ)

/
Ημερομηνία19 Οκτ 2011
/

Άρθρα
Ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. – Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα – Πίνακες – Παραδείγματα (Ενημερωμένο)

Ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Ενημερώθηκε εκ νέου την 19η Οκτωβρίου 2011 (σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1211/10.10.2011)
Στον νόμο 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. 218Α/3.10.2011) με τίτλο  “ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” και συγκεκριμένα στο άρθρο 53 αυτού, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιστική ή εμπορική χρήση.

Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση στη δύσκολη αυτή στιγμή για τη χώρα, αφού λήφθηκε υπόψη, αφενός μεν ότι το μέτρο αυτό συμβάλλει λιγότερο, σε σύγκριση με άλλα δυνατά μέτρα αμέσου αποτελέσματος (όπως π.χ.μείωση των μισθών και συντάξεων κ.ό.κ) στην περαιτέρω αύξηση της ύφεσης, αφετέρου δε, ότι επιβάλλεται σε περιουσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και συνεπώς, εμπεριέχει σαφή στοιχεία εμμέσου ανταποδοτικότητας.

Μέσα από την ανάλυσή μας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε όλες τις πτυχές που αφορούν την επιβολή του νέου τέλους.

i) Πού επιβάλλεται το τέλος.

Σε όλες τις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση, δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17.9.2011 στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το τέλος επιβάλλεται στα ακίνητα των ιδιωτών αλλά και όλων επιχειρήσεων που ηλεκτροδοτούνται και είναι εγγεγραμμένα στις καταστάσεις της ΔΕΗ ή των άλλων εναλλακτικών παρόχων μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Ακόμη και αν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση προβεί στην διακοπή του ρεύματος από 18η Σεπτεμβρίου 2011 και μετά, δεν θα εξαιρεθεί από το ειδικό αυτό τέλος για τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1211/10.10.2011, ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η αλλαγή χρήσης στο ως άνω πεδίο της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.

ii) Ποιον βαρύνει το τέλος.

Το τέλος βαρύνει τον για μεν το 2011 τον κατά την 17.9.2011, κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1211/10.10.2011, ανεξάρτητα από το ονοματεπώνυμο του καταναλωτή που αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, υποκείμενος στο τέλος ή δικαιούχος των ευεργετημάτων του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου.

iii) Ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή.

Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο κύριος  ή ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης του ακινήτου είναι μισθωτής, με την καταβολή του τέλους επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
 

iv) Πως υπολογίζεται το τέλος.

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από την Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί τον συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.

Δηλαδή: Τετραγωνικά μέτρα αναγραφόμενα στον λογ/μό της Δ.Ε.Η.  Χ Συντελεστή ειδικού τέλους Χ Συντελεστή Παλαιότητας.

 

Συντελεστής ειδικού τέλους
Συντελεστής ειδικού
τέλους
(ευρώ/ τ.μ.)
Τιμή ζώνης
0,5 Άνεργοι, πολύτεκνοι,ανάπηροι και λοιπά
πρόσωπα της παρ. 6, με ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από
0 – 3.000 ευρώ
3 μέχρι 500 ευρώ
4 501 -1000 ευρώ
5 1.001 -1.500 ευρώ
6 1.501 -2.000 ευρώ
8 2.001 – 2.500 ευρώ
10 2.501 -3.000 ευρώ
12 3.001 – 4.000 ευρώ
14 4.001 – 5.000 ευρώ
16 άνω των 5.001 ευρώ

 

Συντελεστής παλαιότητας
Παλαιότητα Συντελεστής
μέχρι και 26 έτη 1
25 μέχρι και 20 έτη 1,05
19 μέχρι και 15 1,10
14 μέχρι και 10 1,15
9 μέχρι και 5 1,20
4 έως 0 1,25
Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνηταιδιοκτησίας πολύτεκνων, αναπήρων και λοιπών
προσώπων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε
περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ
1

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1211/10.10.2011, για τον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη επιφάνεια, δηλαδή το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των δήμων, και καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Σε περίπτωση που στη βάση πληροφοριών της Δ.Ε.Η. δεν αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας θα είναι 1.

Στις περιπτώσεις που τα τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμού του τέλους αυτού είναι υπερδιπλάσια των μεγαλύτερων εκ των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη και στο δημοτικό φόρο, τότε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στα δημοτικά τέλη έχουν την τιμή μηδέν (0).

v) Τι γίνεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη. 

vi) Ποια ακίνητα δεν υπόκεινται ή απαλλάσσονται από  ειδικό τέλος.

Στο ειδικό τέλος δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:

α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,

β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους.

γ) Στα  νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και

ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Από το ειδικό τέλος απαλλάσσονται:

α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων

β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
– Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και

γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. 

vii)   Διαδικασία και  δικαιολογητικά απαλλαγής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1211/10.10.2011, ισχύουν τα εξής:

1. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής:
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 τότε:

1.1. Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και στη συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά. Η αίτηση έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

1.2. Η Δ.Ο.Υ. άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη Γ.Γ.Π.Σ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στο δικαιούχο, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, και της Α.Υ.O.1109793/6134/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 214 Β’), περί χορήγησης ενημερότητας.

Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει δόση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

1.3. Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. δεν κάνει δεκτή την αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για την απόρριψη αυτή.

2. Δικαιολογητικά απαλλαγής:
Η αίτηση της ανωτέρω περίπτωσης 1.1  συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος είτε επισημασμένου για την εξόφληση είτε συνοδευόμενου με οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόφλησης καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 για τα νομικά πρόσωπα, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και των αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, ή εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα φυσικά πρόσωπα, και επιπλέον, κατά περίπτωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτου που ανήκει στις δημοτικές επιχειρήσεις απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους εγγράφου.

β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας για ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους εγγράφου καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).

Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σωματείων ή ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν μόνο θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν για λογαριασμό των αντίστοιχων εκκλησιών – ευκτήριων οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγματος, με τους οποίους συνδέονται άμεσα, απαιτείται η προσκόμιση:

i. Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου – ναού – μονής από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή το οικείο Φ.Ε.Κ.

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση απαλλαγής είναι κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστή θρησκεία ή δόγμα.

iii. Καταστατικό του συναφούς σωματείου ή ιδρύματος, νομίμως δημοσιευμένου από το οποίο να προκύπτει η σύνδεση αυτού με το γνωστό δόγμα ή θρησκεία και τον ευκτήριο οίκο

γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ημεδαπών νομικών προσώπων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα για ακίνητα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. ή του συστατικού τους εγγράφου νομίμως δημοσιευμένου, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).

δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ., φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) καθώς και βεβαίωση της αναγνώρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής με τον όρο της αμοιβαιότητας ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέων ακινήτων, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού τους καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο ακίνητο είναι κενό (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.).

ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού τους.

η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης, αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011. Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

θ) Για την απαλλαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, λαμβάνεται υπόψη εκτός του Κωδικού Απαλλαγής του νόμου 2130/1993 επιπλέον και ο ειδικός Κωδικός Οικονομικής Δραστηριότητας για τα Κοινόχρηστα, όπως αυτός αποτυπώνεται στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ), ως κοινόχρηστοι χώροι λογίζονται αποκλειστικά οι χώροι προσέλευσης υποδοχής και υγιεινής. Για τους χώρους αυτούς η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια μειώνεται κατά 35%.

viii) Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες.

1. H επιβολή ειδικού τέλους που ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ ή

β) Πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (ολικώς τυφλοί και πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%)

“Άρθρο 7

1.Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ έως η’ της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900,00) Ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) Ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο: α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος, β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά.”

2. Η απαλλαγή από το ειδικό τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

α) Μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή

β) Άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι άνεργοι των περιπτώσεων α και β δεν απαλλάσσονται, εάν το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ο ανωτέρω μειωμένος συντελεστής τέλους της περίπτωσης 1 και η απαλλαγή από αυτό της περίπτωσης 2 δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 52:

α. Αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο ή

β. Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και

γ. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.
Σημείωση: 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να μην επιβληθεί τέλος στους δικαιούχους απαλλαγής ή να επιβληθεί τέλος με μειωμένο συντελεστή και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής (περιπτώσεις I και II) πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και τον αριθμό της παροχής τους διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι την 2 Οκτωβρίου 2011.

Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης με γραπτό μήνυμα (sms) είτε ότι η αίτηση έγινε δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί.

Στη συνέχεια η Γ.Γ.Π.Σ., παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στη Δ.Ε.Η. και στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή που δικαιούνται μειωμένο τέλους, με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει γραπτό μήνυμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (2/10/2011), θα καταβάλει την πρώτη δόση και δύναται με την ίδια διαδικασία να το υποβάλει εκπρόθεσμα μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 και εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή θα ληφθεί υπόψη στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη Δ.Ε.Η. μετά την έγκριση της αίτησης.

Τυχόν επί πλέον καταβληθέν ποσό θα τύχει συμψηφισμού στους επόμενους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. 

1. Διαδικασία χορήγησης μειωμένου συντελεστή ή απαλλαγής ηλεκτρονικά

Τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 πρέπει να αποστείλουν (όπως ορίστηκε στην εγκύκλιο με αριθ. Δ13ΦΜΑΠ 1135771 ΕΞ 28.9.2011 με ΑΔΑ 4Α8ΥΗ-ΑΨΓ) γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και τον αριθμό της παροχής τους διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι την 2α Οκτωβρίου 2011.

Για τη χορήγηση του μειωμένου ειδικού τέλους ή της απαλλαγής ηλεκτρονικά, η Γ.Γ.Π.Σ. λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε πολύτεκνους.

Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται εφόσον ο πολύτεκνος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας ο μειωμένος συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) τα τέκνα βαρύνουν, στην περίπτωση εγγάμων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου για τον χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων του κωδικού 003 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4, τότε ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της.

β) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ανάπηρο ή βαρύνεται με ανάπηρο.

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. βαρύνει το φορολογούμενο ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. Επομένως, στην περίπτωση εγγάμων, το μειωμένο συντελεστή ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή ο ή η σύζυγος που τον βαρύνει είναι ανάπηρο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω και δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.

Στις περιπτώσεις λοιπών προστατευόμενων ανάπηρων μελών ο μειωμένος συντελεστής χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού. γ) Απαλλαγή ειδικού τέλους σε ανέργους Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον ο άνεργος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας η απαλλαγή περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.

Για την προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι κωδικοί 003 – 004.

Η Γ.Γ.Π.Σ., αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία, θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα για το αποτέλεσμα της αίτησης με γραπτό μήνυμα (sms) είτε ότι η αίτηση έγινε δεκτή είτε ότι έχει απορριφθεί. Στη συνέχεια η Γ.Γ.Π.Σ. παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στο Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του ειδικού τέλους ή δικαιούνται μειωμένο τέλος, με τον αντίστοιχο αριθμό παροχής. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές θα αρχίσουν να εκδίδουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με χρέωση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μετά από 48 ώρες από τη λήψη του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. που θα περιλαμβάνει τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αποστείλει γραπτό μήνυμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (2/10/2011), καταβάλει την πρώτη δόση και έπειτα δύναται, με την ίδια διαδικασία, να αποστείλει εκπρόθεσμα γραπτό μήνυμα μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2011. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, λαμβάνεται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό που εκδίδεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές μετά την έγκριση της αίτησης.

Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται στους επόμενους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Διαχειριστής δικτύου μεριμνά ούτως ώστε 48 ώρες μετά τη λήψη του αρχείου από την Γ.Γ.Π.Σ. να έχουν αποσταλεί προς τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, όλα τα αρχεία με τα απαραίτητα στοιχεία των χρεώσεων λόγω των αλλαγών.

2. Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τη Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω (περίπτωση 1) διαδικασία από τον υπόχρεο ή δεν χορηγηθεί η απαλλαγή ή η μείωση του συντελεστή από τη Γ.Γ.Π.Σ. τότε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η απαλλαγή ή η μείωση του συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. χορηγείται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 2 της παρούσας, προσκομίζοντας τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελεστή σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι προστατευόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 30.000,00€, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00€, προσαυξημένη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00€ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

β) Όταν συντρέχει περίπτωση μειωμένου συντελεστή σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο προσώπου που είναι το ίδιο ανάπηρο κατά την έννοια της περιπτώσεως θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ ή που βαρύνεται φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, από ανάπηρο, κατά την έννοια της περιπτώσεως θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της αναπηρίας, φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το πρόσωπο που τον βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, είναι ανάπηρο κατά την έννοια της περιπτώσεως θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00€, προσαυξημένη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00€ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σε ιδιοκατοικούμενο ακίνητο σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο της απαλλαγής και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000,00€ προσαυξανόμενο με 4.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00€, προσαυξημένη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000,00€ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος κατά τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους της περίπτωσης 2.1. του άρθρου 4 της Απόφασης αυτής, που έχουν αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ., απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή απαιτείται ο δικαιούχος να είναι άνεργος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.

Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου).

Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του.

Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας.

ix) Έκπτωση ειδικού τέλους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.

Το ειδικό αυτό τέλος εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σύμφωνα με την περίπτωση ε’ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, η οποία έχει ως ακολούθως:
“ε) Των ποσών των κάθε είδους φόρων,τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων”.
 

x) Λοιπές διευκρινίσεις

Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.
 

xi) Ποια η διαφορά του ειδικού τέλους αυτού με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)  που ήδη πληρώνεται στου λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εκτός από τους συντελεστές και το τρόπο υπολογισμού, για το ειδικό τέλος ισχύουν σχεδόν όλα όσα ισχύουν με το άρθρο 24  του ν. 2130/1993.  Όλες οι διατάξεις που διέπουν το ειδικό τέλος ακινήτων είναι πανομοιότυπες με τις αντίστοιχες διατάξεις του Τ.Α.Π. (Εξαιρέσεις, απαλλαγές, υποκείμενοι στο τέλος, κ.λπ.). Μάλιστα στις επιμέρους διατάξεις του ν. 2130/1993 προβλέπεται η διακοπή του ρεύματος σε περίπτωση μή πληρωμής του Τ.Α.Π..

Το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν για την επιβολή του νέου αυτού ειδικού τέλους, απλώς αντέγραψε τις διατάξεις του νόμου 2130/1993 περί τέλους ακίνητης περιουσίας, και άλλαξε μόνο τον τρόπο υπολογισμού και τους συντελεστές. 

xii)  Ενέργειες Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος

1.1. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές υποχρεούνται να αποστέλλουν άμεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. μηχανογραφημένες καταστάσεις με τους καταναλωτές στους οποίους έχει επιβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. όπου υπάρχει.

1.2. Αν δεν καταβληθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντός 40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος διακόπτει τη σύνδεση και δεν επαναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την εξόφληση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος εντός 20 ημερών από τη διακοπή, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προχωρούν σε διαγραφή της απαίτησης από τον πελάτη σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

1.3. Η Δ.Ε.Η και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν, ταυτόχρονα με τη διαγραφή της απαίτησης σε ότι αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις των καταναλωτών για τους οποίους διαγράφηκε η απαίτηση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στις οποίες περιλαμβάνεται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ., όπου υπάρχει.

1.4. Η επαναχορήγηση του ρεύματος στην παροχή που ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο ακίνητο από τη Δ.Ε.Η ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά τη διαγραφή της απαίτησης για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., δεν μπορεί να γίνει αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η ίδια βεβαίωση απαιτείται και στις περιπτώσεις που αιτηθεί αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Όσοι, με βάση την αποτύπωση στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου στις 17/9/11, καθορίστηκαν ως υπόχρεοι Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., δεν μπορούν να προβούν σε αλλαγή προμηθευτή, αν πρώτα δεν έχουν εξοφλήσει στο σύνολό του το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

1.5. Ειδικά στην περίπτωση που διακοπεί το συμβόλαιο μεταξύ του καταναλωτή και της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και της ημερομηνίας έκδοσης των πρώτων λογαριασμών που θα περιέχουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο Διαχειριστής Δικτύου θα υπολογίσει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και θα αποστείλει σε κάθε προμηθευτή τις χρεώσεις που αφορούν τον ενεργό πελάτη την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης, ώστε ο προμηθευτής να συμπεριλάβει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου, την ημερομηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασμών, δεν βρεθεί ενεργός πελάτης (ενώ ήταν ενεργός στις 17/9/11) σε οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, ο διαχειριστής δικτύου αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ. κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα οφειλόμενα τέλη με παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

1.6. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να αποστείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία των παροχών στις οποίες δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., με ενδείξεις δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

xiii)  Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ.

2.1. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την παραλαβή και επεξεργασία των καταστάσεων της περίπτωσης 1.1.(βλέπε ανωτέρω ενότητα xii), αποστέλλει άμεσα τις καταστάσεις αυτές σε όλες τις Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτές να χορηγούν τις απαλλαγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 2 και περίπτωση 2 του άρθρου 3 της παρούσης. Ταυτόχρονα, αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. τους καταλόγους των μακροχρόνια και επιδοτούμενων ανέργων που έχουν διατεθεί σε αυτήν.

2.2. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την επεξεργασία των καταστάσεων των περιπτώσεων 1.3. και 1.5. (βλέπε ανωτέρω ενότητα xii), τις αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του καταναλωτή. Αν από τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί δεν προκύπτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., τότε η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο.

Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστάσεων – χρηματικών καταλόγων, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον καταναλωτή, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.

2.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τις καταστάσεις της περίπτωσης 1.6. (βλέπε ανωτέρω ενότητα xii) και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις αποστέλλει καταλόγους με τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ώστε να βεβαιωθεί το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που δεν υπολογίστηκε μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

2.4. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει αρχείο στο Διαχειριστή Δικτύου για τις περιπτώσεις απαλλαγής από το ειδικό τέλος, ώστε να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι τις 9/12/2011.

xiv)  Ενέργειες των Δ.Ο.Υ.

Μετά την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων από τη Γ.Γ.Π.Σ. της υποπερίπτωσης 2.2 (βλέπε ανωτέρω ενότητα xiii), οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να μεριμνήσουν για την είσπραξη των οφειλών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα εφαρμοσθούν στον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι και υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου για το οποίο οφείλεται Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε., προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποδείξει τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε να διαγραφεί από αυτόν το οφειλόμενο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και να βεβαιωθεί στο όνομα του υπόχρεου. Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου είναι διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. του καταναλωτή, η τελευταία διαβιβάζει τον χρηματικό κατάλογο στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Η ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα και από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου.

Σε περίπτωση εξόφλησης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγεί βεβαίωση προς τον υπόχρεο καταναλωτή, την οποία ο τελευταίος προσκομίζει στη Δ.Ε.Η. ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να επαναχορηγηθεί το ρεύμα ή να πραγματοποιηθεί η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

xv) Διαδικασία απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από την Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα που εισπράχθηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να καταθέτουν το εισπραχθέν ποσό στο Κ.Α.Ε 0224 του προϋπολογισμού.

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος οφείλουν να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ., όπου υπάρχει, και το εισπραχθέν ποσό.

Η Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και αποστέλλονται από τον διαχειριστή δικτύου, τη Δ.Ε.Η. και του εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στη Γ.Γ.Π.Σ.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα για να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα το νέο αυτό Ειδικό Τέλος Ακινήτων.

Παλαιότητα έως 26 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 90 120 150 180 240 300 360 420 480
40 20 120 160 200 240 320 400 480 560 640
50 25 150 200 250 300 400 500 600 700 800
60 30 180 240 300 360 480 600 720 840 960
70 35 210 280 350 420 560 700 840 980 1120
80 40 240 320 400 480 640 800 960 1120 1280
90 45 270 360 450 540 720 900 1080 1260 1440
100 50 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
110 55 330 440 550 660 880 1100 1320 1540 1760
120 60 360 480 600 720 960 1200 1440 1680 1920
130 65 390 520 650 780 1040 1300 1560 1820 2080
140 70 420 560 700 840 1120 1400 1680 1960 2240
150 75 450 600 750 900 1200 1500 1800 2100 2400
160 80 480 640 800 960 1280 1600 1920 2240 2560
170 85 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380 2720
180 90 540 720 900 1080 1440 1800 2160 2520 2880
190 95 570 760 950 1140 1520 1900 2280 2660 3040
200 100 600 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800 3200
210 * 630 840 1050 1260 1680 2100 2520 2940 3360
220 * 660 880 1100 1320 1760 2200 2640 3080 3520
230 * 690 920 1150 1380 1840 2300 2760 3220 3680
240 * 720 960 1200 1440 1920 2400 2880 3360 3840
250 * 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000
260 * 780 1040 1300 1560 2080 2600 3120 3640 4160
270 * 810 1080 1350 1620 2160 2700 3240 3780 4320
280 * 840 1120 1400 1680 2240 2800 3360 3920 4480
290 * 870 1160 1450 1740 2320 2900 3480 4060 4640
300 * 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800

 

Παλαιότητα από 20 έως 25 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5* 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 94.5 126 157.5 189 252 315 378 441 504
40 20 126 168 210 252 336 420 504 588 672
50 25 157.5 210 262.5 315 420 525 630 735 840
60 30 189 252 315 378 504 630 756 882 1008
70 35 220.5 294 367.5 441 588 735 882 1029 1176
80 40 252 336 420 504 672 840 1008 1176 1344
90 45 283.5 378 472.5 567 756 945 1134 1323 1512
100 50 315 420 525 630 840 1050 1260 1470 1680
110 55 346.5 462 577.5 693 924 1155 1386 1617 1848
120 60 378 504 630 756 1008 1260 1512 1764 2016
130 65 409.5 546 682.5 819 1092 1365 1638 1911 2184
140 70 441 588 735 882 1176 1470 1764 2058 2352
150 75 472.5 630 787.5 945 1260 1575 1890 2205 2520
160 80 504 672 840 1008 1344 1680 2016 2352 2688
170 85 535.5 714 892.5 1071 1428 1785 2142 2499 2856
180 90 567 756 945 1134 1512 1890 2268 2646 3024
190 95 598.5 798 997.5 1197 1596 1995 2394 2793 3192
200 100 630 840 1050 1260 1680 2100 2520 2940 3360
210 * 661.5 882 1103 1323 1764 2205 2646 3087 3528
220 * 693 924 1155 1386 1848 2310 2772 3234 3696
230 * 724.5 966 1208 1449 1932 2415 2898 3381 3864
240 * 756 1008 1260 1512 2016 2520 3024 3528 4032
250 * 787.5 1050 1313 1575 2100 2625 3150 3675 4200
260 * 819 1092 1365 1638 2184 2730 3276 3822 4368
270 * 850.5 1134 1418 1701 2268 2835 3402 3969 4536
280 * 882 1176 1470 1764 2352 2940 3528 4116 4704
290 * 913.5 1218 1523 1827 2436 3045 3654 4263 4872
300 * 945 1260 1575 1890 2520 3150 3780 4410 5040

 

Παλαιότητα  από 15 έως 19 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5* 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 99 132 165 198 264 330 396 462 528
40 20 132 176 220 264 352 440 528 616 704
50 25 165 220 275 330 440 550 660 770 880
60 30 198 264 330 396 528 660 792 924 1056
70 35 231 308 385 462 616 770 924 1078 1232
80 40 264 352 440 528 704 880 1056 1232 1408
90 45 297 396 495 594 792 990 1188 1386 1584
100 50 330 440 550 660 880 1100 1320 1540 1760
110 55 363 484 605 726 968 1210 1452 1694 1936
120 60 396 528 660 792 1056 1320 1584 1848 2112
130 65 429 572 715 858 1144 1430 1716 2002 2288
140 70 462 616 770 924 1232 1540 1848 2156 2464
150 75 495 660 825 990 1320 1650 1980 2310 2640
160 80 528 704 880 1056 1408 1760 2112 2464 2816
170 85 561 748 935 1122 1496 1870 2244 2618 2992
180 90 594 792 990 1188 1584 1980 2376 2772 3168
190 95 627 836 1045 1254 1672 2090 2508 2926 3344
200 100 660 880 1100 1320 1760 2200 2640 3080 3520
210 * 693 924 1155 1386 1848 2310 2772 3234 3696
220 * 726 968 1210 1452 1936 2420 2904 3388 3872
230 * 759 1012 1265 1518 2024 2530 3036 3542 4048
240 * 792 1056 1320 1584 2112 2640 3168 3696 4224
250 * 825 1100 1375 1650 2200 2750 3300 3850 4400
260 * 858 1144 1430 1716 2288 2860 3432 4004 4576
270 * 891 1188 1485 1782 2376 2970 3564 4158 4752
280 * 924 1232 1540 1848 2464 3080 3696 4312 4928
290 * 957 1276 1595 1914 2552 3190 3828 4466 5104
300 * 990 1320 1650 1980 2640 3300 3960 4620 5280

 

Παλαιότητα από 10 έως 14 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5* 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 103.5 138 172.5 207 276 345 414 483 552
40 20 138 184 230 276 368 460 552 644 736
50 25 172.5 230 287.5 345 460 575 690 805 920
60 30 207 276 345 414 552 690 828 966 1104
70 35 241.5 322 402.5 483 644 805 966 1127 1288
80 40 276 368 460 552 736 920 1104 1288 1472
90 45 310.5 414 517.5 621 828 1035 1242 1449 1656
100 50 345 460 575 690 920 1150 1380 1610 1840
110 55 379.5 506 632.5 759 1012 1265 1518 1771 2024
120 60 414 552 690 828 1104 1380 1656 1932 2208
130 65 448.5 598 747.5 897 1196 1495 1794 2093 2392
140 70 483 644 805 966 1288 1610 1932 2254 2576
150 75 517.5 690 862.5 1035 1380 1725 2070 2415 2760
160 80 552 736 920 1104 1472 1840 2208 2576 2944
170 85 586.5 782 977.5 1173 1564 1955 2346 2737 3128
180 90 621 828 1035 1242 1656 2070 2484 2898 3312
190 95 655.5 874 1093 1311 1748 2185 2622 3059 3496
200 100 690 920 1150 1380 1840 2300 2760 3220 3680
210 * 724.5 966 1208 1449 1932 2415 2898 3381 3864
220 * 759 1012 1265 1518 2024 2530 3036 3542 4048
230 * 793.5 1058 1323 1587 2116 2645 3174 3703 4232
240 * 828 1104 1380 1656 2208 2760 3312 3864 4416
250 * 862.5 1150 1438 1725 2300 2875 3450 4025 4600
260 * 897 1196 1495 1794 2392 2990 3588 4186 4784
270 * 931.5 1242 1553 1863 2484 3105 3726 4347 4968
280 * 966 1288 1610 1932 2576 3220 3864 4508 5152
290 * 1000.5 1334 1668 2001 2668 3335 4002 4669 5336
300 * 1035 1380 1725 2070 2760 3450 4140 4830 5520

 

Παλαιότητα από 5 έως 9 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5* 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 108 144 180 216 288 360 432 504 576
40 20 144 192 240 288 384 480 576 672 768
50 25 180 240 300 360 480 600 720 840 960
60 30 216 288 360 432 576 720 864 1008 1152
70 35 252 336 420 504 672 840 1008 1176 1344
80 40 288 384 480 576 768 960 1152 1344 1536
90 45 324 432 540 648 864 1080 1296 1512 1728
100 50 360 480 600 720 960 1200 1440 1680 1920
110 55 396 528 660 792 1056 1320 1584 1848 2112
120 60 432 576 720 864 1152 1440 1728 2016 2304
130 65 468 624 780 936 1248 1560 1872 2184 2496
140 70 504 672 840 1008 1344 1680 2016 2352 2688
150 75 540 720 900 1080 1440 1800 2160 2520 2880
160 80 576 768 960 1152 1536 1920 2304 2688 3072
170 85 612 816 1020 1224 1632 2040 2448 2856 3264
180 90 648 864 1080 1296 1728 2160 2592 3024 3456
190 95 684 912 1140 1368 1824 2280 2736 3192 3648
200 100 720 960 1200 1440 1920 2400 2880 3360 3840
210 * 756 1008 1260 1512 2016 2520 3024 3528 4032
220 * 792 1056 1320 1584 2112 2640 3168 3696 4224
230 * 828 1104 1380 1656 2208 2760 3312 3864 4416
240 * 864 1152 1440 1728 2304 2880 3456 4032 4608
250 * 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800
260 * 936 1248 1560 1872 2496 3120 3744 4368 4992
270 * 972 1296 1620 1944 2592 3240 3888 4536 5184
280 * 1008 1344 1680 2016 2688 3360 4032 4704 5376
290 * 1044 1392 1740 2088 2784 3480 4176 4872 5568
300 * 1080 1440 1800 2160 2880 3600 4320 5040 5760

 

Παλαιότητα  από 0 έως 4 έτη
Τιμή ζώνης   0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000 4001-5000 5000 +
Συντελεστής 0.5* 3 4 5 6 8 10 12 14 16
τ.μ.                    
30 15 112.5 150 187.5 225 300 375 450 525 600
40 20 150 200 250 300 400 500 600 700 800
50 25 187.5 250 312.5 375 500 625 750 875 1000
60 30 225 300 375 450 600 750 900 1050 1200
70 35 262.5 350 437.5 525 700 875 1050 1225 1400
80 40 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
90 45 337.5 450 562.5 675 900 1125 1350 1575 1800
100 50 375 500 625 750 1000 1250 1500 1750 2000
110 55 412.5 550 687.5 825 1100 1375 1650 1925 2200
120 60 450 600 750 900 1200 1500 1800 2100 2400
130 65 487.5 650 812.5 975 1300 1625 1950 2275 2600
140 70 525 700 875 1050 1400 1750 2100 2450 2800
150 75 562.5 750 937.5 1125 1500 1875 2250 2625 3000
160 80 600 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800 3200
170 85 637.5 850 1063 1275 1700 2125 2550 2975 3400
180 90 675 900 1125 1350 1800 2250 2700 3150 3600
190 95 712.5 950 1188 1425 1900 2375 2850 3325 3800
200 100 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000
210 * 787.5 1050 1313 1575 2100 2625 3150 3675 4200
220 * 825 1100 1375 1650 2200 2750 3300 3850 4400
230 * 862.5 1150 1438 1725 2300 2875 3450 4025 4600
240 * 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800
250 * 937.5 1250 1563 1875 2500 3125 3750 4375 5000
260 * 975 1300 1625 1950 2600 3250 3900 4550 5200
270 * 1012.5 1350 1688 2025 2700 3375 4050 4725 5400
280 * 1050 1400 1750 2100 2800 3500 4200 4900 5600
290 * 1087.5 1450 1813 2175 2900 3625 4350 5075 5800
300 * 1125 1500 1875 2250 3000 3750 4500 5250 6000

 
Παραδείγματα υπολογισμού έκτακτης εισφοράς ακινήτων:
 

Θα παραθέσουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

1) Διαμέρισμα: 90 τ.μ., με παλαιότητα 16 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.080 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου: 90 τ.μ. Χ 1,1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 495 ευρώ

2) Διαμέρισμα 70 τ.μ., με παλαιότητα 8 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.100 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου: 70 τ.μ. Χ 1,2 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 8 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 672 ευρώ

3) Μεζονέτα: 150 τ.μ., με παλαιότητα 8 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.850 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου: 150 τ.μ. Χ 1,20 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 ευρώ (ειδικό τέλος) = 1.080 ευρώ

4) Μεζονέτα: 240 τ.μ., με παλαιότητα 3 ετών με τιμή ζώνης 2.600 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου: 240 τ.μ. Χ 1,25 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 10 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 3000 ευρώ

5) Μονοκατοικία: 120 τ.μ., με παλαιότητα 13 ετών , σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου:120 τ.μ. Χ 1,15 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 828 ευρώ

6) Μακροχρόνια άνεργος εγγεγραμμένος στον Ο.Α.Ε.Δ., που το οικογενειακό του εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ με διαμέρισμα 90 τμ και παλαιότητα 15 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 1020 ευρώ
Ειδικό τέλος ακινήτου: 90 τ.μ. Χ 1.10 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 495 ευρώ

7) Πολύτεκνος., με μονοκατοικία 240 τμ και παλαιότητα 20 ετών σε περιοχή με τιμή ζώνης 2200 ευρώ
α) Ειδικό τέλος ακινήτου: 200 τ.μ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 100 ευρώ
β) Ειδικό τέλος ακινήτου (για τα άνω των 200 τ.μ.): 40 τ.μ. Χ 1,05 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 8 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 336 ευρώ
Σύνολο: 100 +336 = 436 ευρώ.

8) Πρόσωπο ολικά τυφλό με διαμέρισμα 100 τ.μ.με  παλαιότητα 15 ετών και τιμή ζώνης 1500 ευρώ.
Ειδικό τέλος ακινήτου: 100 τ.μ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 50 ευρώ

9) Πρόσωπο που βαρύνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2238/1994 με άτομο που έχει αναπηρία 80% και έχει διαμέρισμα 120 τ.μ. με παλαιότητα 5 ετών και τιμή ζώνης 1800 ευρώ.
Ειδικό τέλος ακινήτου: 120 τ.μ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 60 ευρώ
ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση