Διευκρινίσεις για την αποτίμηση αποθεμάτων

/
Ημερομηνία10 Ιούν 2016
/

Εγκύκλιο εξέδωσε η ΓΓΔΕ, με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 25, το οποίο έχει εφαρμογή για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα τέσσερα (4) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.

Επίσης, αναφέρει ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν.4308/2014 , οι οποίες έχουν εφαρμογή για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ορίζεται, ότι μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ΄ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Η εγκύκλιος μετά την ανάλυση των σχετικών διατάξεων καταλήγει ότι η διαφορά από την αποτίμηση αποθεμάτων δεν αποτελεί δαπάνη εξεταζόμενη στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 , αλλά επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσω του κόστους πωληθέντων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, δεδομένου ότι οι διατάξεις του Ν.4308/2014 καθώς και του Π.Δ. 1123/1980 δεν διαφέρουν ως προς το υπόψη θέμα.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση