Διαβούλευση στην Ε.Ε. για την βελτίωση μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολόγησης

/
Ημερομηνία17 Φεβ 2016
/

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας.

Οι σημερινοί μηχανισμοί (Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού, διαιτησίας), παρέχονται από τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη και, συγκεκριμένα, από τη Σύμβαση πολυμερείς Διαιτησίας της ΕΕ (δηλαδή σύμβαση 90/436/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε σχέση με το διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων).

Περίοδος διαβούλευσης –  Από 16/02/2016 έως 10/05/2016

Στόχος της διαβούλευσης

Η διαβούλευση αποτελεί μέρος των εργασιών για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Ιουνίου 2015, για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό εταιρικό  φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικεντρώνεται στη βελτίωση του μηχανισμού διπλής φορολογίας επίλυσης διαφορών.

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και να επιτευχθεί μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε μια εποχή όπου οι πρόσφατες σημαντικές αλλαγές για την αύξηση της φορολογικής διαφάνειας και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής μπορεί να συμβάλει σε μια εκθετική αύξηση των διαφορών.

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί να συλλέξει απόψεις όλων των ενδιαφερομένων, ιδίως όσον αφορά:

• τη σημασία της κατάργησης της διπλής φορολογίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.
• ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα των προαναφερθέντων μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας για τις επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
• πώς μπορούν να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αυτοί, και,
• οι λύσεις που συζητούνται.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση