Διαδικασία ακύρωσης λανθασμένης επιβολής προστίμου 2.000€ για την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία10 Νοέ 2016
/

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Το τελευταίο διάστημα, σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμο τροποποιητικό συνοπτικό πίνακα πληροφοριών ενδοομιλικών συναλλαγών, έχει εμφανιστεί στα «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης» στην ενότητα της προσωποποιημένης πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), επιβολή λανθασμένου προστίμου [Πρόστιμο Άμεσων Φόρων (Λοιπά)] αξίας 2.000 ευρώ.

Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει λόγω της αδυναμίας της εφαρμογής της ΓΓΠΣ να αποδέχεται τροποποιητικό (εκπρόθεσμο) συνοπτικό πίνακα, αφού σε περίπτωση υποβολής του, αυτός χαρακτηρίζεται αυτόματα ως «Αρχική Εκπρόθεσμη (Δήλωση)» και έτσι δεν υφίσταται η δυνατότητα σύγκρισης για τη διερεύνηση της παραβίασης των σχετικών ορίων που προσδιορίζονται από το σχετικό/ες νόμο και διατάξεις.

Αρχικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με βάση την παρ. 1 του αρ. 56 του 4174/2013 (όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015) «1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς/ατελούς υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται μόνο αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές διαφορές είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ………..».

Συμπερασματικά, επειδή στην περίπτωση του εκπρόθεσμου τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, η επιβολή του σχετικού προστίμου, υφίσταται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα σχετικά ποσά των συναλλαγών άνω των 200.000 ευρώ  και επειδή η παραβίαση του συγκεκριμένου ορίου δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα από το www.gsis.gr, το σχετικό μήνυμα περί του προστίμου είναι μια έμμεση «πρόσκληση» προς την εκάστοτε επιχείρηση από την αρμόδια ΔΟΥ:

α) για να διερευνηθεί εάν έχει όντως παραβιασθεί ο όρος της μεταβολής άνω των 200.000 ευρώ, και

β) για να υπολογιστεί ορθά  το σχετικό πρόστιμο με βάση την κλίμακα του 1/1000 επί των συναλλαγών που υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητο  να φέρουν μαζί τους το *xml αρχείο του εμπρόθεσμου αρχικού και του εκπρόθεσμου τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα για να γίνει η σχετική σύγκριση.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραβίαση του σχετικού ορίου, τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης στο Τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ με θέμα: Ακύρωση προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικού Σ.Π.Π σύμφωνα με παρ. 1 του αρ. 56 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

Παρακαλώ, τα παραπάνω όπως αναγνωσθούν με την πάσα επιφύλαξη του υπογράφοντος για την ορθότητα της όλης διαδικασίας η οποία απορρέει από προσωπική εμπειρία χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η σχετική ακύρωση από το αρμόδιο τμήμα.

Αφήστε μια απάντηση