Διαδικασία απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος Ε.Ε.

/
Ημερομηνία06 Οκτ 2015
/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΟΛ 1194/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, με σκοπό την διευκόλυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, εξέδωσε απόφαση (ΠΟΛ.1194/27.8.2015) με την οποία καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με την εν λόγω απόφαση επέρχονται οι εξής αλλαγές στην διαδικασία για την απαλλαγή:

 

α) κατά την εισαγωγή υποβάλλονται στο Τελωνείο Εισαγωγής μόνο το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) από τον ΦΠΑ της ΠΟΛ.1167/29.7.2015 καθώς και τα λοιπά έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται σε πρωτότυπο σύμφωνα με τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες.

 

β) Το Τελωνείο της έδρας της εξαγωγικής επιχείρησης ορίζεται ως Τελωνείο Ελέγχου αρμόδιο για την οριστικοποίηση της απαλλαγής.

 

γ) Η οριστικοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης θα γίνεται στο Τελωνείο Ελέγχου μόνο με την προσκόμιση εκκαθαριστικού λογαριασμού, ενώ τα έγγραφα που θα αναφέρονται εκεί δεν θα προσκομίζονται στο Τελωνείο Ελέγχου αλλά θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.

 

δ) Για αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος αυτούσια, η προθεσμία για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση ορίζεται σε 9 μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά 4 επιπλέον μήνες.

 

Για αγαθά που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος μεταποιημένα, η εν λόγω προθεσμία ορίζεται σε 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 6 επιπλέον μήνες.

 

Οι προθεσμίες εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης για επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιητικό ΑΕΟ ορίζονται ως εξής:

 

– για αυτούσια αγαθά: 20 μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά 4 επιπλέον μήνες.

 

– για μεταποιημένα αγαθά: 32 μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά 8 επιπλέον μήνες.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση