Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

/
Ημερομηνία02 Νοέ 2016
/

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ.1153/1.11.2016 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει τη με αριθμό ΠΟΛ.1113/2013εγκύκλιο διαταγή.

Η εγκύκλιος διαταγή ΠΟΛ.1153/2016 έρχεται ως συνέχεια δελτίου τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους και σύμφωνα με το οποίο, οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος εκτός Ελλάδος, μπορούν πλέον, πέραν της λήψης ΑΦΜ και της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, να προβαίνουν και στις υπόλοιπες δηλώσεις Μητρώου, όπως μεταβολών και διακοπής, χωρίς να ορίσουν υποχρεωτικά φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, επέρχονται τροποποιήσεις στην ΠΟΛ.1113/2013 και ειδικά:

  • Στην Μεταβολή Στοιχείων και Διακοπή / Παύση Φορολογητέων Πράξεων
  • Στον Ορισμό – ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει λάβει Α.Φ.Μ. με τις διαδικασίες τηςΠΟΛ.1113/2013 Α.Υ.Ο. και επιθυμεί στο εξής να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, υποβάλλεται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του η σχετική δήλωση μεταβολής…

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί την ανάκληση του φορολογικού αντιπροσώπου, προκειμένου ο ίδιος να εκπληρώνει πλέον τις φορολογικές του ως προς τον Φ.Π.Α. υποχρεώσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών τη δήλωση της παρούσας, σημειώνοντας (Χ) στις ενδείξεις «Μεταβολή» και «Ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου»»

  • Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου. Συγκεκριμένα, οι υποκείμενοι του άρθρου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση Φ.Π.Α. και να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο ποσό για κάθε φορολογική περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν.2859/2000 – ΦΕΚ Α΄ 248 /7-11-2000), όπως ισχύει…

Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού μέσω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, να δώσουν εντολή μεταφοράς πίστωσης (ΕΧΠΕ – SEPA CREDIT TRANSFER), από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο περιλαμβάνεται στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση