Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

/
Ημερομηνία12 Σεπ 2016
/

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του μοντέλου του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικά με τις Σ.Α.Δ.Φ., ορίζεται πυραμιδική αξιολόγηση της πραγματικής φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου. Σύμφωνα με αυτή, ισχυρότερη προϋπόθεση της χώρας που ορίζεται ως φορολογική κατοικία από τον ενδιαφερόμενο, είναι η ύπαρξη σε αυτή του κέντρου του οικογενειακού του βίου (οικογενειακή εστία) ή του κέντρου του επαγγελματικού του βίου, της ύπαρξής του και των βιοτικών του σχέσεων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων).

Τέλος, στην περίπτωση που με βάση των ανωτέρω δεν μπορεί να διαπιστωθεί η φορολογική κατοικία, ισχύει η αρχή της υπηκοότητας. Δηλαδή φορολογική κατοικία και χώρα της οποίας κάποιος είναι υπήκοος, ταυτίζονται.

Σύμφωνα με το άρθρο3 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

«2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.»

Σύμφωνα με το άρθρο4 του προαναφερθέντος νόμου, ορίζεται ότι:

«1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή

  1. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατό ογδόντα τρεις (183) ημέρες…»

Περαιτέρω, η ΠΟΛ.1013/19.1.1990 εγκύκλιος, κατάργησε την έως τότε υφιστάμενη διαδικασία “επιστροφής φόρου” και την αντικατέστησε με μια διαδικασία απλούστερη, τη διαδικασία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας (Resident Certification System).

Με τη νέα διαδικασία, η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος συμβατικής Χώρας, αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις της οικείας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται ταυτόχρονα πιστοποιητικό κατοικίας του αλλοδαπού δικαιούχου (φυσικού ή νομικού προσώπου). Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδει η αρμόδια κατά τη σχετική σύμβαση Φορολογική Αρχή (συνήθως Οικονομική Εφορία) της Χώρας κατοικίας του αλλοδαπού προσώπου και από το οποίο πιστοποιητικό θα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό είναι φορολογικός κάτοικος (Resident) της αλλοδαπής χώρας κατά τις διατάξεις της οικείας σύμβασης. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ ενός έτους.

Μεταγενέστερα, εκδόθηκε η με αριθμό ΠΟΛ.1260/19.12.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Σχετικά με τη φορολογική κατοικία» και σχετικές αναφορές στις εγκυκλίους διαταγές με αριθμούς ΠΟΛ.1142/31.5.2012, ΠΟΛ.1136/10.6.2013 καιΠΟΛ.1228/15.10.2014. Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή, ορίζεται ότι:

«Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης, δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ΣΑΔΦΕ που έχει συναφθεί με τη χώρα μας…

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), έχουν δοθεί οδηγίες με το με αριθμό Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.06.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης. Επίσης, τα προβλεπόμενα έγγραφα υποβάλλονται πρωτότυπα και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα».

Η Γ.Γ.Δ.Ε. με το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦΑ1130889ΕΞ2016/8.9.2016 έγγραφό της, έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, μετά από ερώτημα ενδιαφερομένου.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, αναφέρεται ότι «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζόμενων στην παρ.2 της ΠΟΛ.1058/2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας».

Ουσιαστικά, η απάντηση επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στην με αριθμό με αριθμό ΠΟΛ.1260/19.12.2014 εγκύκλιο διαταγή, σχετικά με το ενσωματωμένο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση