Διευκρινίσεις Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

/
Ημερομηνία08 Φεβ 2016
/

Εγκύκλιο εξέδωσε το ΟΑΕΕ σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για την ένταξη των ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών στο νόμο «Κατσέλη».

Αναλυτικά:

Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (Μέρος Β’ Άρθρο 2 Παρ. Α’ Υποπ.Α4 Κεφ. Α’ άρθρα 1-4) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 σχετικά με τη “Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων” και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο,την Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τη παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις επί των αλλαγών που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της ρύθμισης και καθορίζονται οι ενέργειες που θα ακολουθούνται για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρατίθενται στην εγκύκλιο, κατ’ άρθρο και συνδυαστικά, οι παλαιές και νέες διατάξεις για πληρέστερη κατανόηση του αρχικού πλαισίου και των τροποποιήσεων που επέρχονται.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το θεσμικό πλαίσιο εισάγει νέα διαδικασία ρύθμισης οφειλών- μόνο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-διαφορετική από κάθε προηγούμενη.

Για την υλοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας αυτής, απαιτείται η μεθοδική και συστηματική παρακολούθηση της νομικής εξέλιξης των υποθέσεων έτσι ώστε να είναι ακριβής η προσδιορισμένη , κάθε φορά, υποχρέωση του οφειλέτη προς τον Οργανισμό.

Η συνέπεια στην παρακολούθηση θα διευκολύνει αφενός το εισπρακτικό έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών και αφετέρου τον έλεγχο, ως προς τους όρους απώλειας του σχεδίου ρύθμισης, προκειμένου να γίνονται έγκαιρα – όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις-οι απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης των ρυθμίσεων.

Για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται:

1. Χορήγηση Βεβαίωσης

Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος.

Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές χορηγείται “Γνωστοποίηση Οφειλής” καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

(Σχετικά έντυπα και διευκρινήσεις για την, κατά περίπτωση, χορήγησή τους έχουν σταλεί στις Περιφερειακές υπηρεσίες).

2. Ιστορικό ασφάλισης-Οικονομικός έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός δέκα πέντε ημερών (15), να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της.

Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται, κατά προτεραιότητα, “Ιστορικό Ασφάλισης-Οικονομικού Ελέγχου” το οποίο διαβιβάζεται άμεσα προς την Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Το “Ιστορικό” θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστικά και οικονομικά στοιχεία έτσι ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη των απόψεων του Οργανισμού.

Ενδεικτικά:

Ημερομηνία εγγραφής/έναρξης, παράθεση της ασφαλιστικής διαδρομής (διαγραφές- επανεγγραφές), ακριβή αναφορά στις ασκηθείσες ή ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες (κύρια και παράλληλες), ιδιότητες υπό τις οποίες άσκησε και ασκεί την δραστηριότητα (ατομικά, μέτοχος, τύπος νομικού προσώπου κλπ), ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα (μισθωτός ή συν/χος), απαλλαγές/εξαιρέσεις, καταβολή τρεχουσών εισφορών, ενεργές ρυθμίσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ με Τ.Κ. και προσαυξήσεις, διαχωρισμό οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός έτους από την ημερομηνία αίτησης, ιδιαίτερη αναφορά αν οι οφειλές δεν είναι βεβαιωμένες κλπ.

Για το περιεχόμενο του “ιστορικού ασφάλισης” έχουν δοθεί ειδικότερες οδηγίες από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

3. Είσπραξη δόσεων ρύθμισης

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση.

Η έναρξη καταβολής ορίζεται στην διαταγή ή την απόφαση.

Αντίγραφα Προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ, προκειμένου να ενεργεί για την είσπραξη των δόσεων, την ανάκληση μέτρων, την διακοπή ρυθμίσεων κλπ.

4. Μη βεβαιωμένες οφειλές

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές-ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο “γνωστοποίησης οφειλής”-αυτές είναι εκτελεστές από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.

Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ-κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο- η ρύθμιση διακόπτεται ( Κωδ.4 ) και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης.

(Σχετική αναφορά, περί διακοπής της ρύθμισης, πρέπει να περιλαμβάνεται στο “Ιστορικό”).

Οι ρυθμίσεις είναι εξατομικευμένες και δεν υπόκεινται σε μηχανογραφική τυποποίηση.

Η είσπραξη των δόσεων θα πραγματοποιείται εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, σε εκτέλεση διαταγής ή απόφασης Δικαστηρίου, χωρίς έκδοση σχετικής απόφασης.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής δημιουργείται νέα ομάδα και αντίστοιχες εργασίες στην εφαρμογή «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ» για την καταχώρηση των προσωρινών διαταγών, των αποφάσεων και των γραμματίων είσπραξης.

Μέχρι τότε, οι εργασίες που πραγματοποιούνται (προσωρινές διαταγές, οριστικές αποφάσεις, γραμμάτια είσπραξης) θα πρέπει να αρχειοθετούνται προκειμένου να καταχωρηθούν μετά την παράδοση των νέων «σχολίων».

Για την έναρξη λειτουργίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.

5.Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσόν τριών (3) μηνιαίων δόσεων.

Πχ. Ποσό οφειλής 10.000€ Ποσό δόσης 30€ . Καθυστέρηση άνω των 90€ επιφέρει απώλεια της ρύθμισης
1 δόση 30€, 2η δόση 0 (καθ 30€), 311 δόση 30€, 411 δόση 20€ (καθ 40€), 511 δόση 30€, 611 δόση 0 (καθ 70€), 71 δόση 0 ( καθ 100€ ) απώλεια.

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής διερευνάται η δυνατότητα παρακολούθησης των ρυθμίσεων μέσα από την εφαρμογή «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ» .

Μέχρι τότε, η συνέχιση καταβολής δόσεων ρύθμισης και η ενδεχόμενη απώλεια της θα ελέγχεται κατά την είσπραξη .

Με την επέλευση της απώλειας πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταθέτει σχετική αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή απόφασης, εντός (4) μηνών .

6. Δικαιώματα – Ευεργετήματα

Η Υπηρεσία μας έχει απευθύνει πλαίσιο ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των δικαιωμάτων- ευεργετημάτων κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων (πχ. επιλογή κατώτερης κατηγορίας, ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα κλπ) και αναμένεται σχετική ενημέρωση.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση