Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.

/
Ημερομηνία12 Ιούλ 2016
/

Οι σπουδαστές των δηµόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, που περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος, δύνανται πλέον να λαµβάνουν επιδότηση ανεργίας εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα αν η φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. ξεκινάει κατά τη διάρκεια της επιδότησης τους ή προηγείται αυτής.

Αναλυτικότερα, και όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 56716/11-7-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ:

i. Αν επιδοτούµενος άνεργος εγγραφεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας παράλληλα µε την κατάρτισή του και θα διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου καθόλη τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης.

ii. Αν σπουδαστής Ι.Ε.Κ., κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτηµένη απασχόληση και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, τότε δύναται να εγγραφεί κανονικά στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα µε τη φοίτηση του.

iii. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (i) και (ii), ο σπουδαστής Ι.Ε.Κ. θα µπορεί να παραµείνει εγγεγραµµένος στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ωστόσο η διάρκεια κατάρτισής του στα Ι.Ε.Κ. από την εποµένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, δεν θα υπολογίζεται στο χρόνο ανεργίας του.

Και στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις των ανέργων ως προς την καταγραφή της παρουσίας τους στα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα. Η µη εµφάνιση τους στις Υπηρεσίες του Οργανισµού στα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα, πλην της στέρησης κάποιας πληρωµής µπορεί να επιφέρει και τις λοιπές επιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του αρθρ.10 της υπ΄αριθµ. 3701/55/22-11-2011 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (παραγραφή της αξίωσης για την είσπραξη ποσών).

 

 

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση