Διοικητικές κυρώσεις για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του Ε11

/
Ημερομηνία04 Μαρ 2016
/

Μπόνης Νικόλαος
Λογιστής – φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHΑEVEN

Η υποχρέωση γνωστοποίησης των στοιχείων των αδειών που έλαβαν οι εργαζόμενοι τέθηκε με την περίπτωση 2 της Yποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του N. 4254/2014 που αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΑΝ 539/1945:

«β. O εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Yπουργείου Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας ΣEΠE – OAEΔ – IKA – ETAM, με την ονομασία «EPΓANH», εντός του μηνός Iανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (Aʹ 170) όπως ισχύει.»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 αναφέρεται:

«1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:

Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, τίθενται κριτήρια για τον υπολογισμό του προστίμου:

«3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μια από τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ του άρθρου 10 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84).»

Με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, γίνεται κατηγοριοποίηση των παραβάσεων για τον υπολογισμό του προστίμου:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος του προστίμου του εδαφίου γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4.»

Με την παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, προβλέπεται:

«9. Η υπ’ αριθμ. 2063/Δ1 632/3.2.2011 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 266), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, η υπ’ αριθμ. 25624/975/21-12-2010 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 2252), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, η υπ’ αριθμ. 15527/639/2.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 1359), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 3846/2010 και του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του ν. 3850/2010, περί επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν κατά τρόπο διάφορο την κατηγοριοποίηση, τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό την κατηγοριοποίηση των προστίμων, τα κριτήρια, το ύψος και τη διαδικασία επιβολής αυτών.»

Με την ανωτέρω πρόβλεψη επιδιώκεται ουσιαστικά η εξακολούθηση της ισχύος τριών (3) Υπουργικών Αποφάσεων και ειδικότερα:

  1. i) της υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632/3.2.2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011) η οποία αφορά την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους των προστίμων,
  2. ii) της υπ’ αριθ. 25624/975/21-12-2010 (ΦΕΚ 2252Β΄/31-12-2010) η οποία αφορά τον προσδιορισμό κριτηρίων για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών (βλ. υποδείγματα 7α,β,γ και 8α,β,γ) και

iii) της υπ’ αριθ. 15527/639/2.8.2010 (ΦΕΚ 1359Β΄/2-9-2010) η οποία αφορά την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σχετικά με τη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και τον καθορισμό του ύψους των προστίμων. Οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις θα εφαρμόζονται κατά την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων έως την έκδοση νεοτέρων οι οποίες θα ρυθμίζουν διαφορετικά την κατηγοριοποίηση, τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων (Αριθ. πρωτ.: οίκ. 20585/25.1.2012).

Στην Ενότητα Α (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ), του Παραρτήματος Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ) της υπ’ Αριθμόν. 2063/Δ1 632/3.2.2011 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», δεν προβλέπεται η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή του Ε11.

Επομένως το ακριβές ύψος του προστίμου που σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 είναι από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τις κείμενες διατάξεις. Εκ του λόγου αυτού  θεωρώ ότι  μπορεί να καταλογιστεί μόνο το κατώτερο των 300 ευρώ, ωστόσο είναι απαραίτητο το υπ. εργασίας να πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα, και να προσδιορίσει επακριβώς το πρόστιμο έτσι ώστε να το γνωρίζουν και όσοι έχουν τυχόν υποπέσει στην συγκεκριμένη παράβαση.
Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση